تاریخ انتشار: ۲۱ مرداد ۱۳۹۸

تستهای کنکوری زبان انگلیسی عمومی با پاسخ تشریحی

۱- All countries should join together in a/an —————- against terrorism.
۱) struggle

۲) practice

۳) pressure

۴) observation

۲- Please listen to the speaker and ————— what he says.
۱) enter

۲) recall

۳) record

۴) examine

۳- She has received an excellent —————- in her life
۱) education

۲) examination

۳) discussion

۴) observation

۴- My father ————– that she should come with us.
۱) insists

۲) improves

۳) prepares

۴) produces

۵- It is ————- to make a list for doing anything before you start.
۱) harmful

۲) painful

۳) careful

۴) useful

 

 

 

پاسخ:

۱- گزینه ۱ درست است.
ترجمه: تمامی کشورها باید در یک مبارزه بر علیه تروریسم با هم متحد شوند.
۱( مبارزه

۲( تمرین

۳( فشار

۴( مشاهده
۲- گزینه ۳ درست است.
ترجمه: لطفاً به گوینده گوش دهید و آنچه را که میگوید ضبط کنید.
۱( وارد شدن

۲( یادآوری کردن

۳( ضبط کردن

۴( بررسی کردن

 

۳- گزینه ۱ درست است.
ترجمه: او تحت آموزش عالی در زندگیاش قرار گرفته است.
۱( تحصیل، آموزش

۲( امتحان

۳( بحث

۴( مشاهده
۴- گزینه ۱ درست است.
ترجمه: پدرم اصرار میکند که او باید با ما بیاید.
۱( اصرار کردن

۲( پیشرفت کردن

۳( آماده کردن

۴( تولید کردن
۵-  گزینه ۴ درست است.
ترجمه: درست کردن یک فهرست قبل از شروع انجام هر کاری مفید است.
۱( مضر

۲( درناک

۳( موفق

۴( مفید

 

 

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)