تاریخ انتشار: ۲۱ اسفند ۱۳۹۷

تستهای کنکوری ادبیات فارسی عمومی با پاسخ تشریحی

ادبیات فارسی (۱)

۱- در مصراع‌های زیر، انواع جمله، به جز جمله ………….. یافت می‌شود.
الف) عالم پرشور، دل را خانه زنبور ساخت
ب) بر یتیمان از در و دیوار میبارد ملال
ج) از حدیث پوچ می‌بالد به خود چندین حباب
د) گوشه‌گیری می‌کند شیرین حیات تلخ را
۱) سه جزئی گذرا به متمم

۲)  سه‌جزئی گذرا به مفعول
۳) دو جزئی (ناگذر)

۴)  چهار جزئی گذرا به مفعول و مسند
۲- در متن زیر، چه نوع واژههایی «از نظر ساختمان» یافت میشود؟
«صائب، شاعری مضمونساز، باریکاندیش، نازککار و تمثیلپرداز است. مفردات او بسیار مشهور و زینت
زبان و زندگی مردم کوشا و ادیب است. وی یکی از پرکارترین شاعران عصر خویش بهشمار میرود.»
۱) ساده، مشتق، مشتق ـ مرکّب

۲)  ساده، مرکّب، مشتق ـ مرکّب
۳) مشتق، مرکّب، مشتق ـ مرکّب

۴)  ساده، مشتق، مرکّب
۳- در کدام بیت «فعل مرکّب» یافت می‌شود؟
۱) مـدار چشم از این کور باطنــان انصــــاف که گشته است به عنقا هم آشیان انصاف
۲)  از حدیث پوچ میبالد به خود چنـدین حباب آه اگر میداشت دُر این بادپیـما در صدف
۳) نزدیک گشته است کـه چون نـــار شق شود این نُه صدف ز شوکـت دُرّ سمیـــن عشق
۴)  بوی این می آسمانها را به دور انداخته است کیست تا بر لب گذارد ساغر سرشار عشق
۴- در بیت زیر نقش واژه‌های مشخّص شده، کدام است؟
«صورت معنی کجا، کشف شود بر خرد عشق حقیقی که راست دست دهد در مجاز؟»
۱) نهاد، متمّم، نهاد، متمّم

۲)  نهاد، مسند، نهاد، مفعول
۳) قید، مسند، نهاد، متمّم

۴)  قید، متمّم، مفعول، متمّم
۵- متن زیر با کدام بیت ارتباط مفهومی دارد؟
آن که آهنگ هجرت از خویش کرده است، با مرگ، آغاز میشود. چه عظیم‌اند مردانی که عظمت این فرمان
شگفت را شنیده‌اند و آن را کار بسته‌اند که: «بمیرید، پیش از آن که بمیرید!»
۱) دلم ببردی جان هم ببـر که مرگ به اسـت   /    ز زندگــــانی انـــــدر شمــــاتت دشـــمن
۲)  موج آب زندگـــــانی میشمارد تیــــغ را    /    هرکه پیش از مرگ شست از خود غبار زندگی
۳) ای دل مباش یک دم خالی ز عشق و مستی  /   وانگــه بـــرو که رستـــی از نیستی و هستی
۴)  چون بوم بدخبر مفکن ســـایه بر خـــراب   /   در اوج ســدره کـــوش که فرخنــده طایری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پاسخ:

۱- گزینه ۲درست است

 الف) چهار جزئی گذرا به مفعول و مسند

ب) دو جزئی (ناگذر)

ج) سه جزئی گذرا به متمم
د) چهار جزئی گذرا به مفعول و مسند
۲-گزینه ۴درست است

(ساده: شاعر، مفردات، زبان و …) (مشتق: زندگی، کوشا) (مرکّب: مضمون‌ساز، نازک‌کار، تمثیل‌پرداز، باریک‌اندیش، پرکار)
۳- گزینه ۱درست است

(مدار چشم از این کورباطنان: چشم نداشتن، عبارت کنایی، فعل مرکّب است)

 

۴- گزینه ۳درست است

 (کجا: قید) (کشف: مسند) (عشق: نهاد) (که راست: برای که وجود دارد؛ که: متمّم)
۵- گزینه ۲درست است

 مفهوم متن سؤال در آخرین عبارت آمده است؛ بمیرید، پیش از آن که بمیرید، همین مفهوم از بیت ۲ دریافت می‌شود

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)