تاریخ انتشار: ۲۱ فروردین ۱۳۹۸

تستهای کنکوری ادبیات فارسی عمومی با پاسخ تشریحی

ادبیات فارسی (۱۲)

۱- معنی روبه‌روی کدام واژه کاملاً درست است؟

۱) رواق: اتاقی که در طبقهی دوم ساخته می‌شود.

۲)  حطام: ریزه‌ی گیاه خشک

۳) مطاع: کسی که از دیگران فرمانبری می‌کند.

۴) رب‌النوع: نمونه و الگو

 

۲- در کدام گزینه معنی روبهروی واژهها تماماً درست است؟

۱) واصف: وصف‌کننده – مهمل: کلام بیمعنی – اعراض: عرضه کردن

۲) قبه: عمارت گنبدی شکل – مغاک: جای فرورفته – بذل: شوخی کردن

۳) شیشک: گوسفند یک ساله – طره: دسته موی پیشانی – ناموس: نیکنامی

۴) مزید: زیادکننده – جسیم: خوش‌اندام – فتراک: ترک‌بند

 

۳- کدام گزینه درست است؟

۱) تاریخ بلعمی یا سیر الملوک تألیف ابوعلی بلعمی در قرن پنجم بوده و دارای نثری ساده و مرسل است.

۲)  مرزبان‌نامه کتابی از زبان حیوانات، با نثری مصنوع و متکلف است که مرزبان بن رستم آن را به زبان فارسی دری ترجمه کرده است.

۳) داستایوسکی، رمان‌نویس روسی و صاحب رمان‌هایی چون »ابله«، »خانه‌ی اموات« و »دهکده‌ی استپانچکوف« است.

۴) جلال آل‌احمد، نویسنده‌ی معاصر، صاحب آثاری چون »ارزیابی شتابزده«، »مدیر مدرسه« و »بوته‌زار« است.

 

۴- انتساب چند اثر به پدیدآورنده‌ی آن درست ذکر شده است؟

دن کیشوت: سروانتس – دلشدگان: کمال‌الملک – داستان دو شهر: چارلز دیکنز – توپ: غلامحسین ساعدی – مجالس سبعه: مولوی – آناکارنینا: تولستوی – شادکامان دره‌ی قره‌سو: جلال آل‌احمد – نصایح: خواجه عبداالله انصاری – تاریخ مسعودی: مسعود غزنوی

۱) شش

۲)  پنج

۳) هشت

۴) هفت

 

۵- آرایه‌های بیت زیر کدام‌اند؟

هنوزم از دهان چـون صـبح بـوی شـیر مـی‌آمـد/ که چون خورشید مطلع‌هـای عـالمگیر مـی‌گفـتم

۱) اسلوب معادله- تشبیه- مجاز- کنایه

۲)  اغراق- تشبیه- مراعات نظیر- کنایه

۳) ایهام- اغراق- حسن تعلیل- تشخیص

۴) اسلوب معادله- کنایه- اغراق- تشبیه

 

 

 

 

 

 

پاسخ:

۱-  گزینه ۲ درست است

معنای درست واژگان:

رواق: ایوانی که در طبقه‌ی دوم ساخته می‌شود.

مطاع: کسی که دیگری فرمان او را می‌برد.

رب‌النوع: پروردگار نوع در نظر مشرکان

 

۲- گزینه ۳ درست است

معنای درست واژگان:

اعراض: روی برگرداندن

بذل: بخشش

مزید: زیادی و فزونی

 

۳- گزینه ۳ درست است

گزینه‌ی ۱ :  سیر الملوک نام دیگر سیاست‌نامه است، در ضمن این کتاب در قرن چهارم نوشته شده است.

گزینه‌ی ۲:  مترجم مرزبان‌نامه، سعدالدین وراوینی است.

گزینه‌ی ۴: بوته‌زار از آثار علی‌محمد افغانی است.

 

۴- گزینه ۱ درست است

دلشدگان: علی حاتمی

شادکامان دره‌ی قره‌سو: علیمحمد افغانی

تاریخ مسعودی: ابوالفضل بیهقی

 

۵- گزینه ۲ درست است

از دهان بوی شیر آمدن ¬ کنایه از طفولیت

اینکه شاعر از دوران شیرخواری اشعار مشهوری می‌سروده است ¬ اغراق دارد.

شاعر خودش را به صبح تشبیه کرده است.

صبح، خورشید و مطلع )محل طلوع( ¬ مراعات نظیر دارد

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)