کمال‌گرا نباشید.

در بعضی از روزها نمی‌توانید همه کارهایی که دلتان می‌خواهد را انچام دهید. خیلی از روزها برنامه مطابق میل شما پیش نمی‌رود. کمال گرایی یعنی ...

مسئله ریاضی: افزایش مساحت دایره

دایره ای داریم. اگر شعاع این دایره ۱۰۰% افزایش یابد، افزایش مساحت دایره چه اندازه بود؟ الف) ۱۰۰%   ب) ۱۵۰%   ج) ۲۰۰%   د) ۳۰۰%   ه) ۴۰۰%   ...
آخرین اخبار کنکور