تاریخ انتشار: ۱۸ مرداد ۱۳۹۸

تستهای کنکوری تاریخ رشته علوم انسانی با پاسخ تشریحی

۱- با شکست کدام دولت و پایان یافتن جنگ های سی ساله عهدنامه وستفالی بین کشورهای اروپایی بسته شد؟

۱) سوئد

۲) هلند

۳) اسپانیا

۴) امپراتوری مقدس روم

 

۲- با کدام اقدام متفقین در جنگ جهانی دوم ژنرال دوگل به رهبری حکومت موقت فرانسه رسید؟

۱) شکست دادن نیروهای مشترک ایتالیا و آلمان در آفریقا

۲) متوقف شدن پیشروی نیروهای آلمان در مناطق تحت تصرف

۳) پیشروی ارتش شوروی به سمت برلین و رسیدن به کنار رود اِلب

۴) پیاده شدن در ساحل نرماندی و شکست خطوط دفاعی آلمان در فرانسه

 

۳- در دوره کدام سلسله در ایران کتاب های تاریخی با تأثیرپذیری از تاریخ نویسی عهد تیموری نوشته شد؟

۱) افشاریه

۲) زندیه

۳) صفویه

۴) قاجاریه

۴- با بسته شدن معاهده فین کنشتاین بین ایران و فرانسه نخستین اقدام فتحعلی شاه قاجار کدام بود؟

۱)  از حمله فرانسه به سرزمین هند حمایت کرد.

۲) دستور داد انگلیسی ها خاک ایران را ترک کنند.

۳)  جزیره خارک را در اختیار فرانسوی ها قرار داد.

۴)  برای جلوگیری از فشار سیاسی انگلستان سفیرانی به کشورهای اروپایی اعزام شدند.

 

۵- کدام یک از اقدامات محمدرضا شاه با استقبال دولت های آمریکا و انگلستان و حتی شوروی همراه گردید؟

۱) اصول شش گانه تحت عنوان انقلاب سفید را دولت علم تصویب کرد.

۲) حمله وحشیانه نیروهای رژیم پهلوی به مدرسه فیضیه قم

۳) وقتی شاه دستور دستگیری امام و انتقال ایشان را به تهران صادر کرد.

۴) طرح لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی در مجلس

 

 

 

 

 

 

 

پاسخ‌:

۱- گزینه ۴ درست است.

۱- جریان جنگ های سی ساله که در بخش وسیعی از اروپای مرکزی را در برگرفت. این جنگ در چک– اسلواکی شروع شد اما رقابت و توسعه طلبی کشورهای بزرگ و کوچک اروپایی دلیل اصلی این جنگ بود. امپراتوری مقدس روم با رهبری خاندان هاپسبورگ، اسپانیا و پاپ رهبر کاتولیک ها در یک سو، فرانسه، انگلستان، هلند، سوئد و شاهزادگان آلمانی در سوی دیگر این جدال و ستیز بودند. سرانجام با شکست خاندان هاپسبورگ این جنگ ها پایان یافت و عهدنامه صلح وستفالی منعقد شد.

 

۲- گزینه ۴ درست است.

نیروهای متفقین پس از پیاده شدن در ساحل آفریقا و شکست دادن نیروهای مشترک ایتالیا و آلمان، در ساحل نرماندی در شمال فرانسه پیاده شدند وبعد از شکست خطوط دفاعی آلمان در فرانسه، پاریس را آزاد کردند. سپس ژنرال دوگل به رهبری حکومت موقت فرانسه رسید. متفقین پس از آزادکردن فرانسه به مرزهای آلمان رسیدند. در جبهه شرقی اروپا نیز، ارتش شوروی به سمت برلین پیشروی کرد. نیروهای هر دو جبهه در کنار رود الب به هم رسیدند.

 

۳- گزینه ۳ درست است.

صفویان وارث میراث غنی فکری و گذشته ایران بودند. وجود امنیت و ثبات سیاسی، بهبود اوضاع اقتصادی به ویژه در عصرشاه عباس اول و نیز حمایت مادی و معنوی شاهان و حاکمان از عالمان، دانشمندان و هنرمندان، زمینه و شرایط لازم برای شکوفایی علم هنر در آن دوره فراهم آورد. در این دوره

کتاب های ارزشمندی به رشته تحریر درآمد. همچنین در این دوره، کتاب های تاریخی فراوانی با تأثیرپذیری از تاریخ نویسی عهد تیموری نوشته شد. در عصر صفوی، هنر ایرانی نیز رونق و شکوفایی یافت. معماری از جلوه های اصلی آن دوره بود.

 

۴- گزینه ۲ درست است.

امپراتور فرانسه با فرستادن سفیر برای ایجاد ارتباط سیاسی، این اقدام فتحعلی شاه را قانع کرد که فرانسه می تواند متحد خوبی برای ایران در جنگ با روسیه باشد. از این رو نماینده خود را برای انعقاد پیمان دوستی نزد ناپلئون در لهستان فرستاد و قرارداد فین کنشتاین را با فرانسه امضاء کرد. طبق مفاد قرارداد ناپلئون متعهد شد به ایران کمک نظامی کند و فتحعلی شاه نیز تعهد کرد که به فرانسه اجازه دهد از خاک ایران برای حمله به هندوستان استفاده نماید. شاه قاجار در اولین اقدام، دستور داد انگلیسی ها خاک ایران را ترک کنند و جزیره خارک به فرانسه واگذار شود.

 

۵- گزینه ۱ درست است.

آمریکا برای حفظ سلطه خود در ایران از محمدرضا شاه خواست تا با انجام اصلاحات اجتماعی، مانع بروز جنبش های اعتراضی و شکل گیری نهضت های مردمی شود. محمدرضا شاه در ادامه اجرای نیات و اهداف آمریکا، اصول شش گانه ای را تحت عنوان انقلاب سفید، مطرح و دولت علَم آن را تصویب کرد. شاه سپس همه پرسی فرمایشی اصول شش گانه را در ۶ بهمن ۱۳۴۱ برگزار کرد. این اقدام با استقبال دولت های آمریکا، انگلستان و حتی شوروی همراه شد.

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)