تاریخ انتشار: ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

تستهای کنکوری زبان انگلیسی عمومی با پاسخ تشریحی

زبان انگلیسی (۲)

۱- A: “How much money did they spend on that project?”

B: “I don’t know …………… on that project.”

۱) how much money did they spend

۲) they spent money how much

۳) how much money they spent

۴) how much money they spend

۲- Everybody got surprised when he left the meeting without …………… goodbye to anyone.

۱) saying

۲) to say

۳) said

۴) say

 

۳- I can’t imagine …………… such a nice book.

۱) had

۲) have

۳) to have

۴) having

۴- It is necessary for my students …………… another experiment.

۱) do

۲) did

۳) done

۴) to do

۵- A: “Did you know that Ali’s getting ready to prepare his report?”

B: “No, we didn’t. How …………… !”

۱)wonderful

۲) certain

۳) daily

۴) colorful

 

 

 

پاسخ:

۱- گزینه ۳ درست است

توضیح: اگر عبارت اسمی به جای یک مفعول قرار بگیرد، باید در این ترکیب قرار گیرد.

…+ فعل + فاعل + wh / ho + عبارت

ترجمه: – »چه مقدار پول برای آن پروژه خرج کردند؟«

– »نمیدانم چه مقدار پول برای آن پروژه خرج کردند.«

 

۲-  گزینه ۱ درست است

توضیح: بعد از حرف اضافه‌ی  ،without از شکل اسم مصدر استفاده میکنیم.

ترجمه: »همه تعجب کردند وقتی او بدون خداحافظی کردن از کسی جلسه را ترک کرد.«

 

۳- گزینه ۴ درست است

توضیح: بعد از  imagine از اسم مصدر استفاده میکنیم.

ترجمه: »نمیتوانم داشتن چنین کتاب خوبی را تصور کنم.«

 

۴- گزینه ۴ درست است

توضیح: به این ترکیب دقت کنید:

 (to do)مصدر کامل + ضمیر مفعولی +  + for +  (necessary)صفت + be

ترجمه: »برای دانش آموزانم ضروری است که آزمایش دیگری را انجام دهند.«

 

۵- گزینه ۱ درست است

ترجمه: – »آیا می‌دانستید که علی خود را آماده می‌کند تا گزارشش را تهیه کند؟«

– »نه، نمیدانستیم. چه عالی«

۱) عالی، شگفتانگیز

۲)  مطمئن

۳) روزانه

۴) رنگارنگ

 

 

 

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)