تاریخ انتشار: ۲۷ فروردین ۱۳۹۷

تستهای کنکوری جغرافیا رشته علوم انسانی با پاسخ تشریحی

جغرافیا (۲)

۱- کدام گزینه در ارتباط با سکونتگاه قبیله ماسایی درست است؟
۱) خانه‌ها به صورت خطی در امتداد یک رود گسترش یافته‌اند.
۲)  مرکز سکونت‌گاه بیشتر پرستشگاه و معابد است.
۳) کلبه‌ها به صورت دایرهای بزرگ نظام یافته‌اند.
۴) سکونت‌گاه‌ها بسیار متفرق و پراکنده در داخل جنگل استقرار یافته‌اند.

۲- مهمترین عامل توسعه حومه‌نشینی ……………. است.
۱) بالا رفتن سطح زندگی مردم

۲)  شکلگیری انواع حوضه‌های منابع معدنی
۳) آلودگی محیط داخل شهرها

۴) بهبود وسایل حمل و نقل

۳- در تعیین مرز بین فرانسه و اسپانیا، از کدام مورد استفاده شده است؟
۱) خط الرأس کوه

۲)  تالوگ رود
۳) خط منصف رود

۴) مدار ۴۹درجه عرض شمالی

۴- همه موارد زیر در ارتباط با خلیج فارس درست است بجز:
۱) سواحل شنی خلیج فارس از نظر ورزش آبی جزء بهترین سواحل محسوب می‌شوند.
۲)  در اواسط دوران سوم زمین‌شناسی خلیج فارس تشکیل شد.
۳) میزان شوری آب خلیج فارس از اقیانوس هند کمتر است.
۴) حداکثر عمق خلیج فارس  ۹۰متر در بخش آبهای ایران قرار دارد.

۵- کدام یک، امروزه مدیریت تولید و کشت مزارع کشت تخصصی تک محصولی را به عهده دارند؟
۱) یک یا چند کشاورز ثروتمند

۲)  شرکتهای چند ملیتی
۳) بازرگانان امریکای شمالی

۴) مالکان و مدیران مزارع

 

 

پاسخ:

۱- گزینه ۳درست است.
به طور کلی سکونت‌گاههای روستایی دو شکل اصلی دارند. سکونت‌گاه‌های متمرکز یا مجتمع و سکونت‌گاه‌های متفرق یا پراکنده که باید توجه کرد این دو گروه روستا خود به اشکال دیگری تقسیم می شوند مثلاً روستاهای متمرکز، خود اشکال گوناگونی دارند یعنی روستای خطی، پلکانی، میدانگاهی. روستای خطی در امتداد یک رود یا جاده استقرار یافته‌اند. روستای میدانگاهی: سکونت‌گاهی است که مرکز آن را میدانگاه یا مکان عمومی تشکیل می‌دهد. در سکونتگاه قبیلۀ ماسایی، کلبه‌ها به صورت دایره ای بزرگ نظام یافته‌اند در آسیای جنوب شرقی، مرکز سکونتگاه بیشتر پرستشگاه و معابد است.
۲گزینه ۴درست است.
مهمترین عامل توسعه حومه‌نشینی، بهبود وسایل حمل و نقل است با احداث بزرگراه‌ها، افزایش تعداد اتومبیلهای شخصی و وسایل حمل و نقل عمومی و نیز توسعۀ عوامل ارتباطی نظیر تلفن امکان اقامت مردم در پیرامون شهرها فراهم شده است. آلودگی محیط داخل شهرها نیز مردم را به حومه‌نشینی تشویق می‌کند.
۳گزینه ۱درست است.
مرزهای طبیعی به طور نسبی دائمی‌اند و در کوتاه مدت چندان تغییر نمی‌کنند مهمترین مرزهای طبیعی کوهها و رودها هستند در تعیین خط مرزی دقیق میان دو کشور میتوان از خط الرأس کوهها استفاده کرد. خط الرأس خطی است که از متصل کردن نوک بلندترین نقاط کوهستانی به یکدیگر به وجود میآید. مانند رشته کوه پیرنه میان فرانسه و اسپانیا. مرز میان کانادا و ایالات متحده آمریکا روی مدار ۴۹درجه عرض شمالی است.
۴- گزینه ۳درست است.
در اواسط دوران سوم زمین شناسی خلیج فارس تشکیل شد خلیج فارس از نظر زمین‌شناسی یک فلات قاره است این بدان معناست که ادامۀ خشکی‌های ایران در زیر آبهای خلیج فارس بستر دریا را تشکیل می‌دهد. میزان شوری آب خلیج فارس از اقیانوس هند بیشتر است. خلیج فارس جزو دریاهای کم عمق محسوب می‌شود میانگین عمق آن ۳۱متر و حداکثر عمق آن  ۹oمتر در بخش آبهای ایران قرار دارد.
۵گزینه ۲درست است.
در حال حاضر برای کشت تخصصی تک محصولی، یک منطقۀ وسیعی از جنگل را پاک می کنند و یک محصول در آن می‌کارند این محصول صرفاً جنبۀ تجاری دارد برای بازار فروش تولید می‌شود و نه برای مصرف محلی. این نوع کشت به کارگر زیاد نیاز دارد محصولات تولید شده در این مزارع به مصرف اروپائیان و امریکاییها و به سایر نواحی صادر می‌گردد.
امروزه شرکتهای چند ملیتی تولید و کشت این مزارع را به عهده دارند.

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)