تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۳۹۷

تستهای کنکوری ادبیات فارسی عمومی با پاسخ تشریحی

ادبیات فارسی (۱۲)

۱- کدام بیت در نکوهش طمع‌ورزی است؟
۱)غم فرزند و نان و جامــه و قُوت    /     بــازت آرد ز سیـــر در ملکــوت
۲)صیــاد نه هر بار شکـــاری ببرد     /    افتــد که یکی روز پلنگش بخـورد
۳)گربه مسکیــن اگــــر پرداشتی        /     تخــم گنجشگ از زمین بـرداشتی
۴)پلنگی که گردن کشد بر وحوش       /     به دام افتد از بهر خوردن چو موش
۲- همه ابیات به نتیجه و پیامد خودبینی اشاره دارد، بهجز:
۱)یا رب آن زاهد خودبین که بجز عیب ندید   /    دود آهیــش در آینـــه ادراک انـــداز
۲)ببین در خــود که خودبیــن را بصر نیست   /    خدابین شو که خــود دیدن هنر نیست
۳)گله از زاهد خودبیــن نکنم رسم این است     /   که چو صبحی بدمد در پیش اُفتد شامی
۴)هیـچ خودبیـــن خــــدای بیــن نبـــود           /   مــرد خـــود دیده مـــرد دیـــن نبود
۳- مفهوم همه ابیات یکسان است، بهجز:
۱)پند گیــــر از مصــائب دگـــــران    /    تا نگیـــرند دیگـــران ز تو پنـــد
۲)فراموشی نمانــد از عشـق و گـوشی /    که پنـــد هوشمنـــدان کار بنـدم
۳)نصیحــــت گـــوی ما عقلـی ندارد     /   برو گو در صلاح خویشتـــن کوش
۴)هرگز جماعتی که شنیدند سرّ عشق    /   نشینده‌ام که باز نصیحت شنیده‌اند
۴- مفهوم کدام بیت متفاوت با سایر ابیات است؟
۱) حدیث هول قیــامت که گفت واعــظ شهـــر    /   کنایتــی است که از روزگــار هجران گفت
۲) ای که گفتی هیچ مشکل چون فراق یار نیست   /   گر امید وصل باشد همچنان دشــوار نیست
۳) ز فراق چون ننالـم من دل شکسته چــون نی     /   که بسوخت بنــد بنــدم ز حــرارت جدایی
۴) من مانده‌ام مهجـور از او درمانده و رنجور از او /   گویی که نیشی دور از او بر استخوانم می‌رود
۵- در همه ابیات مایه‌هایی از طنز وجود دارد، به‌جز:
۱) بخنــدیـــد رستـــم به آواز گفت    /     که بنشین به پیش گرانمایه جفت
۲)بدو گفت خندان که نام تو چیست؟  /     تن بی‌سرت را که خواهد گریست؟
۳) مـــرا مادرم نـــام مــرگ تـو کرد   /      زمانه مـرا پتک تـــرگ تو کـــرد
۴) کشانـی بخندید و خیــره بمـــاند       /    عنان را گران کــرد و او را بخواند

 

 

 

 

 

 

پاسخ:

۱- گزینه ۴درست است

 پلنگی که همۀ حیوانات جنگل از او میترسند طمع خوردن، او را به دام میاندازد و مانند موش ناتوان میکند.
گزینه ۱)گرفتاری و مشغول شدن به امور دنیوی انسان را از سیر و سلوک معنوی دور میکند.
گزینه ۲)همیشه صیاد در کارش موفق نیست بلکه زمانی میرسد که خودش نیز صید پلنگ میگردد.
)همیشه روزگار بر یک منوال نیست.)
گزینه ۳)گربه اگر توانایی پریدن داشت همۀ پرندگان را نابود میکرد )اشاره به ظرفیت افراد است.)
۲- گزینه ۳درست است. در تمام ابیات به نتیجه و پیامد خودبینی اشاره شده است اما در این بیت حافظ از زاهد خودبین شکایت نمیکند زیرا آنان را مانند شب سیاه میداند.
گزینه ۱)زاهد خودبین فقط عیوب را میبیند.
گزینه ۲)خودبین بصیرت و آگاهی ندارد.
گزینه ۴)خودبین از دینداری به دور است.
۳- گزینه ۱درست است

 پندپذیری امری موجه و صحیح است.
در گزینه‌های نادرست به پندناپذیری عاشق اشاره دارد

 

 

۴- گزینه ۲درست است.

فراق و دوری از یار، اگر وصال به دنبال داشته باشد سهل و راحت است.
در گزینه‌های نادرست عاشق فراق و دوری را تحمل نمی‌کند و آن را ناخوشایند می‌داند.

 
.۲۰گزینه ۴درست است.

اشکبوس کشانی در نبرد با رستم خندید خود را آماد جنگ نمود. در این بیت طنز وجود ندارد.
گزینه ۱)رستم زمانی که اسب کشانی را میک‌ُشد به طنز به او می‌گوید تو نیز نزد جفت عزیز خود برو.
گزینه ۲)کشانی به رستم گفت نامت چیست و چه کسی قرار است بر جنازه‌ات بگرید؟
گزینه ۳)زمانی که اشکبوس نام رستم را می‌پرسد رستم به طنز پاسخ می‌دهد مادرم، نام مرا »مرگ تو« نهاده است

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)