تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۳۹۷

تستهای کنکوری تاریخ رشته علوم انسانی با پاسخ تشریحی

۱- آقامحمدخان قاجار در مقابله و رویارویی با خاندان زند کدام شهر را برای مرکز فرمانروایی انتخاب کرد؟
۱) اصفهان

۲)  تهران

۳) مشهد

۴) استرآباد
۲- کدام مورد به سرگوراوزلی سفیر انگلستان در ایران در دوران سلطنت فتحعلی شاه قاجار نسبت داده شده است؟
۱) زمینه قرارداد مفصل را با ایران فراهم ساخت.
۲)  به دستور وی نیروهای انگلیسی جزیره خارک را اشغال کردند.
۳) با حمایت وی حاکم هرات از فرمان حکومت ایران سرپیچی کرد.
۴) با دادن هدایا به درباریان حکومت قاجار، نظر مساعد آنان را به انگلستان جلب کرد.
۳- در دوره کدام پادشاه قاجار رهبر فرقه اسماعیلیه )آقاخان محلاتی( با حمایت انگلستان آشوب به پا کرد؟
۱) محمدشاه

۲)  ناصرالدین شاه

۳) فتحعلی شاه

۴) مظفرالدین شاه

 

۴- مهم‌ترین اقدام قائم‌مقام فراهانی با حمایت عباس میرزا در دوره فتحعلی شاه کدام است؟
۱) در انتشار روزنامه کاغذ اخبار نقش اساسی داشت.
۲)  آثار زیادی از کتابهای اروپایی به فارسی ترجمه گردید.
۳) نخستین گامها را برای ترجمه و نشر کتاب در ایران برداشت.
۴) به دستور وی سپاهیان ایران با نظارت افسران اروپایی علوم و فنون رزمی را آموختند.
۵- به دستور کدام پادشاه قاجاری سیدجمال‌الدین واعظ، از مشروطه خواهان سرسخت به قتل رسید؟
۱) محمدعلی شاه

۲)  فتحعلی شاه

۳) ناصرالدین شاه

۴) مظفرالدین شاه

 

 

 

 

پاسخ:

۱- گزینه ۲درست است.
آقامحمدخان پسر بزرگ محمدحسن‌خان بود. او بعد از مرگ پدر، به عنوان گروگان در شیراز به سر می‌برد. مرگ کریم‌خان زند، فرصتی را در اختیارش نهاد که خود را به استرآباد برساند و با متحد کردن ایل قاجار، آماده رویارویی با خاندان زند گردد. نزاع بازماندگان کریمخان با یکدیگر این فرصت را برای آقامحمدخان فراهم آورد که نواحی شمالی و مرکزی ایران را تصرف کند و تهران را به عنوان مرکز فرامانروایی خویش، برگزیند. خان قاجار پس از پیروزی بر لطفعلی خان زند و طغیان حاکم گرجستان به طور رسمی در تهران تاجگذاری کرد.
۲گزینه ۱درست است.
انگلستان برای نفوذ به دربار ایران از سفیرانی بهره می‌برد که با اوضاع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایران آشنا بودند و نقاط ضعف و قوت دولتمردان ایرانی را به خوبی می‌شناختند. سرجان ملکم سه بار به ایران آمد، به زبان فارسی تسلط داشت. سرهاردفورد جونز نیز با بذل و بخشش فراوان قرار داد مجمل را با فتحعلی شاه منعقد کرد. سرگوراوزلی نیز با زیرکی و چاپلوسی نه تنها ایران را به تسلیم در برابر روسیه واداشت، بلکه زمینۀ انعقاد مفصل را فراهم آورد.
۳گزینه ۳درست است.
جنبش تنباکو اولین حرکت جدی مردم ایران در رهایی از استبداد داخلی و وابستگی خارجی بود. این جنبش زمینه و شرایط را برای شکل‌گیری نهضت مشروطه فراهم آورد. افزون بر اعتراضها علیه دولت وقت کمبود و گرانی مواد غذایی از جمله نان نیز بارها موجب شورش‌های اجتماعی در شهرها شد. علاوه بر اینها، در عصر قاجار برخی از فرقه‌های مذهبی نیز موجب آشوب و بلواهایی در کشور شدند از جملۀ آن آشوب رهبر فرقۀ اسماعیلیه )آقاخان محلاتی( و فتنۀ سیدعلی محمد باب بود که برای مدتی در زمان محمدشاه و ناصرالدین شاه، حکومت قاجار را به خود مشغول کرد. انگلستان در این آشوبها نقش داشت.
۴گزینه ۳درست است.
قائم مقام فراهانی با حمایت عباسمیرزا، نخستین گام را برای ترجمه و نشر کتاب در ایران برداشت. امیرکبیر نیز در دوران صدارت کوتاه مدت خود، اقداماتی برای ترجمه و نشر کتاب و روزنامه انجام داد. در نتیجۀ تأسیس دارالفنون و سپس تشکیل دارالترجمه به ریاست محمدخان اعتمادالسلطنه فن ترجمه گسترش پیدا کرد و آثار زیادی از زبان‌های اروپایی به فارسی ترجمه شد. روزنامه نیز یکی از محصولات فرهنگی ایرانیان بود.
۵گزینه ۱درست است.
پس از مرگ مظفرالدین شاه، فرزندش محمدعلی میرزا به سلطنت رسید. وی پس از رسیدن به سلطنت راه مخالفت با مشروطیت را در پیش گرفت و حتی نمایندگان مجلس را به مراسم تاجگذاری خود دعوت نکرد. وی با همکاری مشاوران روسی خود برنامۀ از بین بردن مجلسی را که مظهر مشروطیت بود به اجرا درآورد. مأموران شاه مجلس را به توپ بستند. چند تن از مشروطه‌خواهان سرسخت، میرزا جهانگیر خان صور اصرافیل، ملک المتکلمین و سیدجمال واعظ به دستور محمدعلی شاه به قتل رسیدند

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)