تاریخ انتشار: ۱۹ مرداد ۱۳۹۸

تستهای کنکوری ادبیات فارسی عمومی با پاسخ تشریحی

۱- در کدام گروه کلمه‌ها، غلط املایی وجود دارد؟
۱) زندیق و ملحد، سخره و تمسخر، عملیات محیّرالعقول، بارقه و جلوه
۲)  محو شدن از صفحه ضمیرم، صحن شاه چراغ، زهره و جرأت، چاه غدر و خدعه
۳) هر و هر و قهقهه، قیافه یغور، مهملی و ولنگاری، مغلوب و مغهور
۴)  عنانگسسته، چغز و چوک، خوالگیر و طبّاخ، فلاخن و قلماسنگ
۲- آرایه‌های بیت زیر کدامند؟
«من که جز باده نمی‌بود به دستم نفسی  /   دست گیرید که هست این نفسم باد به دست»
۱) مجاز، جناس، کنایه، واجآرایی

۲)  استعاره، تشبیه، کنایه، واجآرایی
۳) تشبیه، جناس، استعاره، ایهام

۴)  مجاز، ایهام، کنایه، مراعات نظیر
۳- آرایه‌های مقابل همه ابیات به جز بیت ………. درست است.
۱) دلبر شیرین سخن بـیش نـمایـد عـتـاب  /   شـاهد سـیمین بدن، بیش کند کبر و ناز (واج‌آرایی، حس‌آمیزی)
۲)  سـرو سهی که هست شب و روز در قیام  /   چـون قامتت بدید بر او فرض شـد نماز (تشبیه، کنایه)
۳) سـر میـدان محبّـت بودت ملـک وجـود  /   اگرت دست دهد بر سـر میـدان در بـاز (تشبیه، جناس)
۴)  خواجو ار لقمهای از سفره لقمان طلبـی  /   ملک یونان ز پی حکمـت یونـان در بـاز (جناس تام، تلمیح)
۴- آرایه‌های «تشبیه، جناس، استعاره، تضاد، ایهام تناسب»، به ترتیب در کدام ابیات آمده است؟
الف) ای بـاد صبا بـهـر دل خـسته یاران / یاری کن و در بـنـدگی یار فـرود آی
ب) در سـایـه ایوانـش اگــر راه نیـایی / خورشید صفت بر در و دیوار فرود آی
ج) ور پرتو خورشـید رخـش تاب نیـاری / در سایه آن زلف سـیه کار فـرود آی
د) چون بر سر آب است تو را منزل مألوف /  بر چشمه چشم من خونخوار فرود آی
هـ) از کفر سر زلف بتان گر خبرت هـست  / مؤمن شو و در حلقه کـفّار فـرود آی
۱) الف، ب، د، هـ، ج

۲)  ب، د، الف، هـ، ج

۳) الف، د، ب، ج، هـ

۴)  ب، هـ، ج، الف، د

 

۵- تعداد تکواژهای بیت زیر کدام است؟
«گلی به رنگ تو در بوستان نمی‌بینم  /   به اعتدال تو سروی روان نمی‌بینم»
۱) بیست و دو

۲)  بیست و سه

۳) بیست و چهار

۴)  بیست و پنج

 

 

 

 

پاسخ:

۱- گزینه ۳ درست است.
«مغلوب و مقهور» در گزینه  ۳ غلط نوشته شده است.
۲- گزینه ۱ درست است.
(باده: مجاز از جام باده) (باد به دست: کنایه) (واج «س»، تکرار شده است: واج‌آرایی) (باد و باده: جناس ناقص افزایشی)
۳- گزینه ۴ درست است.
در بیت تلمیح مشهود است؛ اما بیت فاقد آرایه «جناس تام» است.
۴- گزینه ۲ درست است.
الف) باد صبا -> استعاره مکنیه

ب) خورشید صفت: مانند خورشید = تشبیه
ج) تاب: ایهام تناسب  -۱تاب و توان  -۲تابش با کلمات پرتو و خورشید تناسب دارد.
د) چشم و چشمه: جناس ناقص افزایشی ه) مؤمن و کفّار-> تضاد
۵- گزینه ۴ درست است.
گل + ی + به + رنگ + ـِ + تو + در + بو + ستان + ن + می + بین + ـَ م + به + اعتدال + ـِ + تو + سرو + ی + رو+ ان + ن + می + بین + ـَ م ( ۲۲تکواژ)

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)