تاریخ انتشار: ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

تستهای کنکوری روانشناسی رشته علوم انسانی با پاسخ تشریحی

n00055402-b

۱- روانشناسی قصد دارد رفتار دوستیابی کودکان را مورد بررسی قرار دهد، به حیاط کودکستان می‌رود و شروع به فیلمبرداری از رفتار کودکـان می‌کند و در حین کار، یادداشت برداری انجام میدهد. این محقق از کدام روش تحقیق استفاده کرده؟ چه اشکالی بر کارش وارد است؟

۱) آزمایشی- باعث می‌شود رفتار کودکان تصنعی شود.

۲)  مشاهده‌ی طبیعی- آزمودنی آگاه از مشاهده است.

۳) همبستگی- رابطه‌ی علت و معلولی ندارد.

۴)  قیاسی- نباید جلوی کودکان یادداشت‌برداری می‌کرد.

 

۲- یادگیری فرآیندی است که براساس تجربه‌ی …………… و …………… به وجود میآید.

۱) رفتاری- شناختی

۲)  رفتاری- محیطی

۳) اولیه- شناختی

۴)  اولیه- محیطی

 

۳- تغییرات روانشناختی انسان نظیر تفکر و توانایی حل مسئله تحت تأثیر چه تغییراتی است؟

۱) زیست محیطی

۲)  زیست‌شناختی مغز

۳) خاطرات دوران کودکی

۴)  اراده‌ی فرد

 

۴- نظریه‌های رشد از سه نظر با هم تفاوت دارند، کدام گزینه به این تفاوت‌ها اشاره ندارد؟

۱) ارائه‌ی تعریف از انسان

۲)  تأثیر یا عدم تأثیر جنبه‌های مختلف بر رشد

۳) تفاوت اهمیت پرسش و یادگیری

۴)  طبقه‌بندی مراحل رشد

 

۵- کدام دو ویژگی رشد تا حدودی نقطه‌ی مقابل هم قرار می‌گیرند؟

۱) انعطاف پذیری و کل‌گرا بودن رشد

۲)  انعطاف پذیری و مداوم بودن رشد

۳) کل‌گرا بودن و مداوم بودن رشد

۴)  کل‌گرا بودن و تحت تأثیر شرایط تاریخی بودن رشد

 

 

 

پاسخ:

۱- پاسخ: گزینه‌ی  ۲

مزیت روش مشاهده‌ی طبیعی، عدم آگاهی آزمودنی است اما در این مثال آزمودنی میبیند که مورد فیلمبرداری قرار گرفته است.

 

۲- پاسخ: گزینه‌ی  ۱

یادگیری فرآیندی است که براساس تجربه‌ی »رفتاری« و »شناختی« به‌وجود میآید.

 

۳- پاسخ: گزینه‌ی ۲

تغییرات روانشناختی انسان نظیر تفکر، توانایی حل مسئله و … نیز تحت تأثیر تغییرات زیست شناختی مغز است.

 

۴- پاسخ: گزینه‌ی  ۲

گزینه‌ی دوم جزو موارد تفاوت محسوب نمی‌شود. روانشناسان رشد چون نمی‌توانند تمام پیچیدگی‌های رشد انسان را با هم توصیف و تبیین کنند، معمولاً به یکی از جنبه‌های رشد بیشتر توجه می‌کنند، نه اینکه تأثیر جنبه‌های دیگر را لزوماً انکار کننـد، لـذا تـأثیر یـا عـدم تـأثیر جنبه‌های مختلف، اختلاف نظریه‌ها نیست.

 

۵- پاسخ: گزینه‌ی  ۲

طبق ویژگی »مداوم بودن رشد« هر گونه حادثه‌ای که در دوران کودکی اتفاق می‌افتد، فرآیند رشد را در زندگی بزرگسالی تحـت تـأثیر قـرار می‌دهد. از طرفی »انعطاف‌پذیری رشد« از ظرفیت انسان برای تغییر صحبت می‌کند، تغییراتی که می‌تواند ناگهان صورت گیرد؛ در نتیجه ایـن دو ویژگی تا حدودی یکدیگر را نقض می‌کنند

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)