کنکور آنلاین – استاد احمدی – کنکور آسان است – گیلنا

تست هوش دومینوی مناسب را بیابید

تعدادی قطعه دومینو را کنار هم چیده ایم و قانون خاصی بر این چیدمان حاکم است. آیا می توانید بگویید بجای علامت سؤال، باید کدام ...
آخرین اخبار کنکور