تاریخ انتشار: ۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

تستهای کنکوری جغرافیا رشته علوم انسانی با پاسخ تشریحی

جغرافیا (۵)

ویژگی اصلی یک ناحیه چیست و در طبقه بندی آب وهوای کوپن، ویژگی بارش در کدام آب وهواها یکسان است؟

۱) وحدت و همگونی نسبی عناصر طبیعی و انسانی-  Eو B

۲)   تفاوت با ناحیه‌ی مجاور خود-  Cو D

۳) وحدت و همگونی نسبی عناصر طبیعی و انسانی-  Aو E

۴)   تفاوت با ناحیه‌ی مجاور خود-  Bو D

 

۲- مقدار بارش روزانه از نظر …………… دارای اهمیت است و در ناحیه‌ی ……………، نور خورشید در تمام ایام سال تقریباً به حالت قائم می‌تابد.

۱) کشاورزی- معتدل

۲)  فرسایش خاک- استوایی

۳) کشاورزی- قطبی

۴)  فرسایش خاک- عرض جغرافیایی بالا

 

۳- مهمترین عامل وجود گروه‌های مشابه حیوانات و گیاهان در یک ناحیه‌ی خاص چیست و کدام خاک حاصلخیز است؟

۱) خاک- پودزول

۲)  آبوهوا- چرنوزیوم

۳) ناهمواری- لاتریت

۴)  عرض جغرافیایی- سیروزوم

 

۴- ناحیه‌ی انتقالی میان صحرای آفریقا و جنگلهای بارانی استوایی، …………… نامیده می‌شود و تعیین مرزهای کدامیک آسان‌تر است؟

۱) ساوان- دینی

۲)  سلوا- پوشش گیاهی

۳) ساوان- خاک چرنوزیوم

۴)  سلوا- نژادی

 

۵- در  «غرب قاره‌ی آفریقا»، «شرق قاره‌ی استرالیا» و «شرق قاره‌ی آمریکا» به ترتیب چه نوع سواحلی مشاهده می‌شود؟

۱) صخرهای- پست- پست

۲)  عریض- کم‌عرض- عریض

۳) سنگی- ماسهای- سنگی

۴)  سنگی- کم‌عرض- عریضی

 

 

 

 

 

 

پاسخ:

۱- پاسخ: گزینه ۱ درست است

نواحی قطبی E و خشک B با کمبود بارش مواجه هستند.

 

پاسخ: گزینه ۲ درست است

* مقدار بارش روزانه یا شدت بارندگی از نظر مسائل مربوط به فرسایش خاک و کشاورزی اهمیت دارد.

* در عرض‌های جغرافیایی پایین و نواحی استوایی، نور خورشید در تمام ایام سال تقریباً به حالت قائم می‌تابد اما هـر قـدر بـه عـرضهـای جغرافیایی بالاتر نزدیکتر می‌شویم، زاویهی تابش مایل‌تر می‌شود.

پاسخ: گزینه ۲ درست است

خاک نواحی معتدل حاصلخیز است و به همین دلیل، انواع محصولات کشاورزی در این نواحی کشت می‌شوند. از بهتـرین انـواع خـاک ایـن نواحی میتوان از چرنوزیوم نام برد.

 

پاسخ: گزینه ۳ درست است

تعیین مرزهای دقیق نواحی کار دشواری است. البته مرز نواحی طبیعی (مثلاً خاکهای چرنوزیوم یا زیستبوم جنگلهای استوایی) را می‌توان آسانتر از نواحی فرهنگی و انسانی تعیین کرد.

 

پاسخ: گزینه ۱ درست است

* انواع سواحل

۱- سنگی و مرتفع یا دارای پهنای کم (کم عرض)

۲- پست و ماسهای یا دارای پهنای زیاد (عریض)

 

 

 

 

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)