تاریخ انتشار: ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸

تستهای کنکوری دین و زندگی عمومی با پاسخ تشریحی

دین و زندگی (۴)

۱- همراه شدن نام مشترک »انسان« با آدمیان در طول تاریخ بشریت زائیده‌ی …………… می‌باشد که در مسیر هدایت وی موجب اعطای برنامه‌ای واحد برای آنها گردیده است که در آیه‌ی شریفه‌ی …………… تجلّی آن آشکار است.

۱) هدف واحد متعالی- شرع لکم منَالدین ما وصی به نوحاًو الّذی اَوحینا الیک و ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی …

۲)  هدف واحد متعالی- ما کانَ محمد اَبا اَحد منْ رِجالکم ولکنَ رسولّ االلهِ و خاتَم النبیینَ و کانَ االلهُ بِکُلِّ شَئء علیماً

۳) ویژگیهای فطری مشترک- ما کانَ محمد اَبا اَحد منْ رِجالکم ولکنَ رسولّ االلهِ و خاتَم النبیینَ و کانَ االلهُ بِکُلِّ شَئء علیماً

۴) ویژگیهای فطری مشترک- شرع لکم منَالدین ما وصی به نوحاًو الّذی اَوحینا الیک و ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی …

 

۲- کدامیک از آیات شریفهی زیر مبین این معناست که عصمت انبیای الهی امری کاملاً اختیاری و تحت تعالی ایمانی آنها است؟

(۱ الله اَعلم حیث یجعل رسالته

۲)   ان الدین عندالله الاسلام

۳) لا نفرّق بین اَحدمنهم و نحن له مسلمون

۴) اَن اقیموا الدین ولا تتفرّقوا فیه

 

۳- عبارات »ماندگاری تعالیم انبیاء در میان مردم« و »ابتدایی بودن سطح فرهنگ و زندگی اجتماعی« به‌ترتیب اشاره به کدامیک از علل تجدید نبوتها می‌نمایند؟

۱) لزوم استمرار در دعوت و ترویج پیوسته‌ی آن- از بین رفتن یا تحریف تعلیمات پیامبر پیشین

۲)  لزوم استمرار در دعوت و ترویج پیوسته‌ی آن- رشد تدریجی سطح فکر جوامع و اقوام

۳) رشد تدریجی سطح فکر جوامع و اقوام- از بین رفتن یا تحریف تعلیمات پیامبر پیشین

۴) رشد تدریجی سطح فکر جوامع و اقوام- لزوم استمرار در دعوت و ترویج پیوسته‌ی آن

 

۴- «سلب هدایت از مردم، امکان انحراف در تعالیم الهی و سلب اعتماد مردم به دین الهی» به ترتیب ناظر به عدم برخورداری پیامبر(ص) از عصمت در کدام حوزه می‌باشد؟

۱) عمل به فرمان الهی- تعلیم و تبیین دین- دریافت و ابلاغ وحی

۲)  عمل به فرمان الهی- دریافت و ابلاغوحی- عمل به فرمان الهی

۳) دریافت و ابلاغ وحی- تعلیم و تبیین دین- تعلیم و تبیین دین

۴) دریافت و ابلاغ وحی- عمل به فرمان الهی- تعلیم و تبیین دین

 

۵- آنجا که بگوییم «اگر مسلمانی یا جامعهی اسلامی در اجرای یک قانون دچار اضطرار شود، می‌تواند با نظـر فقیـه و متخصص دیـن آن را بـه شکلی انجام دهد که از اضطرار بیرون آید.» این قاعده را از عبارت …………… استنباط کرده‌ایم که اشاره به …………… از ویژگی دین اسلام دارد که منجر به انطباق با نیازهای زمانه می‌شود.

۱) لاضَرَر و لاضرار فی الاسلام – توجه به نیازهای متغیر در عین توجه به نیازهای ثابت

۲)  لاضَرَر ولاضرار فی الاسلام – وجود قوانین تنظیم کننده

۳) ما جعلَ علیکم فی الّدین من حرج – توجه به نیازهای متغیر در عین توجه به نیازهای ثابت

۴) ما جعلَ علیکم فی الّدین من حرج – وجود قوانین تنظیم کننده

 

 

 

 

پاسخ:

۱- گزینه ۴ درست است

همه‌ی انسانها با اینکه در برخی خصوصیات مانند نژاد، زبان و … تفاوت دارند، اما در ویژگیهای فطری مشـترکند و همـه نـام مشـترک »انسان« گرفته‌اند.

آیهی شریفهی )شرع لکم من الدین …( اشاره به دین واحد می‌نماید و آیه‌ی دیگر ختم نبوت را بیان می‌نماید

 

۲- گزینه ۱ درست است

آیه‌ی شریفه اشاره به این معنا دارد که خداوند علم به عصمت درونی انبیای الهی دارد که با ایمان و تقوایی که دارند به سوی گناه نمی‌رونـد و از چنان بینش عمیقی برخوردارند که گرفتار خطا و اشتباه نمی‌شوند.

 

۳- گزینه ۱ درست است

قسمت اول: لزوم استمرار در دعوت و ترویج پیوسته‌ی آن:

تداوم دعوت انبیا سبب شد که تعالیم الهی

اولا: در میان مردم بماند.

ثانیا: جزو آداب و فرهنگ آنان شود.

ثالثا: کسانی نتوانند به سادگی آن را از میان جامعه‌ی بشری بیرون کنند.

قسمت دوم: از بین رفتن یا تحریف تعلیمات پیامبر پیشین:

به علت‌های  ابتدایی بودن سطح فرهنگ و زندگی اجتماعی و  عدم توسعه‌ی کتابت، تعلیمات انبیاء بهتدریج فراموش می‌گردید یا به گونه‌ای عوض می‌شد که دیگر به اصل آن شباهتی نداشت.

 

۴- گزینه ۳ درست است

اگر پیامبری در دریافت و ابلاغ وحی معصوم نباشد:

امکان انحراف در تعالیم الهی پیدا میشود.

اعتماد مردم به دین از دست میرود.

اگر پیامبری در هنگام اجرای فرمان الهی معصوم نباشد:

امکان دارد کارهایی مخالف دستورات الهی انجام دهد.

مردم نیز از او سرمشق بگیرند.

به گمراهی و انحراف مبتلا شوند.

 

۵- گزینه ۴ درست است

قسمت اول سؤال، از آیه‌ی شریفه‌ی )ما جعل علیکم فی الدین من حرج( برداشت می‌شود که اشاره به قوانین تنظیم کننده دارد

 

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)