تاریخ انتشار: ۲۰ اسفند ۱۳۹۷

تستهای کنکوری علوم اجتماعی رشته علوم انسانی با پاسخ تشریحی

Conference room with table representing the globe --- Image by © Matthias Kulka/Corbis

۱- با تغییر جهان اجتماعی موجود و با برداشته شدن الزام‌های آن جهان جدیدی شکل خواهد گرفت و به دنبال آن الزامات دیگری که به وجود می‌آید بر چه چیزی تأثیر می‌گذارد؟
۱) تثبیت آرمانهای جوامع دیگر

۲) فعالیت اجتماعی اعضای آن
۳) دگرگونی جهان‌های اجتماعی دیگر

۴) بسط و گسترش جهان‌های اجتماعی دیگر

 

۲- عبارت نادرست درباره ویژگیهای مثبت و منفی این جهان از نظر ماکس وبر کدام است؟
۱) سطحی از عقلانیت که درباره ارزشها، آرمانها و اهداف زندگی به تأمل می‌پردازد، عقلانیت ذاتی است.
۲) در جهان متجدد، متافیزیک و علومی که داوری‌های ارزشی می‌کنند، از بین می‌روند و علوم تجربی قدرت پیشگیری حوادث را به انسان می‌دهد.
۳) جهان غرب در جهت به خدمت گرفتن زندگی دنیوی و تسلط انسان بر این عالم گام برداشت و زمینه‌های تاریخی و معرفتی خود را در این مسیر به کار گرفت.
۴) غلبه کنشهای عقلانی معطوف به هدف یعنی، در این جهان آدمیان متوجه اهداف دنیوی‌اند و برای رسیدن به این هدفها از علوم انسانی استفاده می‌کنند.
۳- به ترتیب نام و ویژگی مقطع نخست و دوم حرکت طولی جوامع بشری طبق تقسیم بندی یکی از جامعه شناسان چیست؟
۱) جوامع مکانیکی که تقسیم کار گسترده وجود دارد ـ جوامع ارگانیکی که در آن تقسیم کار شکل نگرفته است.
۲) جوامع ارگانیکی که تقسیم کار گسترده وجود دارد ـ جوامع مکانیکی که تقسیم کار در آن شکل نگرفته است.
۳) جوامع مکانیکی که در آن تقسیم کار شکل نگرفته است ـ جوامع ارگانیکی که تقسیم کار گسترده وجود دارد.
۴) جوامع ارگانیکی که در آن تقسیم کار شکل نگرفته است ـ جوامع مکانیکی که تقسیم کار گسترده وجود دارد.

 
۴- به کدام فرهنگ، سالم و فعال گفته میشود؟
۱) از محدوده مرزهای این جهان عبور کرده و بخش‌هایی از دیگر فرهنگها را انتخاب نموده و بدون تغییر در آنها، مورد استفاده قرار می‌دهد.
۲) فرهنگی که مطابق با نیاز خود بخش‌هایی از دیگر فرهنگ‌ها را انتخاب می‌کند و بدون آن که تغییراتی در آنها به وجود آورد آنها را مورد استفاده قرار می‌دهد.
۳) جغرافیای هستی را فراتر از طبیعت می‌بیند و زندگی این جهان را در سایه حیات زندگی برتر مقدس گردانده و از محدوده مرزهای این جهان عبور می‌کند.
۴) فرهنگی که مطابق با نیاز خود بخش‌هایی از دیگر فرهنگ را انتخاب می‌کند و در صورتی که لازم باشد تغییراتی را در آنها به وجود می‌آورد و سپس از ان استفاده می‌کند.
۵- کدام یک به ترتیب بیان کننده ویژگیهای فرهنگ سکولار و اساطیری است؟
۱) در این فرهنگ، جهان دیگر انکار می‌شود و به قدرتهای فوق طبیعی قابل است ـ همه ظرفیتها و استعدادهای انسان را در خدمت این جهان به کار می‌گیرد و عقاید و آرمانها و ارزشهای آن مربوط به این جهان است.
۲) خواسته‌های معنوی انسان را به فراموشی می‌سپارد و همه ظرفیتها و استعدادهای انسان را در خدمت این جهان به‌کار می‌گیرد ـ انسانها به دنبال آن‌اند تا با استفاده از قدرتها و نیروهای طبیعی نیازهای مادی و دنیوی خود را تأمین کنند.
۳) فرهنگی است که عقاید، آرمانها و ارزشهای آن مربوط به این جهان است ـ به خداوندگان و قدرتهای فوق‌طبیعی قایل است، حاصل انحراف بشر از فرهنگ توحیدی و خروج انسان از جهانی است که به فطرت و آفرینش او متعلق است.
۴) در آن، جهان دیگر یا انکار میشود یا در محدوده منافعی که برای خواسته‌های معنوی بشر دارد پذیرفته می‌شود  – به خداوندگان و قدرتهای فوق‌طبیعی قایل است، حاصل انحراف بشر از فرهنگ توحیدی و خروج انسان از جهانی است که به فطرت و آفرینش او متعلق است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پاسخ:

۱- گزینه ۲درست است.
با تغییر جهان اجتماعی موجود و برداشته شدن الزام‌های آن جهان اجتماعی جدیدی شکل خواهد گرفت و به دنبال آن الزام‌های دیگری به وجود می‌آید که بر فعالیت اجتماعی اعضای آن تأثیر می‌گذارد

 

۲- گزینه ۴درست است.
غلبه کنشهای عقلانی معطوف به هدف یعنی، در این جهان، آدمیان متوجه اهداف دنیوی‌اند و برای رسیدن به این هدفها از علوم تجربی استفاده می‌کنند.
۳گزینه ۳درست است.
یکی از جامعه‌شناسان، حرکت طولی جوامع بشری را به دو مقطع تقسیم می‌کند، او جوامع مقطع نخست را »جوامع مکانیکی« مینامد که در آن تقسیم کار شکل نگرفته است و جوامع مقطع دوم را »جوامع ارگانیکی« می‌نامد که تقسیم کار گسترده وجود دارد.
۴گزینه ۴درست است.
فرهنگ سالم و فعال همانند موجود زنده با جهان اطراف برخورد میکند. چنین فرهنگی مطابق با نیاز خود بخشهایی از فرهنگهای دیگر را انتخاب می‌کند و در صورتی که لازم باشد تغییراتی را در آنها به وجود می‌آورد و سپس از آنها استفاده می‌کند.
۵گزینه ۳درست است.
فرهنگ سکولار فرهنگی است که عقاید، آرمانها و ارزشهای آن مربوط به این جهان است. اما فرهنگ اساطیری به خداوندگان و قدرتهای فوق طبیعی قایل است، حاصل انحراف بشر از فرهنگ توحیدی و خروج انسان از جهانی است که به فطرت و آفرینش او متعلق است

 

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)