تاریخ انتشار: ۱۷ بهمن ۱۳۹۶

تستهای کنکوری ادبیات عمومی با پاسخ تشریحی

ادبیات فارسی (۱۳)

۱- صاحبان آثار «کارنامه بلخ – روزها – دستچین – سیاه مشق» به‌ترتیب خالق ………….. نیز هستند.
۱) حدیقهالحقیقه – الایام – خط خون – سراب
۲) مرآه البلدان – جام جهانبین – ارغنون – شبگیر
۳) سیر العباد الی المعاد – زمستان – چمن لاله – سرود رگبار
۴) طریق التحقیق – آواها و ایماها – عبور – نخستین نغمه‌ها

 
۲- آرایه‌های «ایهام – استعاره – متناقض نما – تشبیه» به‌ترتیب در کدام ابیات آمده است؟
الف – کاشکـی بار غمش بر کمــر کـوه نهنــد   /    تا بدانند که سنگینتر از این باری نیست (شبه استعاره)
ب- گفتــی که چه داری به خــریداری لعلـش    /     جز اشک گرانمایه به دستم گهری نیست (شبه استعاره)
ج- هـــوای سـرو بلنــدی فتاده بر ســر من    /   که سـایه‌اش به سر هیچ کــس نیفتــاده است (ایهام)
د- میان خنده میگریم چو شمع اندر میان جمع   /     زبـــان آتشینــم هست لیکــن در نمی‌گیرد. (ایهام)
۱) الف – ج – ب – د

۲) ب – د – الف – ج

۳) ج – الف – ب – د

۴) ج – ب – د – الف

 

۳- در کدام بیت آرایه‌های «اسلوب معادله» وجود ندارد؟
۱) جگر غنچه ز هــم صبحتی خـــار گداخت     /     غم به دلهای سبک روح گران می‌باشد
۲) عشق هر چند که در نام و نشان ممتاز است    /     طالب مـردم بینــام و نشــان می‌باشد
۳) صحبت پیـر و جــوان راست نیاید با هـــم    /     تیر یک لحظه در آغوش کمان می‌باشد
۴) بی‌نــدامت نبــود صحبت بیحاصل خلــق     /    شمع در انجمن، انگشت گـزان می‌باشد

 

۴- آرایه‌های بیت زیر کدامند؟
غرق خون بود و نمی‌مرد ز حسرت فرهاد      /     خواندم افسانه شیرین و به خوابش کردم
۱) ایهام – کنایه – تلمیح

۲) تلمیح – استعاره – پارادوکس
۳) ایهام – واج آرایی – تشبیه

۴) کنایه – واج آرایی – اسلوب معادله

 

۵- کدام آرایه‌ها تماماً در بیت زیر وجود دارد؟
از خویش می‌روند چو بیخود شوند خلق   /     آیم به خویش من چو ز خود دور می‌شوم
۱) اسلوب معادله – کنایه

۲) جناس – تشبیه
۳) کنایه – پارادوکس

۴) پارادوکس – جناس

 

 

 

پاسخ:

۱- گزینه ۴درست است. آثار مورد نظر به‌ترتیب از: سنایی، اسلامی ندوشن، موسوی گرمارودی و ابتهاج است.
سنایی: صاحب کارنامه بلخ – طریق التحقیق – حدیقۀالحقیقه و سیرالعباد الی المعاد است.
اسلامی ندوشن: نویسنده روزها – آواها و ایماها و جام جهانبین است.
موسوی گرمارودی: نویسنده دستچین – عبور – خط خون و چمن لاله است.
ابتهاج: صاحب سیاه مشق – نخستین نغمهها – سراب و شبگیر است.
۲- گزینه ۴درست است

الف- تشبیه: با رغم – غم به بار تشبیه شده است.
ب- استعاره: لعل استعاره از لب
ج– کنایه »سایه بر سر افتادن« کنایه دارد. یکی در معنای متداول سایه و دیگری در پناه کسی بودن
د- متناقض نما: »میان خنده گریم« بیانگر دو عمل متضاد در یک لحظه است.
۳- گزینه ۲درست است. در این بیت اسلوب معادله وجود ندارد. اما در سه بیت دیگر مصرع دوم در حکم مصداقی برای مصرع اول است و میتوان جای دو مصرع را عوض کرد یا میان آن دو علامت مساوی (=) یا واژه «همانطور» گذاشت این ارتباط معنایی بر پایۀ تشبیه استوار است.
۴- گزینه ۱درست است. به خوابش کردم، کنایه از مردن – افسانه شیرین در دو معنی بهکار رفته -۱داستان شیرین معشوقه فرهاد -۲شیرین و دلنشین
بنابراین ایهام دارد. در این بیت به داستان شیرین و فرهاد اشاره شده بنابراین تلمیح دارد. در بیت تشبیه و استعاره و پارادوکس و اسلوب معادله وجود ندارد.
۵- گزینه ۳درست است.»به خود آمدن« و »از خویش رفتن« کنایه
دور شدن از خود و همزمان به خود آمدن: پارادوکس
در این بیت جناس – تشبیه و اسلوب معادله وجود ندارد

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)