تاریخ انتشار: ۱۲ تیر ۱۳۹۸

تستهای کنکوری تاریخ رشته علوم انسانی با پاسخ تشریحی

تاریخ (۲)

۱- هوخشتره پادشاه ماد پس از برانداختن تسلط آشور بر سراسر آسیای غربی به کدام اقدام دست زد؟

۱)با پادشاه لودیه صلح کرد.

۲)به سرزمین سکاها لشگر کشید.

۳)سفر جنگی خود را به سمت آسیای صغیر آغاز کرد.

۴)با تشکیل اتحادیه های کوچک و بزرگ در فلات ایران به جنگ رقیبان شتافت.

 

۲- در دوره کدام سلسله باستانی در ایران معبد آناهیتا )خدای آب ها)در کنکاور ساخته شد؟

۱)ایلامی

۲)اشکانی

۳)مادی

۴)ساسانی

 

۳- حکومت علویان طبرستان به وسیله کدام دولت تازه تأسیس منقرض گردید؟

۱)آل زیار

۲)آل بویه

۳)سامانیان

۴)صفاریان

 

۴-  کدام یک از وقایع عمده دوران حکومت اکتای از پسران چنگیزخان مغول، در ایران می باشد؟

۱)حکومت ایلخانان در ایران به وجود آمد.

۲)هلاکوخان را مأمور لشگرکشی به ایران کرد.

۳)روند همسان سازی مغولان با ایرانیان سریع تر گردید.

۴)تعدادی از ایرانیان در تشکیلات حکومتی مغول مشغول به کار شدند.

 

۵- کدام دولت اروپایی بعد از پادشاهی فرانک خود را پرچمدار مسیحیت و هم وارث امپراتوری روم باستان می دانست؟

۱)امپراتوری بیزانس

۲)پادشاهی فرانسه

۳)امپراتوری مقدس روم

۴)پادشاهی انگلستان

 

 

 

 

 

پاسخ‌ها:

۱- گزینه ۳ درست است.

هوخشتره جانشین فرورتیش قدرت مقابله با اقوام بیابان گرد را نداشت و به ناچار با آنان صلح کرد در این فرصت، وی که مدیری قابل و سرداری فاتح بود قدرت نظامی اش را افزایش داد. وی با کشتن رؤسای سکاها در یک مهمانی حکومت ماد را دوباره احیا کرد و با تشکیل اتحادیه ای قوی به سراغ دشمن خود آشور رفت. بابل دشمن دیگر آشور به این اتحاد پیوست و به قدرت آشور در سراسر آسیای غربی خاتمه داد. شاه ماد برای کسب ثروت و درآمد سفر خود را به سمت آسیای صغیر که لودی ها بر آن فرمان می راندند آغاز کرد.

 

۲- گزینه ۲ درست است.

از جمله معابدی که در دوره اشکانیان مورد توجه قرار گرفت معبد آناهیتا بود. آناهیتا خدای آب ها بود و به اعتقاد مردم، شکل یک زن بود. در زمان اشکانیان علاوه بر شهرهای کهنی همچون بابل، ری، همدان، مرو و بلخ شهرهای دیگری مانند کنگاور و تیسفون نیز بازسازی یا ساخته شد. درکوه خواجه در سیستان نیز بقایای یک شهر از این دوره کشف شده است. شهرهای سلوکی به شیوه شطرنجی ساخته می شد. در دوره این سلسله ساخت شهرهای دایره وار رواج یافت. متأسفانه بیشتر آثار هنری این دوره طی گذشت زمان از بین رفته اند.

 

۳- گزینه ۱ درست است.

پس از مرگ حسن بن زید حکومت علویان دچار فراز و نشیب هایی شد. معروف ترین امیر علوی حسن بن علی بود که او را ناصر کبیر می خواندند. سبب شهرت او، دادگری و حمایتش از طبقات محروم در مقابل زورگویی های زمین داران و توانگران محلی بود. او دانشمندی مجاهد و فقیهی زاهد نیز بود. حکومت علویان پس از ناصرکبیر دیری نپایید و سرانجام در سال ۳۱۶ ق. و با سقوط طبرستان به دست آل زیار، حکومت علویان طبرستان منقرض شد.

 

۴- گزینه ۴ درست است.

پس از مرگ چنگیز قلمرو او میان چهار پسرش تقسیم شد. اما به وصیت او قرار شد همه برادران از یکی از آنها به نام اگتای اطاعت کنند. در دوره فرمانروایی اگتای سیاست امپراتوری مغول در برخورد با سرزمین های تصرف شده از جمله ایران تا حدودی ملایم تر شد. هم چنین تعدادی از ایرانیان در تشکیلات حکومتی مغول در ایران و حتی مغولستان مشغول به کار شدند. با مرگ اگتای میان فرزندان و نوادگان چنگیز کش مکش هایی روی داد و امپراتوری مغول دچار آشفتگی شد، تا اینکه منگوقاآن نوه چنگیزخان به حکومت رسید.

 

۵- گزینه ۳ درست است.

شارلمانی بزرگترین پادشاه اروپا در نیمه اول قرون وسطا است، به طوری که آلمان ها و هم فرانسویان او را پادشاه خود می دانند. پس از شارلمانی قلمرو او تجزیه شد و در قسمتی از آن که تا حدودی با کشور کنونی فرانسه منطبق است پادشاهی فرانسه شکل گرفت. در قسمتی دیگر نیز که تا حدودی با کشور آلمان کنونی منطبق است حکومتی به نام امپراتوری مقدس روم به وجود آمد که تا قرن ها ادامه یافت. این امپراتوری خود را هم پرچمدار مسیحیت و هم وارث امپراتوری روم باستان می دانست.

 

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)