تاریخ انتشار: ۲۲ دی ۱۳۹۷

تستهای کنکوری روانشناسی رشته علوم انسانی با پاسخ تشریحی

روانشناسی لوگو

۱- فشار روانی علاوه بر مسائل بیرونی به چه موردی بستگی دارد؟
۱) مشکلات جسمانی

۲)  تفاوت درونی هر فرد
۳) وقایع تهدید کننده اجتماعی

۴) نگرش نسبت به خود، دیگران و محیط
۲- پرخاشگری، واکنش معمول در برابر چه احساسی است؟
۱) اجتناب

۲)  ناکامی

۳) تعارض

۴) فشار روانی
۳- اصطلاح سندرم انطباق عمومی را چه کسی مطرح کرد؟
۱) کلبرگ

۲)  ژان پیاژه

۳) هانس سلیه

۴) جان واتسون
۴- وقتی تلاشهای بدن برای جنگیدن با فشار روانی بی نتیجه بماند شخص وارد چه مرحله‌ای میشود؟
۱) گریز

۲)  فرسودگی

۳) مقاومت

۴) ناکامی
۵- بیقراری، بیش‌فعالی، و بیمناکی از علائم کدام اختلال است؟
۱) اضطرابی

۲)  روانی

۳) تغذیه

۴) یادگیری

 

 

 

 

پاسخ:

۱- گزینه ۴درست است.
فشار روانی صرفاً یک امر بیرونی نیست و تا اندازهای بستگی به نوع نگرش ما نسبت به خود، دیگران و محیط اطرافمان دارد.
۲گزینه ۲درست است.
واکنش معمول در برابر ناکامی، پرخاشگری است.
۳گزینه ۳درست است.
اصطلاح سندرم انطباق عمومی را هانس سلیه مطرح کرد.
۴گزینه ۲درست است.
بر طبق سندرم انطباق عمومی که هانس سلیه مطرح کرده است اگر تلاش‌های بدن برای جنگیدن با فشار روانی بی‌نتیجه بماند و فشار روانی ادامه یابد، شخص وارد مرحله فرسودگی می‌شود. سندرم انطباق عمومی دارای سه مرحله است: مرحله هشدار، مرحله مقاومت، مرحله فرسودگی.
۵گزینه ۱درست است.
اختلالات اضطرابی، اختلالاتی هستند که در آنها بیقراری حرکتی )از جا پریدن، لرزش، ناآرامی(، بیش فعالی )گیجی، تند زدن ضربان قلب و گاهی عرق کردن( و بیمناکی دیده می‌شود

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)