تاریخ انتشار: ۲۰ تیر ۱۳۹۸

تستهای کنکوری جغرافیا رشته علوم انسانی با پاسخ تشریحی

برحسب کدام مورد می توان پیش بینی کرد، که چه نوع بیومی در یک ناحیه وجود دارد؟

۱( شکل ناهمواری ها

۲( آب و هوا

۳( پوشش گیاهی

۴( منابع آب

 

۲- کدام پدیده طبیعی در سواحل ناشی از فرسایش کاوشی است؟

۱( باتلاق ها

۲( تپه های ماسه ای ساحلی

۳( جزایر مرجانی

۴( ستون های سنگی دریایی

 

۳- به جز آب، کدام مورد می تواند عامل تولید انرژی در نواحی کوهستانی باشد؟

۱( اختلاف فشار بین نواحی کوهستانی و سرزمین های اطراف

۲( فعالیت های انسان

۳( اختلاف دمای کوهستان ها با سرزمین های اطراف

۴( شیب زیاد زمین

 

۴- کشورهای توسعه یافته در یکی دو دهه اخیر با پدیده روبه رو هستند؟

۱( زاغه نشینی

۲( مهاجرت به شهرهای بزرگ

۳( شهرگریزی

۴( شهرگرایی

 

۵- کدام کشور کمترین مرز قابل دفاع را دارد؟

۱( اندونزی

۲( الجزایر

۳( شیلی

۴( نروژ

 

 

 

 

 

پاسخ:

۱- گزینه ۲ درست است.

جغرافیدانان زیست کره(بیوسفر) را به بیوم های مختلف تقسیم کرده اند گروه های مشابه حیوانات و گیاهان در یک ناحیه خاص زندگی می کنند این موضوع به عوامل مختلفی بستگی دارد که مهم ترین آن ها آب و هواست بین آب و هوا، گیاهان و جانوران یک ناحیه ارتباط زیادی وجود دارد تا آنجا که ما برحسب آب و هوای یک ناحیه می توانیم پیش بینی کنیم که چه نوع بیومی در آنجا وجود دارد.

 

۲- گزینه ۴ درست است.

در نتیجه فرسایش سواحل، اشکال مختلفی از ناهمواری ها چون دریابار، ستون های سنگی دریایی، غارها و حفره ها به وجود می آیند که به آنها اشکال ناهمواری ناشی از حفر مواد (کاوشی) می گویند. تپه های ماسه ای ساحلی، باتلاق ها و مرداب های ساحلی از جمله اشکال ناهمواری ناشی از رسوب گذاری مواد (تراکمی) هستند حتی رشد مرجان ها نیز یک فرآیند فرسایشی تراکمی است.

 

۳- گزینه ۱ درست است.

نواحی کوهستانی شرایط مناسبی برای تولید برق دارند به علت بارش زیاد در نواحی کوهستانی و اختلاف ارتفاع کوه ها با زمین های پایین دست و جاری شدن آب با سرعت زیاد، می توان سدهایی بر روی رودها ایجاد و برق آبی تولید کرد. علاوه بر تولید برق آبی اختلاف فشار بین نواحی کوهستانی وسرزمین های اطراف سبب وزش بادهای محلی می شود. برخی از این بادها به علت سرعت زیاد، جهت ثابت وزش و مدت زمان طولانی وزش در طول سال می توانند عامل تولید برق بادی باشند.

 

۴-  گزینه ۳ درست است.

در کشورهای درحال توسعه، روند شهرنشینی بسیار سریع بوده و طی چند دهه اخیر رشد چشم گیری داشته است. در این کشورها، علت اصلی رشد سریع شهرنشینی علاوه بر رشد طبیعی جمعیت شهری، عامل مهاجرت زیاد از روستاها به شهرها بوده است. به عکس در کشورهای توسعه یافته در یکی دو دهه اخیر، حرکت جمعیت از شهرهای بزرگ به مکان های کوچک تر یا روستاها و مزارع آغاز شده است به این پدیده شهرگریزی می گویند.

 

۵- گزینه ۲ درست است.

کشوری مانند الجزایر که از نظر شکل سرزمین، جمع وجور و به شکل دایره یا مربع است رسیدن به مرکز کشور آسان و کمترین مرز قابل دفاع را دارند کشورهای شیلی و نروژ که شکلی طویل دارند مرزهای طولانی دارند. کشور اندونزی که از نظر شکل سرزمین شکلی پاره پاره (تکه تکه) دارد هم مرزهای طویل دارند و هم اینکه کنترل امور داخلی نیز مشکل است. بهترین شکل سرزمین همان شکل جمع وجور یا فشرده است.

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)