تاریخ انتشار: ۱۸ دی ۱۳۹۷

تستهای کنکوری ادبیات تخصصی رشته علوم انسانی با پاسخ تشریحی

cover_256

در کدام بیت آرایه‌های کنایه، واج آرایی و حسن‌تعلیل وجود دارد؟
۱) از شــکر پــاشی کلک تو فروغی پیداست / کـــه به خـــاطر هوس آن لب شیــرین داری
۲)  من اگــر سنگ تو بر سینه زنم عیب مکن / زان کــه در سینi سیمین دل سنــــگین داری
۳) خونبها از تو همین بس که ز خون دل من / دست رنـــگین و کـــف پای نــــگاریـن داری
۴) هـــمه را نیش محبت زدهای بر دل ریش / این چه نوشی است که در چشمi نوشین داری
۲- علاقi مجازهای به کار رفته در بیت زیر به ترتیب کدام است؟
«عالمی گردن امید بر افراخته‌اند تا به خون که دم تیغ تو رنگین گردد؟»
۱) سببیه، لازمیه

۲)  محلیi، سببیه

۳) محلّیi، لازمیه

۴) کلیه، سببیه
۳- در کدام دو بیت، جناس تام وجود دارد؟
الف( گــر نسیم سحر از زلف تو بویی آرد  /جـــان فـشانیم به سوغات نسیم تو نه سـیم
ب( گـــر من از خار بترسم نبرم دامن گل / کـــام در کـــام نــهنگ است بباید طلبید
ج( بده آن بادi نوشین که ندارم سر خویش / کان که از خویش کند بیخبرم خویش آن است
د( مـــا نه آنـیم که از کوی وفایش برویم / گـــر چـه آن ترک ختا ترک و فاکرد و برفت
۱) الف، ج

۲)  الف، د

۳) ب، ج

۴) ب، د
۴- کدام بیت فاقد تناقص است؟
۱) اگــر از کـمند عشقت بروم کجا گریزم / که خلاص بی‌تو بند است و حیات بی تو زندان
۲)  ز بنــدگی شمــا صدهزارم آزادی است / کــــه سلـــطنت کند آن کاو بود گدای شما
۳) جور ز حـــد ببر مگو جور زیاد می‌شود / از نـــظری به روی تـــو جــور تو داد می‌شود
۴) ز مهر و کینه و بیداد و داد چرخ مگوی / کــــه مـــهر او همه کین است و داد او بیداد

 

۵- ترتیب ابیات زیر بر اساس آرایه‌های: جناس، موازنه، حس‌آمیزی، کنایه و تضاد کدام است؟
الف( آشنای قدسیـانم من که در کویت غریبم / پادشاه لامــکانم من که در مـلکت فـــقیرم
ب( سرفرازی مـیکنم وقتی که بنوازی به تیغم / کوس عشرت میزنم روزی که بر دوزی به تیرم
ج( نه بــــجز نــام لب لعل تو ذکری بر زبانم / نـــه بـــجز یاد سر زلف تو فکری در ضمیرم
د( در همه ملکی بزرگم من که در دستت زبونم / در همه شهری عزیزم من که در چشمت حقیرم
هـ( دیر میآیی به محفل، می‌روی زود از تغافل / آخر ای شیرین شمایل می‌کشی زین زود و دیرم
۱) ب، ج، الف، د، هـ

۲)  ج، الف، هـ، د، ب

۳) ج، د، هـ، ب، الف

۴) هـ ، د، ب ، ج ، الف

 

 

 

پاسخ:

۱- گزینه ۲درست است.
در بیت گزینه :۲سنگ بر سینه زدن کنایه است. واجآرایی »س« آشکار است. علت سنگ بر سینه زدنِ من، وجود دل سنگین تو در سینه است که حسن تعلیل است.
۲گزینه ۳درست است.
در بیت سؤال: عالم مجاز از مردم عالم است به علاقۀ محلیه – در مصراع دوم، خون مجاز از کشتن است به علاقۀ لازمیه.
۳گزینه ۳درست است.
در ابیات )ب و ج( جناس تام وجود دارد.
ب: کام )آرزو( کام )دهان(
ج: خویش )خود( خویش )اقوام(
۴- گزینه ۱درست است.
در بیت گزینۀ ) ،۱خلاص، بند( و )حیات و زندان( تضاد هستند نه تناقض.
۵گزینه ۳درست است. )ج، د، هـ، ب، الف(
ج: جناس = ذکر، فکر
د: موازنه = واژه‌های هم وزن دو مصراع

: -۱ملکی، بزرگم، دستت، زبونم

-۲شهری، عزیزم، چشمت، حقیرم
هـ: حسآمیزی = شیرین شمایل – شیرین حس چشایی – شمایل بینایی
ب: کنایه: سرافرازی – بردوزی به تیرم
الف: تضاد: )آشنا، غریب( )پادشاه، فقیر(

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)