تاریخ انتشار: ۲۱ فروردین ۱۳۹۷

تستهای کنکوری معراف اسلامی عمومی با پاسخ تشریحی

دین و زندگی (۴)

۱- قرآن کریم در مورد درک متقابل نیازها در زوجین چه تعبیری به‌کار برده است؟
۱) مودت و رحمت نعمتی الهی است که خداوند بین زوجین قرار داده است.
۲)  خداوند برای شما همسرانی قرار داد و روزی پاکیزه برای شما مهیا فرمود
۳) لباس یکدیگر میشوند و کاستیها و نقصهای یکدیگر را می‌پوشانند.
۴) از آیات خداوند است که همسرانی برای شما آفرید تا با ایشان آرامش یابید.
۲- آیه شریفه »ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنَّ …. « بیانگر چه ویژگی در ازدواج است و رعایت چنین حکمی چه نتیجه‌ای در بردارد؟
۱) موانع در مسیر ازدواج – بهشت و مغفرت الهی
۲)  معیارهای همسر شایسته – بهشت و مغفرت الهی
۳) معیارهای همسر شایسته – تبیین روشنی از آیات الهی
۴) موانع در مسیر ازدواج – تبیین روشنی از آیات الهی
۳- در انتخاب زوج مناسب از حدیث شریف » حب الشیء یعمی و یصم« کدام پیام دریافت می‌شود؟
۱) شنیده شدن نصایح خیرخواهانه – مسئولیتپذیری و علاقه به همسرداری
۲)  شنیده شدن نصایح خیرخواهانه – تسلط کامل بر شور و احساس جوانی
۳) به حاشیه رانده شدن عقل – مسئولیتپذیری و علاقه به همسرداری
۴) به حاشیه رانده شدن عقل – تسلط کامل بر شور و احساس جوانی
۴- در روابط اجتماعی و خانوادگی اعلام صداقت مرد به زن با چه تعیین میشود و تأمین هزینه زندگی به عهده چه
کسی است؟
۱) نفقه – در هر صورت به عهده مرد میباشد.
۲)  مهریه – در هر صورت به عهده مرد میباشد.
۳) مهریه – در دنیای امروز به عهده زوجین است.
۴) نفقه – در دنیای امروز به عهده زوجین است.

 

۵- اهمیت احترام و احسان به والدین در چه دوره‌ای بیشتر احساس می‌شود و قرآن کریم چه شیوه‌ای را برای ارتباط با آنها برگزیده است؟
۱) تنهایی – قل لهما قولاً کریماً

۲)  پیری – قل رب ارحمهما کما ربیانی صغیراً
۳) پیری – قل لهما قولاً کریماً

۴) تنهایی – قل رب ارحمهما کما ربیانی صغیراً

 

 

 

 

پاسخ:

۱- گزینه ۳درست است.
مهمترین عامل پایداری خانواده، پس از ازدواج، درک درست زوجیت و مکمل هم بودن زن و مرد و عمل به این درک میباشد، قرآن می‌فرماید: زن و مرد لباس یکدیگر می‌شوند و کاستیها نقص‌های یکدیگر را می‌پوشانند.

 

۲- گزینه ۲درست است.
پیامی که از آیۀ شریفۀ و لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن … « نشان دهنده مسئولیت زن و مرد در انتخاب همسر آینده و به دوش گرفتن رشد و تربیت فرزندان صالح و شایسته است. خانواده مورد قبول خداوند خانوادهای است که بر محور ایمان پایهگذاری شده باشد.

 

۳گزینه ۴درست است.
علاقه و محبت اولیه، چشم و گوش را میبندد و عقل را به حاشیه میراند به گونهای که فریادهای خیرخواهانۀ او را نمیشنوند لازمۀ چنین انتخابی، تسلط کامل بر شور و احساس جوانی است.

 

۴- گزینه ۲درست است.
در پیمان زناشویی، مرد به نشانۀ ارزشی که برای زن قائل است و اعلام صداقت خود در محبت به همسر، متعهد میشود که هدیهای را به عنوان »مهر« به زن تقدیم کند قرآن از دو کلمۀ »نحلۀ و صداق« برای مهر استفاده کرده است. و تأمین هزینۀ زندگی در هر صورت بعهده مرد میباشد حتی اگر زن ثروتمند هم باشد.

 

۵- گزینه ۳درست است.
خداوند در آیۀ ۲۳سوره مبارکۀ اسرا می‌فرماید: وقضی ربک الاّ تعبدوا الاّ ایاه و بالوالدین احساناً اما یبلغنّ عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف و لا تنهرهما و قل لهما قولاً کریماً.

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)