تاریخ انتشار: ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸

تستهای کنکوری دین و زندگی عمومی با پاسخ تشریحی

معارف اسلامی (۶)

۱- اگر کسی بدون دلیل منکر الهی بودن قرآن باشد، چه سرنوشتی در انتظار اوست؟

۱) محرومیت از رحمت واسعهی الهی و ابتلا به سرنوشت مکذّبین

۲)  گرفتاری در وادی کجروان تشکیک کننده در سلامت کتابت پیامبر (ص)

۳) ابتلا به عذاب خودساخته‌ای که هیزمانش مردم و سنگها می‌باشند.

۴) ورود به گمراهان ضاله‌ی محروم از هدایت که مورد غضب قرار گرفته‌اند.

 

۲- نفوذ خارق‌العاده‌ی قرآن کریم و آیات زیبای آن در افکار و نفوس مردم، نشانی واضح از اعجاز …………… آن میباشد و اصلیترین دلیل ناکامی ما مخالفان این کتاب آسمانی در امر تحدی، …………… است.

۱) لفظی وظاهری- ساختار موزون و رسایی تعبیرات

۲)  معنایی و محتوایی- ساختار موزون و رسایی تعبیرات

۳) معنایی و محتوایی- قرارگیری قرآن در اوج معنا

۴) لفظی وظاهری- قرارگیری قرآن در اوج معنا

 

۳- «تشبیه دقّت هماهنگی آیات قرآن با بدن انسان» و «توجه به مسئولیتهای اجتماعی انسان و روابط او» به ترتیـب اشـاره بـه کـدامیـک از جنبه‌های اعجاز قرآن می‌نماید؟

۱) انسجام درونی در عین نزول تدریجی- جامعیت و همهجانبه بودن  ۲)  انسجام درونی در عین نزول تدریجی- تازگی و شادابی دائمی

۳) رسایی در معنا با وجود ایجاز و اختصار- تازگی و شادابی دائمی  ۴) رسایی در معنا با وجود ایجاد و اختصار- جامعیت و همهجانبه بودن

 

۴- آیات شریفه‌ی (اقراء باسم ربک الّذی خلق * خلق الانسان من علق * اقراء و ربک الأکرم) اشاره به جنبه‌ی اعجاز …………… قـرآن از جهـت …………… مینماید.

۱) لفظی وظاهری- موزون بودن و شیرینی بیان

۲)  محتوایی و معنایی- تأثیرناپذیری از جاهلیت

۳) لفظی وظاهری- تأثیرناپذیری از جاهلیت

۴) محتوایی و معنایی- موزون بودن و شیرینی بیان

 

۵- خداوند متعال برای مسدود کردن راه تشکیک کجروان و گمراهان در الهی بودن قرآن، چه می‌فرماید و نشانه‌ی برخورداری از انسجام قـرآن در طول نزول تدریجی آن چیست؟

۱) فأتوا بسوره من مثله و ادعوا شهداءکم – افلا یتدبرون القرآن و لو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافاً کثیراً

۲)  و ما کنت تتلو من قبله من کتاب ولاتخطّه بیمینک(- )افلا یتدبرون القرآن و لو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافاً کثیراً(

۳) فأتوا بسورهمن مثله و ادعوا شهداءکم(- )اقرا باسم ربک الذّی خلق* خلقالانسان من علق(

۴) و ما کنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطّه بیمینک(- )اقرا باسم ربک الذّی خلق* خلق الانسان من علق(

 

 

 

 

 

پاسخ:

۱- گزینه ۳ درست است

صورت سؤال پیام آیه‌ی کتاب در صفحه‌ی  ۳۷ است که به آیه‌ی تحدی و فرجام تشکیک کنندگان در آن اشاره می‌نماید.

 

۲- گزینه ۴ درست است

زیبایی‌های لفظی، ساختار موزون کلمه‌ها و جمله‌ها، رسایی در معنا با وجود ایجاز و اختصار و بسیاری دیگر از ویژگی‌های هنرمندانه‌ی ادبی قرآن کریم، بی‌مانند است. همین زیبایی و شیرینی بیان، موزون بودن کلمه‌ها و رسایی تعبیرات، در طول تاریخ سبب نفوذ خـارق‌العـادهی این کتاب آسمانی در افکار و نفوس شده است.

 

۳- گزینه ۱ درست است

قسمت اول سؤال: انسجام درونی در عین نزول تدریجی

قرآن با بیش از شش هزار آیه و …

اولا: میان آیات آن تعارض و ناسازگاری وجود ندارد.

ثانیا: دقیقتر از اعضای یک بدن با یکدیگر هماهنگ هستند.

قسمت دوم سؤال: جامعیت و همه جانبه بودن

این کتاب فقط از امور معنوی یا آخرت یا رابطهی انسان با خدا سخن نمیگوید  بلکه از زندگی مادی و دنیـوی انسـان، مسـئولیتهـای اجتماعی و رابطه‌ی وی با انسانهای دیگر سخن میگوید و برنامهای جامع و همهجانبه را در اختیارش قرار میدهد.

اساساً قرآن کریم در چنان اوجی از معنا قرار دارد که اگر همه‌ی انسانها، یکدیگر را کمک کنند، نمی‌توانند حتی سوره‌ای مانند آن را بیاورند.

 

۴- گزینه ۲ درست است

آیه‌ی شریفه‌ی مذکور در صورت سؤال از اندیشه و تحقیق درس مطرح گردیده است که اشاره به چگونگی تأثیرناپذیری از فرهنـگ زمانـه بـا دعوت به علم آموزی می‌نماید.

 

۵- گزینه ۴ درست است

به صفحات ۳۷ و ۴۷ کتاب رجوع شود

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)