تاریخ انتشار: ۱۹ تیر ۱۳۹۸

تستهای کنکوری ادبیات فارسی عمومی با پاسخ تشریحی

۱- در کدام بیت، غلط املایی وجود دارد؟
۱) کسی به زیر فلک دست بر قضـا دارد    /    که اعتکاف به سـر منزل رضــا دارد
۲)  مژده قتل مرا داد و به تعجیل گذشت    /    ترسم آخر گذرد عمر من از اهمالش
۳) زاهد به یاد کوثر و صوفی به فکر مـی    /    ما و تصوّر لــب مستی‌فضــــای تو
۴)  ای دل غمزده از عجز تو معلومم شـد     /   که بر تیـــغ محبّت سپر انداخته‌ای
۲- ترتیب آرایه‌های «ایهام، تلمیح، جناس، تشبیه، استعاره» در ابیات زیر، کدام است؟
الف( دوش از نگاه ساقی شیرین کلام خویش   /    مست آنچنان شدم که نجستم مقام خویش
ب( ساقی بیار می که ز تکفیـــر شیخ شهر    /    نتوان گذشتن از سر عیش مـــدام خویش
ج( تا جلوه کرد لیلـــی محمـل‌نشیـن من     /    همچو شتر به دست ندیــدم زمـام خویش
د( گاهی نگه به جانب دل میکنـد به نـــاز     /    چون خواجهای که مینگـرد بر غلام خویش
هـ( دیدم به چشم جان همه اوراق آسمــان    /    یک نامه مـــراد ندیـــدم به نـام خویش
۱) ج، الف، د، هـ ، ب

۲)  ب، ج، هـ ، د، الف

۳) ب، هـ ، ج، الف، د

۴)  ج، ب، هـ ، الف، د
۳- آرایه‌های مقابل همه ابیات به جز بیت ………… کاملاً درست است.
۱) من از عدم به همین مژده آمــدم به وجود که هم بمیرم و هــم زنـــده گــردم از بویش (تضاد، ایهام(
۲)  کـــی میرســـی به حلقـــه رندان پاکباز تا نشکنی ز سنگ ملامت سبــوی خویش (استعاره، تشبیه(
۳) نوح را کشتی شکست از طعمه توفان عشق کس نیامد بر کنار از بحــــر بیپایان عشق (تلمیح، تشبیه(
۴)  نعره منصورت از هر مو به سر خـواهد زدن گر نهی پای طلب در حلقه مستان عشق (تلمیح، اسلوب معادله

 

۴- آرایه‌های بیت زیر کدامند؟
«نزد حبیب کردهام قصه درد اهل دل پیش طبیب گفتهام صورت حال ناخوشان»
۱) نغمه حروف، تشبیه، جناس، ایهام

۲)  واج‌آرایی، ایهام تناسب، مجاز، استعاره
۳) استعاره، تشبیه، ایهام تناسب، مجاز

۴)  ایهام، مراعات نظیر، اسلوب معادله، جناس
۵- اجزای ساختمان واژه‌های «سروستان، دندانه، بی‌استعداد، خزنده» به‌ترتیب، معادل کدام گزینه است؟
۱) عاقلانه، ماندگار، مدحیّه، قهوه‌چی

۲)  خوابگاه، خندان، ناسپاس، گندمزار
۳) لاله‌زار، باغبان، نامنظّم، جویا

۴)  زردک، رونده، بانشاط، دوگانه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پاسخ:

۱- گزینه ۳درست است

. مصراع دوم: ما و تصوّر مستی فزای تو
۲- گزینه ۲درست است

الف) از نگاه مانند شراب، مست شدم: حذف مشبه به (شراب) استعاره مکنیه
ب) مدام: ایهام .۷شراب .۲همیشه
ج) تلمیح به داستان لیلی و مجنون

د) نگاه به جانب دل من مانند نگاه خواجه بر غلام خویش است(.تشبیه)

هـ) نام و نامه: جناس ناقص افزایشی
۳- گزینه ۴درست است

. ۱) بمیرم و زنده گردم: تضاد، بوی (آرزو ـ رایحه): ایهام

۲) سبو: استعاره از خواهشهای جسمانی و غرور، سنگ ملامت: اضافه تشبیهی (تشبیه)
۳) تلمیح به داستان نوح، بحر بیپایان عشق: تشبیه
۴- گزینه ۱درست است

. قصه درد: تشبیه / حبیب: ایهام ۱.دوست .۲نام شخصی / در مصراع اول واج ـِ تکرار شده است. / حبیب و طبیب: جناس ناقص اختلافی
۵- گزینه ۳درست است

 (سروستان و لاله‌زار – >  اسم + پسوند – >  اسم) (دندانه و باغبان – >  اسم + پسوند – >  اسم) (با استعداد و نامنظم- >  پیشوند + اسم + صفت) (خزنده و جویا – >  بن مضارع + پسوند – > صفت)

 

– >

 

 

 

 

 

 

 

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)