تاریخ انتشار: ۲۰ خرداد ۱۳۹۸

تستهای کنکوری ادبیات فارسی عمومی با پاسخ تشریحی

ادبیات فارسی (۱۵)

معنی چند واژه درست است؟

)خفتان: جبّه) )طرّه: دسته موی پیشانی) )تقصیر: کوتاهی کردن) )ورق: برگ درخت) )دادار: آفریده شده)

)شیشک: گوساله) )طرّار: راه زن)

۱) سه

۲) چهار

۳) پنج

۴) شش

۲- پوسیده، غلبه، نظم و ترتیب، جدایی» به ترتیب معانی کدام واژه هاست؟

۱) خلق گونه، حشمت، کفایت، رفق

۲) کهنه، تأنّی، راهوار، فرقت

۳) ژنده، مهابت، فرض، رفق

۴) خلق گونه، سطوت، نسق، فرقت

درست معرفی نشده است؟ » جلال آل احمد « -۳ در کدام گزینه آثار

۱) )قمار باز: داستان) )غرب زدگی: سفرنامه)

۲) )مدیر مدرسه: داستان) )غرب زدگی: مقاله)

۳) )غرب زدگی: مقاله) )خسی در میقات: سفرنامه)

۴) )خسی در میقات: سفرنامه) )از رنجی که می بریم: داستان)

همه آثار از « خواجوی کرمانی» است؛ به جز

۱) روضه الانوار، گوهر نامه

۲) گل و نوروز، کمال نامه

۳) سبحه الابرار، سیاست نامه

۴) کمال نامه، همای و همایون

در کدام گروه کلمه، غلط املایی وجود دارد؟

۱) اصل و نسب، گل سمن، ابطال و الغا، راه قرق شده

۲) عزل رئیس الوزرا، معادل و هم طراز، مثابه و مانند، طنین مرموز

۳) بحبوحه و میانه، متأنّی و درنگ کننده، سبز و نغز، قضای آمده

۴) جایزه و صلت، مؤانست و هم نشینی، زیب و پیرایه، جذر و مد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پاسخ:

۱- گزینه ۲ درست است.

معنی درست واژه های غلط عبارتند از:

)مکلّل: اکلیل نهاده، تاج بر سرگذاشته، زیور داده)(سبیل: راه)(استمالت: دل جویی)(تهوّر: بی باکی، گستاخی)(لوا: علم(

۲- گزینه ۴ درست است.

)مهبط: جای فرود آمدن، محلّ هبوط()تزیّد: دروغ گفتن، در سخن افزون کردن()اکفا: هم طرازان، همانندان()تابیدن: خشمگین شدن(

۳- گزینه ۱ درست است.

)راما، از کاروان رفته: مهرداد اوستا()براده ها، گنجشک و جبرئیل: سید حسن حسینی()عشّاق نامه، لمعات: فخر الدّین عراقی(

۴- گزینه ۳ درست است.

آثاری که غلط معرفی شده اند عبارتند از:

)آتش بدون دود: نادر ابراهیمی()شازده احتجاب: هوشنگ گلشیری()رازهای سرزمین من: رضا براهنی(

۵- گزینه ۴ درست است.

در گزینه «۴»  املای واژه  « برائت و برتری»  غلط است. شکل درست آن  براعت و برتری  است

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)