تست معارف اسلامی کنکور

۱- کدام عبارت شریفه قرآنی حاکی از توکل و اعتماد بر خداوند متعال است؟ ۱) و ما انت علیهم بوکیل ۲) الیس الله بکاف عبده ۳) و کفی ...

معمای المپیادی: چراغ برق

در دو طرف خیابان اصلی شهر هجده چراغ برق در دو ردیف نُه تایی مقابل هم نصب شده اند. فاصله بین دو چراغ متوالی پنجاه ...
آخرین اخبار کنکور