تاریخ انتشار: ۲۳ فروردین ۱۳۹۷

تستهای کنکوری زبان انگلیسی عمومی با پاسخ تشریحی

۲۰۷۴۷۱۱

۱- I have had the good ———- to work with some brilliant directors.
۱) report

 ۲) fortune

 ۳) friendship

 ۴) invention

۲- One day a week he ———— for health reasons.
۱) fasts

 ۲) tastes

۳) fears

۴) forces

۳- Always read the ———– before you start to do anything.
۱) instructions

 ۲) competitions

۳) discussions

۴) entertainments

۴- She has been ———— with animal rights for many years.
۱) behaved

 ۲) involved

۳) controlled

۴) invented

۵- The film’s ———- character is only fifteen years old.
۱) mental

 ۲) physical

۳) possible

۴) available

 

پاسخ:

گزینه ۲درست است.
ترجمه: من خوش‌شانس بوده‌ام که با بعضی از کارگردان‌های بسیار خوب کار کردم.
(۱گزارش

(۲بخت، شانس

(۳دوستی

(۴اختراع
۲گزینه ۱درست است.
ترجمه: یک روز در هفته به خاطر سلامتی روزه می‌گیرد.
(۱ روزه گرفتن

(۲ چشیدن غذا

(۳ ترسیدن

(۴ وادار کردن
۳گزینه ۱درست است.
ترجمه: همیشه قبل از شروع انجام هر کاری دستورالعمل‌های مربوط به آن را بخوانید.
(۱ دستورالعمل‌ها

(۲ رقابتها

(۳ بحثها

(۴ تفریحها
۴گزینه ۲درست است.
ترجمه: او برای چند سال درگیر حقوق حیوانات شده است.
(۱ رفتار کردن

(۲ درگیر شدن

(۳ کنترل کردن

(۴ اختراع کردن
۵گزینه ۴درست است.
ترجمه: نقش اول فیلم تنها پانزده سال سن دارد.
(۱ ذهنی

(۲ جسمی

(۳ ممکن

(۴ موجود

 

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)