تاریخ انتشار: ۲۱ اسفند ۱۳۹۶

تستهای کنکوری ادبیات عمومی با پاسخ تشریحی

ادبیات فارسی (۱۲)

۱- در کدام بیت غلط املایی یافت می‌شود؟
۱) محــــتســب در قـــفــای رنـــدان اســـت /  غـــافـــل از صـــوفیان شــــاهد بـــــاز
۲) گــــر اندوه اسـت می انـــده ربــــای اســت / وگر شـادی است می شادی فضــــای است
۳) می دینارگون چون آب حیوان باد بر دست است /  که مجلس‌گاه تو خرّم چو نزهتگاه رضوان شد
۴) صلــح و صـــفـــا نتیجـه دوری و دوستی است /  از مهـــــر در مقابـــل، مـــه را رسد ضــیا
۲- آرایه‌های مقابل همه ابیات درست است؛ به جز بیت:
۱) نرگــس او بـا دل بیمار من الفت گرفت   /   عاقبت درد محبت عین درمان شد مرا )استعاره، پارادوکس(
۲) تا شراب آلوده لعلت گفت حرفی از کباب   /   رخصتی بر صید مرغان حرم دادی مرا )مجاز، استعاره(
۳) دل مـــن تـــاب ســـر زلـــف تو دارد آری  /   کس به جز گوی تحمل نکند چوگان را )اسلوب معادله، پارادوکس(
۴) کوس محبتم را در چرخ کوفت خورشید  /   تا آن مـه دو هفتـه بر بـام زد علـم را (استعاره، تشبیه)
۳- آرایه‌های »تشبیه، اغراق، حسن تعلیل و تضاد« به ترتیب در کدام ابیات آمده است؟
الف( از ســـرخی منقارعیان است که طوطی  /   خون میخورد از حسرت قندی که تو داری
ب( زان ســــر زلف مرا بیسرو سامان کردی  /   خاطــرم جمع نشــد تا تو پریشان کردی
ج( بـــه طرف بام قدم نه که شرم خورشیدی  /   به صحن باغ گــذر کن که رشک شمشادی
د( زسیل گریه ما سست شـد اسـاس دوکون  /    تو ای بنــای محــبت چـه سخت بنیادی
۱) ج، د، الف، ب

۲) ج، الف، ب، د

۳) د، ب، ج، الف

۴) ب، الف، د، ج
۴- آرایه‌های بیت زیر کدامند؟
»چنان گفتم غزل در خوبی رعنا غزال خود که گر بر سنگ بسرایم از آن تحسین شود پیدا«
۱) استعاره، اغراق، مجاز

۲) تشبیه، ایهام تناسب، حسن تعلیل
۳) تشبیه، ایهام، کنایه

۴) استعاره، جناس، اغراق

 

۵- بیت »این سر به مهر نامه بدان مهربان رسان کس را خبر مکن که کجا می‌فرستمت« با کدام بیت قرابت مفهومی دارد؟
۱) راز دل خود اگــر بـه صحرا فکـنی  /   بهــتر کـــه ســـپاری بـــه دل غـــمازش
۲) راز سربستــه زلفت مگشاپیش صبا  /   که صبا هم نفس هرکس و هر دم جایی است
۳) راز پوشیده گــر چـــه هست بسی  /   بر تــــو پـــوشیـــده نیـــست راز کـــسی
۴) رازی است این میان بهار و میان من  /   خـــیزم به پیــش خـواجه کنم رازش آشکار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پاسخ:

۱. گزینه ۲درست است.
مصراع دوم: و گر شادی است می شادی فزای است.
۲. گزینه ۳درست است.
بیت  ۳دارای اسلوب معادله و فاقد پارادوکس است.
گزینۀ ۱  (نرگس: استعاره) (درد محبت عین درمان شد. پارادوکس(
گزینۀ۲  (لعل: استعاره) (حرف: مجاز از سخن(
گزینۀ ۴  (کوس محبت: اضافه تشبیهی) (خورشید، کوس محبت کوفت: استعاره(
۳. گزینه ۱درست است.
الف( حسن‌‌تعلیل: علت سرخی منقار طوطی، خونی است که از حسرت قند تو می‌خورد.
ب( جمع و پریشان: تضاد
ج( هر مصراعی، تشبیهی جداگانه دارد. زیبایی تو خورشید را شرمنده میکند، به بیان دیگر تو از خورشید، پر فروغتری.
د( سیل گریه: اغراق
۴. گزینه ۴درست است.
(رعنا غزال: استعاره)(غزل و غزال: جناس) (مصراع دوم: اغراق(

۵-گزینه ۲درست است.
معنا و مفهوم بیت سوال« این نامۀ سر به مهر (راز بین عاشق و معشوق) را به دست معشوقم برسان و در این مسیر به کسی اعتماد نکن.» (پنهان داشتن راز عشق)

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)