تاریخ انتشار: ۳۰ مرداد ۱۳۹۴

  روزی از مردی كه در حرفه خود بسيار موفق بود پرسيدند: چگونه در اين مدت كم اين همه كارهای بزرگ انجام داده ای؟ او در پاسخ گفت: «من در رويا ديدم، و تصميم گرفتم، تا روياي خود را دور نريزم. سپس به رختخواب رفتم و در مورد روياهاي خود فكر كردم. و به خواب […]

sustainable-development

 

روزی از مردی كه در حرفه خود بسيار موفق بود پرسيدند: چگونه در اين مدت كم اين همه كارهای بزرگ انجام داده ای؟

او در پاسخ گفت: «من در رويا ديدم، و تصميم گرفتم، تا روياي خود را دور نريزم. سپس به رختخواب رفتم و در مورد روياهاي خود فكر كردم. و به خواب رفتم. و خوابروياهای خود را ديدم زمانيكه از خواب بيدار شدم راه تبديل آن رويا ها به واقعيت را پيدا كردم. در  حاليكه ديگران به من مي گفتندتو نمی توانی اين كار را انجام دهی من با شدت بيشتر براي رسيدن به آنچه مي خواستم كار می كردم تا به اين موفقيت ها رسيدم. يادم هست كه شخصی مي گفت مردان بزرگ رويای ديگران هستند.»

آنها در مه يك روز بهاري يا در قرمزی آتش يك زمستان طولاني چيزهايي (روياهايی) مي بينند. و آنرا تقويت و حفاظت مي كنند. در حاليكه كه ديگران روياهايشان را به دست فراموشي مي سپارند. آنها روياهای خود را در روز هاي سخت تقويت مي كنند، و با سعي و تلاش  ابرهای ترديد را دور ميكنند و آنگاه است كه زمان درخشش رويايی است كه اكنون به واقعيت پيوسته است. اين فرايند هميشه براي كسی كه ايمان و اميد به روياهايش دارد رخ می نمايد.

بنابراين هيچگاه اجازه ندهيد. كسي روياهای شما را بدزدد يا حتی سعي كند آنرا براي شما غير ممكن جلوه دهد.

آواز خود را بخوانيد، رويای خود را در خواب ببينيد و چشم انتظار آرزوی خود باشيد.

 

sdsawd

 

 

با روياهای خود ترقی كنيد

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)