تاریخ انتشار: ۲۲ فروردین ۱۳۹۸

تستهای کنکوری اقتصاد رشته علوم انسانی با پاسخ تشریحی

اقتصاد (۵)

۱- نیروی انسانی را با توجه به تجربیات و مهارتهایی که دارد یا تحصیلات و دوره‌های آموزشی‌ای که گذرانده است، میتوان بـه چنـد دسـته تقسیم نمود؟
۱) دو دسته: ساده و متخصص

۲)  سه دسته: ساده، نیمه ماهر و ماهر یا متخصص
۳) دو دسته: یدی و غیر یدی

۴)  سه دسته: یدی، تحصیلکرده و باتجربه
۲- «سلسله اقداماتی که برای تبدیل منابع به کالاهای مورد نیاز صورت می‌گیرد» در اصطلاح اقتصادی چه نامیده می‌شود؟
۱) درآمد ملی

۲)  روش ارزش افزوده

۳) تولید

۴)  سود
تولید و فراهم آوردن محصولات مورد نیاز با استفاده از منابع طبیعی، نیازمند کار و تلاش انسان است؛ به عبارت دیگـر، تـا تـلاش انسـان نباشد، منابع بیکران و باارزش طبیعت قابلیت استفاده پیدا نمی‌کنند، به همین دلیل …………….
۱) رفتارهای اقتصادی انسان بر متغیرهای کلان جامعه اثر می‌گذارد.

۲)  نقش نیروی انسانی در جریان تولید بسیار مهم است.
۳) عملکرد نیروی انسانی بر توسعهی اقتصادی جامعه مؤثر است

۴)  نیروی انسانی وظیفهی ترکیب سایر عوامل تولید را برعهده دارد.
۴- در مقایسه‌ی دو وضعیت رقابت و انحصار، می‌توان گفت که رقابت بین تولیدکنندگان ……………
۱) منافع تولیدکنندگان را به خوبی تأمین خواهد نمود

۲)  به نفع مصرف‌کنندگان است.
۳) منجر به ایجاد وضعیت انحصار در بازار می‌گردد

۴) رفاه مصرف‌کنندگان را تهدید می‌نماید.
۵- اتفاق زیر در چه صورتی رخ خواهد داد؟
»کاهش قیمت تا سطحی ادامه می‌یابد که در آن، فاصله‌ی بین عرضه و تقاضا از بین برود و در بازار تعادل برقرار شود.«
۱) هنگامی که در بازار، قیمت از سطح قیمت تعادلی پایین‌تر باشد.
۲)  هنگامی که از یک سو، تولیدکنندگان رغبت بیشتری به تولید نشان دهند و از سوی دیگر، مصرف‌کنندگان از مصرف خود بکاهند.
۳) وقتی که در بازار، قیمت از سطح قیمت تعادلی بالاتر برود.
۴)  وقتی که گروهی از مصرف‌کنندگان موفق به خرید کالای مورد نیاز خود نگردند

 

 

 

 

 

 

پاسخ:

۱- پاسخ: گزینه‌ی ۲

نیروی انسانی (براساس تجربه، مهارت، تحصیلات و دورههای آموزشی(

ساده

نیمه ماهر

ماهر (متخصص)

صفحه  ۴۱ کتاب

 

۲- پاسخ: گزینه‌ی  ۳

صفحه ۳۴ کتاب
۳- پاسخ: گزینه‌ی ۲

صفحه‌های ۳۹و  ۴۰کتاب
۴- پاسخ: گزینه‌ی ۲

صفحه  ۵۱کتاب
۵- پاسخ: گزینه‌ی ۳

صفحه ۴۹ کتاب

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)