تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۳۹۷

تستهای کنکوری ادبیات فارسی عمومی با پاسخ تشریحی

ادبیات فارسی (۱۲)

۱- در کدام گزینه ،به معنی درست واژه های ؟ « بلاغت  رواق  ایدر  فایق  تتمهّ» اشاره شده است؟

۱) چیره زبانی – پیشگاه-  خانه – اینجا-   برگزیده – به‌جایمانده

۲) بلیغ شدن – ایوانی که در طبقهی دوم ساخته شود – چنین – بلند – نتیجه

۳) بزرگ شدن-   سایبان – اکنون – برتر – پایان دهنده

۴) زبان آوری – درخشنده – چنان –   کشیده – باقی‌ماندهی چیزی

 

 

 

۲-در معنی واژه های کدام گزینه اشتباه وجود دارد؟

۱) زی: لباس وپوشش خاصّ هر صنف / شیشک: گوسفند یک ساله / کسوت: لباس / گَبر: خفتان

۲) مجاوربودن: اعتکاف وگوشه نشینی اختیار کردن / مستغرق: غرق شده / تحیرّ: سرگردانی / اعراض: روی برگرداندن

۳) صفدر: دلیر / مال بند: نگهبان حیوانات / منُکْرَ: زشت / فتراک: ترک بند

۴)  صحبت: همنشینی / انابت: بازگشت به سوی خدا / قدوم: آمدن / قبهّ: عمارت گنبدیشکل

 

 

۳-معنی فعل « گرفتن»  در  کدام گزینه متفاوت است؟ 

۱) از هزاران در یکی گیرد سماع                         ز آنکه هر کس محرم پیغام نیست

۲)  خدا بگیردشان زانکه چارهی دل ما                   به یک نگاه نکردند و می‌توانستند

۳) نگرفت در تو گریهی حافظ به هیچ روی  حیران آن دلم که کم از سنگ خاره نیست

۴) سخن در احتیاج ما و استغنای معشوق است          چه سود افسونگری ای دل که در دلبر نمی‌گیرد

 

 

 

۴-در کدام عبارت غلط املایی وجود ندارد؟

۱) اگر وی این سخن بر شنزبه ظاهر کند, در حال, براعت ساحت خویشتن ظاهر گرداند و دروغ و مکر او معلوم شود.

۲)  یکی از ملوک عرب که به بی انصافی منصوب بود, اتفّاقا بًه زیارت آمد و نماز و دعا کرد و حاجت خواست.

۳) حالی به صواب آن لایق تر که در کارها غفلت کم رود و مهمّات را خوار شمرده نیاید.

۴) به حکم این تجارب روشن می‌گردد که عاقل را از حتام این دنیا به کفاف خرسند باید بود.

 

 

 

۵-در متن زیر چند غلط املایی وجود دارد؟

« می‌خاستم به موافقت او بیایم و به سعادت ملاقات تو معانستی  طلبم و از وحشت غربت باز رهم, که تنهایی کاری دشوار است, و در دنیا

هیچ شادی چون صحبت و مجالست دوستان نتواند بود و رنج مفارقت باری گران است, هر نفس را طاقت تحملّ آن نباشد و ذوق مواصلت

شربتی گوارنده است که هر کس از آن نشکیبد.»

۱) چهار

۲) سه

۳) دو

۴)  یک

 

 

 

پاسخها:

۱- گزینه ۱ درست است

معنی درست واژه ها: بلاغت: چیره زبانی، زبان آوری، بلیغ شدن / رواق: ایوانی که در طبقهی دوم ساخته شود. سایبان، پیشگاه خانه /

ایدر: اینجا، اکنون / فایق: برگزیده، برتر / تتمهّ: به جایمانده، باقی ماندهی چیزی

 

 

۲- گزینه ۳ درست است

۲- معنی درست واژه: مالبند: قطعه چوبی دراز که در جلو درشکه و ارابّه نصب کنند و اسبها را به دو طرف آن بندند .

 

 

۳- گزینه ۲ درست است

در این گزینه فعل گرفتن در معنی «بازخواست کردن» به کار رفته است و در سایر گزینه ها، در معنی «اثر کردن»

۳

 

۴- گزینه ۳ درست است

املای درست واژه در سایر گزینه ها:

۱) برائت: بیزاری (براعت: برتری)

۲) منسوب: نسبت داده شده (منصوب: گماشته شده)

۴) حطام: مال اندک دنیا، ریزهی گیاه خشک

 

 

۵-

گزینه ۳ درست است

املای درست واژه ها می‌خواستم: تصمیم داشتم)  می‌خاستم: بلند می‌شدم) /  مؤانست: انس گرفتن، همدمی

۴

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)