تاریخ انتشار: ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷

تستهای کنکوری زبان انگلیسی عمومی با پاسخ تشریحی

زبان انگلیسی (۲)

**  Reading Comprehension

Once, the air belonged to the birds and insects. But in 1783 after years of talking about flying, man finally found a way to leave the ground. In that year it was discovered that a bag or balloon, filled with hot air or with hydrogen gas would go up and travel in the air. The first passengers to go up not by their own choice- were a sheep, a rooster, and a duck. They were put in the balloon in a wicker basket. When they came back safe and sound, men began to go up never sure where or when they would land.

۱-  The balloon made it possible for man ……………

۱) to fly.

۲) to live.

۳) to become a bird.

۴) to discover the other planets.

 

۲- The balloon would go up because of ……………

۱) the cold weather.

۲) the engine which used gasoline.

۳) the hot air which was inside it.

۴) such birds like roosters or ducks.

۳- Man decided to fly when ……………

۱) they had become very rich.

۲) the first airplanes could carry men.

۳) they became like ducks and roosters.

۴) the first balloon carrying animals landed safely.

۴- According to the passage, a balloon is ……………

۱) a bag filled with air.

۲) a toy for noisy children.

۳) a plane for carrying animals.

۴) a wicker basket filled with birds.

 

 

 

 

 

 

ترجمه‌ی درک مطلب

روزگاری هوا به پرندگان و حشرات تعلق داشت. اما در سال  ۱۷۸۳بعد از سالها صحبت درباره‌ی پرواز، بشر در نهایت راهی بـرای تـرک زمین یافت. در آن سال، کشف شد که یک کیسه یا بالونی پر از هوای داغ یا گاز هیدروژن به سمت آسمان بلند مـی‌شـود و در هـوا حرکـت می‌کند. نخستین مسافرانی که نه با انتخاب خودشان با بالون بالا رفتند، یک گوسفند، یک خروس و یک اردک بودند. آنها در بالون در داخـل یک سبد حصیری قرار داده شدند. وقتی آنها صحیح و سالم برگشتند، انسانها هم با بالون به سمت آسمان به پرواز درآمدنـد درحـالیکـه هرگز از مکان و یا زمان فرودشان اطمینانی نداشتند.

۱- گزینه ۱ درست است

۲- گزینه ۳ درست است

۳- گزینه ۴ درست است

۴- گزینه ۱ درست است

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)