تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۳۹۷

تستهای کنکوری روانشناسی رشته علوم انسانی با پاسخ تشریحی

kopfschmerzen

۱- ناکامی های بیرونی، باعث تأخیر چه شرایطی در فرد می شود؟

۱( شکست، کنترل شخصی، طرد

۲( پیروزی، مقاومت، تمرکز فرد

۳( کنترل شخصی، مقاومت، پرخاشگری

۴( ارضاء، شکست، طرد، از دست دادن

******************

۲- «؟ » سبک های زندگی و حالات روانی نقش مهمی در سلامتی دارند » مورد تایید کدام حوزه روان شناسی است؟

۱( روان شناسی

۲( روان شناسی سلامت

۳( روان شناسی بالینی

۴( روان شناسی شناختی

*************************

 ۳- تفسیر و معنا دادن اطلاعات به چه نوع شناختی مربوط می شود؟

۱( ادراک حسی

۲( تمرکز

۳( حافظه حسی

۴( یادگیری ارادی

**************************

۴- لوب گیجگاهی چپ با کدام توانایی ارتباط دارد؟

۱( تکلم

۲( شنوایی

۳( فهم زبان

۴( چپ دستی

*****************************

۵- در کدام مرحله از واکنش در برابر فشار روانی، بدن فرد هورمون هایی برای محافظت از فرد تولید می کند؟

۱( مقاومت

۲( ناکامی

۳( فرسودگی

۴( هشدار

******************************

 

 

 

 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++

پاسخها:

۱- گزینه ۴ درست است.

ناکامی های بیرونی باعث تأخیر در ارضاء، شکست، طرد، از دست دادن و سد شدن انگیزه های فرد می شود.

۲- گزینه ۲ درست است.

حوزه جدید روان شناسی سلامت، این باور را که سبک های زندگی و حالات روانی نقش مهمی در سلامتی دارند، تایید می کند.

۳- گزینه ۱ درست است.

احساس به دریافت اطلاعات حسی از طریق گیرنده های حسی گفته می شود در حالی که ادراک )حسی( به تفسیر و معنا دادن این اطلاعات مربوط می شود.

۴- گزینه ۳ درست است.

ناحیه ورنیکه که در لوب گیجگاهی چپ قرار دارد و به فهم زبان مربوط است.

۵- گزینه ۱ درست است.

در مرحله مقاومت، بدن، هورمون هایی تولید می کنند که هر یک به نحوی از شخص مقاومت می کنند.

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)