تاریخ انتشار: ۱۹ اسفند ۱۳۹۶

۱- «سرمای سخت، سهم و نصیب، در معرض فروش گذاشتن، کتان تنک» به ترتیب، معانی کدام واژه‌هاست؟ ۱) بَرد، تشمر، مزایده، نقیب ۲) زمهریر، نشان، مزاد، قصیب ۳) زمهریر، نشان، معامله، حلّه ۴) برد، بهره، مداعبت، حلّه ۲- معنی چند واژه غلط است؟ (کلجه: جامه آستین بلندی که زیر قبا میپوشند) ( نُساک: پرهیزگار) (مالابد: […]

ادبیات فارسی (۱۰)

۱- «سرمای سخت، سهم و نصیب، در معرض فروش گذاشتن، کتان تنک» به ترتیب، معانی کدام واژه‌هاست؟
۱) بَرد، تشمر، مزایده، نقیب

۲) زمهریر، نشان، مزاد، قصیب
۳) زمهریر، نشان، معامله، حلّه

۴) برد، بهره، مداعبت، حلّه
۲- معنی چند واژه غلط است؟
(کلجه: جامه آستین بلندی که زیر قبا میپوشند) ( نُساک: پرهیزگار) (مالابد: غیرضروری) (سنان: سرنیزه) (حیز: جا و مکان) ( ذمت: نکوهش شده) (کئیب: غمگین و اندوهناک)
۱) یک

۲) دو

۳) سه

۴) چهار
۳- متن زیر، چه کسی را معرّفی می‌کند؟
»از شاعران غزل سرای انقلاب اسلامی است که با زبانی گرم و گیرا وقایع و حوادثی را که طلیعه انقلابند وصف و ضبط کرده است. از جمله شعرهای زیبا و پرشور او غزلی است که پیش از انقلاب اسلامی و پس از شنیدن خبر تیر باران شدن چند انقلابی مسلمان در زندان می‌سراید.«
۱) غلامرضا قدسی

۲) سید حسن حسینی

۳) عباس کیمنش

۴) زکریا اخلاقی
۴- تاریخ رجال ایران، فرهنگ سخنوران، احصاء العلوم، افسانه‌ها« به ترتیب، از آثار چه کسانی هستند؟
۱) عبدالرسول خیام پور، سید جعفر سجادی، فارابی، مظاهر مصفا
۲) ایرج افشار، عبدالرسول خیام پور، مدرسی تبریزی، صبحی مهتدی
۳) عبدالحسین سعیدیان، سید جعفر سجادی، مدرسی تبریزی، مظاهر مصفا
۴) مهدی بامداد، عبدالرسول خیام پور، فارابی، صبحی مهتدی
۵- کدام گروه کلمه، غلط املایی دارد؟
۱) سباع و وحوش، تلاش غالب، عظت و پند، رفیع و وضیع
۲) بأس و خشم، عصابه و عمامه، خلاصه و زبده، خانِ قداره‌کش
۳) ذمت و تعهد، سنخیت و همسویی، التزامات شعری، حیظ انتفاع
۴) ستاره سها، اخذ غرامت، زمین لم یزرع، صبیه و دختر

 

 

 

 

پاسخ:

۱. گزینه ۲درست است.
)زمهریر: سرمای سخت) (نشان: سهم و نصیب) (مزاد: در معرض فروش گذاشتن، به مزایده گذاشتن) (قصیب: همان قصب است به معنی کتان تُنُک(
گزینه ۴درست است.
)کلجه: جامۀ آستین کوتاهی که روی قبا میپوشند ) ( نسّاک: عابدان، پرهیزکاران) (مالابد: ضروری، لازم، آنچه از آن گریزی نیست ) (ذمت: حقّ و تعهد(
گزینه ۱درست است.
متن داده شده، معرف »غلامرضا قدسی« است. )ص ۸۱ادبیات سوم(
گزینه ۴درست است.
این سؤال از کتاب زبان فارسی، برگزیده شده است.
)تاریخ رجال ایرانی: مهدی بامداد) (فرهنگ سخنوران: عبدالرسول خیام پور) (احصاءالعلوم: فارابی) (افسانه‌ها: صبحی مهتدی(
گزینه ۳درست است.
در گزینۀ ۳ حیظّ  غلط است، شکل درست آن  حیّز  است

 

 

پاسخ:

۱. گزینه ۲درست است.
(زمهریر: سرمای سخت) (نشان: سهم و نصیب) (مزاد: در معرض فروش گذاشتن، به مزایده گذاشتن) (قصیب: همان قصب است به معنی کتان تُنُک)
گزینه ۴درست است.
(کلجه: جامۀ آستین کوتاهی که روی قبا میپوشند ) ( نسّاک: عابدان، پرهیزکاران) (مالابد: ضروری، لازم، آنچه از آن گریزی نیست ) (ذمت: حقّ و تعهد)
گزینه ۱درست است.
متن داده شده، معرف »غلامرضا قدسی« است.
گزینه ۴درست است.
این سؤال از کتاب زبان فارسی، برگزیده شده است.
)تاریخ رجال ایرانی: مهدی بامداد) (فرهنگ سخنوران: عبدالرسول خیام پور) (احصاءالعلوم: فارابی) (افسانه‌ها: صبحی مهتدی)
گزینه ۳درست است.
در گزینۀ ۳ حیظّ  غلط است، شکل درست آن  حیّز  است

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)