تاریخ انتشار: ۲۲ خرداد ۱۳۹۷

تستهای کنکوری روانشناسی رشته علوم انسانی با پاسخ تشریحی

روانشناسی (۳)

۱- غرایز از نظر رویکرد روان‌کاوی دارای چه نوع بنیادی است؟
۱)  بدنی

۲)   شناختی

۳)  روانی

۴)   عاطفی
۲- در رویکرد زیست شناختی، برای توصیف و تبیین کارکردهای روانی، از چه روشی استفاده می شود؟
۱)  مشاهده

۲)   توصیفی

۳)  روانی

۴)   زیست شناختی
۳- رفتار و فرایندهای روانی، در علم روان‌شناسی چه نامیده می شوند؟
۱)  آزمایش

۲)   رویکرد

۳)  موضوع

۴)   فرضیه
۴- در چه صورتی محققان دیگر می توانند نتایج آزمایش را دوباره تکرار کنند؟
۱)  خارج از آزمایشگاه

۲)   حذف متغیر مزاحم
۳)  داشتن رابطه علت و معلول

۴)   اجرای آزمایش با شرایط کاملاً کنترل شده

 

۵- هدف تحقیقات کاربردی در روان‌شناسی چیست؟
۱)  افزایش دانش

۲)   بهبود عملکرد مغزی در افراد
۳)  کنترل رفتار و اعمال روانی

۴)   استفاده عملی از یافته ها در زندگی روزمره

 

 

 

 

 

 

پاسخ‌ها:

۱- گزینه ۱ درست است

از نظر رویکرد روان کاوی نوزادان با غرایز زیستی به دنیا می آیند و غرایز دارای بنیادهای بدنی هستند.

 

۲- گزینه ۴ درست است

در رویکرد زیست شناختی از طریق شناختی برای توصیف و تبیین کارکردهای روانی استفاده می شود.

 

۳- گزینه ۳ درست است

رفتار و فرایندهای روانی، موضوع روان شناسی است که مورد توجه روان شناسان است.

 

۴- گزینه ۴ درست است

از مزایای اصلی روش آزمایشی، تکرارپذیر بودن آن است. اگر آزمایش با شرایط کاملاً کنترل شده ای انجام شده باشد، این امکان برای سایر محققان نیز خواهد بود که نتایج آزمایش را دوباره تکرار کنند.

 

۵- گزینه ۴ درست است

در تحقیقات کاربردی، هدف استفاده عملی از یافته های روان شناسی در زندگی روزمره است.

 

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)