تاریخ انتشار: ۲۱ اسفند ۱۳۹۶

تستهای زبان انگلیسی عمومی کنکور با پاسخ تشریحی

زبان انگلیسی (۲)

۱- Mr. Gray warned the children ——— in the street.
۱) not play

۲) to not play

۳) not to play

۴) do not play

۲-  My sister was ———- because her job was ———- .
۱) bored – boring

۲) boring – bored

۳) bored – bored

۴) boring – boring

۳-  I don’t understand these directions. I’m ———- .
۱) confuse

۲) confusing

۳) confused

۴) confusingly

۴-  My friend lives in a ——— house in the North.
۱) new nice wooden

۲) nice new wooden
۳) wooden new nice

۴) nice wooden new

۵-  After the play, we ——— to all the actors and actresses.
۱) introduce

۲) introduced

۳) are introducing

۴) were introduced

 

 

 

پاسخ:

 

۱- گزینه ۳درست است.
فعل بعد از warnبه صورت مصدر با toاستفاده میشود که منفی آن به صورت not to+verbاست.
۲گزینه ۱درست است.
بعضی از افعال دارای دو فرم صفتی هستند که به صورت ingدار و اسم مفعول (قسمت سوم فعل) استفاده می‌شود. اگر صفت مورد نظر برای فاعل جاندار استفاده شود به صورت اسم مفعول به کار می‌رود و اگر برای فاعل غیرجاندار به کار رود به صورت ingدار استفاده می‌شود.
۳گزینه ۳درست است.
مفهوم جمله و همچنین فعل ” “to beقبل از جا خالی نشان دهنده استفاده از صفت می‌باشد. confuseاز افعالی است که دارای دو صفت  confusedو confusingاست و با توجه به اینکه فاعل جاندار است از فرم اسم مفعول آن یعنی ” “confusedاستفاده می‌شود.
۴گزینه ۲درست است.
با توجه به ترتیب صفات quality+size+color+nationality+material+noun   بهترین جواب گزینه ۲ است
۵گزینه ۴درست است.
با توجه به مفهوم جمله باید از فعل مجهول استفاده کرد

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)