تست هوش: تعداد مثلث ها را بیابید.

به شکل پایین نگاه کنید. این شکل به چندین قسمت تقسیم شده است. آیا می توانید تعداد مثلث های این شکل را بیابید؟    

کریکت

تعریف ورزش کریکت :(cricket) کریکت ورزشی است که با چوب و توپ در یک زمین چمن بیضی شکل بین دو تیم  ۱۱نفری بازی می شود.در مرکز ...
آخرین اخبار کنکور