تاریخ انتشار: ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

تستهای کنکوری زبان انگلیسی عمومی با پاسخ تشریحی

زبان

۱- Psychologists believe that bad programs can deeply …………… little kids.

۱) influence

۲) worry

۳) insist

۴) lie

۲- The little monkey was kept in a big cage for more …………… .

۱) value

۲) observation

۳) degree

۴) fashion

۳- Doctors say that there is no …………… for this disease.

۱) fashion

۲) education

۳) cure

۴) end

۴-  We are going to …………… two million bicycles.

۱) realize

۲) examine

۳) end

۴) produce

۵- Education is not an end, but a …………… to an end.

۱) choice

۲) means

۳) degree

۴) case

۶- My brother did a difficult experiment …………… .

۱) successfully

۲) success

۳) successful

۴) succeed

 

 

 

پاسخ:

۱- گزینه ۱ درست است

ترجمه: »روانشناسان معتقدند که برنامه‌های بد میتواند عمیقاً بر روی بچه‌های کوچک تأثیر بگذارد.«

۱) تأثیر گذاشتن بر

۲)  نگران بودن

۳) اصرار کردن

۴) دروغ گفتن

 

۲- گزینه ۲ درست است

ترجمه: »میمون کوچک برای مشاهده بیشتر در قفس بزرگی نگاه‌داری شد.«

۱) ارزش

۲)  مشاهده

۳) درجه

۴) مد

 

۳- گزینه ۳ درست است

ترجمه: »پزشکان می گویند برای این بیماری هیچ درمانی وجود ندارد.«

۱) مد

۲)  آموزش

۳) درمان

۴) هدف

 

۴- گزینه ۴ درست است

ترجمه: »قصد داریم دو میلیون دوچرخه تولید کنیم.«

۱) تشخیص دادن

۲)  بررسی کردن

۳) پایان دادن

۴) تولید کردن

 

۵- گزینه ۲ درست است

ترجمه: »آموزش هدف نیست، بلکه وسیله‌ای است برای رسیدن به هدف.«

۱) انتخاب

۲)  وسیله، راهکار

۳) درجه

۴) حالت

 

۶- گزینه ۱ درست است

ترجمه: »برادرم یک آزمایش مشکل را با موفقیت انجام داد.«

۱) به طور موفقیت آمیز

۲)  موفقیت

۳) موفق

۴) موفق شدن

 

 

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)