تاریخ انتشار: ۱۶ آبان ۱۳۹۷

تستهای کنکوری زمین‌شناسی رشته علوم تجربی با پاسخ تشریحی

زمین شناسی (۵)

۱- کدام شاخه علم زمین‌شناسی به چگونگی رخداد یک زمین لرزه می‌پردازد؟
(۱مهندسی

(۲تکتونیک

(۳ژئوفیزیک

(۴پترولوژی
۲- در چه صورتی دو دماسنج تر و خشک، دمایی یکسان را نشان می‌دهند؟
(۱دما کاملاً خشک باشد

(۲هوا از بخار آب اشباع باشد.
(۳دمای هوا زیر دمای انجماد آب باشد

. (۴دما کمی بالاتر از نقطه شبنم باشد.
۳- کدام عوامل بر روی چگالی آب دریاها تأثیر مهمتری دارند؟
(۱عرض جغرافیایی، میزان نمکها، دما

(۲شوری، میزانگازها، فشار
(۳مواد محلول، دما، مواد معلق

(۴شوری، مواد معلق، فشار هوا
۴- از تبخیر یک کیلوگرم آب خلیج فارس حدود چند گرم نمک طعام    NaClبه دست میآید؟
۱) ۳۱

۲) ۳۴/۵

۳) ۴۰

۴) ۶۲
۵- دریک آبخوان تحت فشار، در کدام صورت، آب از دهانه یک چاه حفر شده فوران میکند؟
(۱سطح پیزومتریک بالاتر از دهانه چاه باشد

(۲دهانه چاه زیر سطح ایستابی قرار داشته باشد.

(۳سطح پیزومتریک بالاتر از سطح ایستابی باشد

. (۴دهانه چاه بالاتر از سطح پیزومتریک قرار گرفته باشد

 

 

 

 

 

 

 

 

پاسخ‌ها:

۱- گزینه ۲درست است.
زمین‌شناسی ساختمانی یا تکتونیک، علم شناسایی و بررسی ساختارهای درونی زمین و پدیده‌های حاصل از آنها بر روی سطح زمین است، مانند چگونگی تشکیل کوهها، اقیانوسها زمین‌لرزه و …
۲- گزینه ۲درست است.
زمانی که گرمای طبیعی هوا نتواند، ذرات آب را از روی پارچه نمناک روی دماسنجتر، به هوا بفرستد. یعنی هوا از بخار آب اشباع باشد. (رطوبت ۱۰۰درصد(
۳- گزینه ۳درست است.
چگالی آب دریاها به عوامل مختلفی مثل شوری، دما و مقدار مواد معلق در آن بستگی دارد. یعنی هر چه شوری (مواد محلول) بیشتر باشد یا دما کمتر و
یا مواد معلق بیشتر باشد، چگالی آب دریاها افزایش پیدا می‌کند.
۴- گزینه ۱درست است.
هر کیلوگرم آب خلیج‌فارس حدود ۴۰گرم مواد محلول دارد که حدود ۷۷/۷درصد آن را نمک طعام تشکیل می‌دهد.

۷۷/۷ × ۴۰ ‍‍٪ ۱۰۰ = ۳۱
۵- گزینه ۱درست است.
وقتی چاهی تا یک سفره تحت فشار حفر شود آب در آن بالا می‌آید. ارتفاعی که آب تا آنجا بالا می‌آید با سطح پیزومتریک مشخص می‌شود و اگر این سطح بالاتر از دهانه چاه قرار گیرد، آب از دهانه این چاه فوران می‌کند

 

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)