تاریخ انتشار: ۰۵ شهریور ۱۳۹۸

تستهای کنکوری ادبیات فارسی عمومی با پاسخ تشریحی

۱- در کدام گزینه «متمّم فعل» بر سایر اجزا مقدّم شده است؟
۱) در باغ جهان خوشی ندیدم

۲) ز آب دیده رخ خود میشویم
۳) از مکان و لامکان خواهم گذشت

۴) از تن و جان سوی جانان سفر کنیم
۲- با توجه به منظومه‌های داده شده، کدام جمله یافت نمی‌شود؟
الف) ساقی بیار می که به دل غصّه شد گره
ب) ناموس و ننگ را به می ارغوان دهیم
ج) کی باشد از جهان بدن سوی جان رویم
د) من نمی‌گنجم در این عالم دگر
۱) چهار جزئی گذرا به مفعول و مسند

۲) سه جزئی گذرا به مفعول
۳) چهار جزئی گذرا به مفعول و متمّم

۴) سه جزئی گذرا به متمّم
۳- نقش واژه‌های مشخص شده، به ترتیب، کدامند؟
«بی خود شویم یک نفس از جام وصل دوست تا دردهای خویش یکایک دوا کنیم»
۱) مسند، نهاد، مسند، قید

۲) مسند، قید، مفعول، قید
۳) قید، نهاد، مسند، قید

۴) قید، قید، مفعول، مسند
۴- نقش ضمیر «ت» در آخر همه ابیات به جز بیت  ………. یکسان است.
۱) تا چند کنم ناله و فـریاد کـه در شـهـر / فریادرسی نیست که فریاد ز دسـتت
۲) از دسـت تـو فـردا بـروم داد بـخـواهـم /  تا چند کشم محنت و بیداد ز دستت
۳) هر چند که سر در سر دستان تو کردیم /  با این همه دستان نتوان داد ز دستت
۴) تـا دور شـدی از بـرم ای طـرفـه بغداد  / شـد دامـن مـن دجله بغداد ز دستت
۵- بیت «می بهشت ننوشم ز جام ساقی رضوان/ مرا به باده چه حاجت که مست بوی تو باشم» با کدام
بیت قرابت مفهومی دارد؟
۱) به فردوسم مکن دعوت که بی آن حور مه پیکر / کسی کاو آدمی باشد نخواهد باغ رضوان را
۲) جـان مـن جـرعه عـشـق تـو نـریـزد بـر خاک / مـگـر آن روز کـه در خـاک بــریـزد بدنم
۳) رضـــوان مـگـر سـراچـه فـردوس بـر گـشـاد / کایـــن حوریان به ساحت دنیا خزیـده‌انـد
۴) آدمـی چــون تـو در آفـاق نـشان نـتــوان داد / بلـکـه در جنّت فردوس نباشد چو تـو حور

 

 

 

 

 

 

پاسخ:

۱- گزینه ۳درست است.
از مکان و لامکان خواهم گذشت «گذشتن» در معنای چشمپوشی کردن کاربرد داشته و به متمّم نیاز دارد.
۲- گزینه ۱درست است.
الف) (ساقی بیار می -> سه جزئی گذرا به مفعول) (به دل غصه شد گره -> سه جزئی گذرا به مسند)
ب) (ناموس و ننگ را به می ارغوان دهیم -> چهار جزئی گذرا به مفعول و متمم)
ج) (کی باشد از جهان بدن سوی جان رویم -> دو جزئی)

د) (من نمی‌گنجم در این عالم دگر -> سه جزئی گذرا به متمم(

 

۳- گزینه ۲درست است.
بیخود(مسند) شویم یک نفس(قید) از جام وصل دوست /   تا دردهای(مفعول) خویش یکایک(قید) دوا کنیم

۴- گزینه ۳درست است.
نقش «ت» در بیت سوم «مفعول» و در سایر ابیات «مضافٌ الیه» است.
۵- گزینه ۱درست است.
معنی بیت سؤال: کسی که از می معرفت سرمست است نیازی به باده بهشتی ندارد؛ بنابراین فردوس و زیبایی‌های او بدون وجود معشوق، بی‌ارزش است. همین مفهوم از بیت اول دریافت می‌شود

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)