تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۳۹۷

تستهای کنکوری زمین شناسی رشته علوم تجربی با پاسخ تشریحی

زمین شناسی (۷)

۱- تجمع پوسته کدام جانداران، اغلب سنگی با ترکیب شیمیایی متفاوت، نسبت به بقیه تشکیل می‌دهند؟
۱) دیاتومها

۲)رادیولرها

۳) شعاعیان

۴) روزن داران
۲- در مخازن نفت و گاز، دیاژنز با تأثیرگذاری بر روی کدام مورد، دارای اهمیت می‌شود؟
۱) خروج آب اضافی از مواد آلی

۲)جانشینی مواد آلی با مواد معدنی
۳) تغییر در ترکیب شیمیایی مواد اولیه

۴) میزان تخلخل و نفوذپذیری سنگها
۳- با سیمان شدگی بعدی ذراتی با جورشدگی و گردشدگی ضعیف در کدام محل »برش« حاصل می‌شود؟
۱) دلتاهای آبرفتی

۲)مناطق عمیق دریاها
۳) امتداد سطح گسلها

۴) آبهای ساکن و گرم مناطق مردابی
۴- کدام عوامل زمین‌شناسی، قلمرو دگرگونی سنگها را مشخص می‌کنند؟
۱) پایان دیاژنز تا ذوب برخی کانیها
۲)ابتدای دیاژنز تا ابتدای ذوب کانیها
۳) پایان دیاژنز تا ابتدای ذوب سنگها
۴) ابتدای وارد شدن کمترین فشار تا انتهای زمان بیشترین فشار
-۹۰کدام سیال می‌تواند در دگرگونی سنگها نقش داشته باشد؟
۱) منواکسید کربن

۲)نیتروژن

۳) سیلیس

۴) اکسیژن

 

 

 

 

 

 

 

 

پاسخ:

۱- گزینه ۴درست است.
اغلب روزن‌داران دارای پوستۀ آهکی هستند و پس از مرگ، تجمع پوستۀ آنها سنگهای آهکی را تشکیل می‌دهند. در حالی که شعاعیان، دیاتومها و رادیولرها، پوستۀ سیلیسی دارند و منشاء اغلب سنگهای سیلیسی آلی هستند.
۲- گزینه ۴درست است.
برای مهاجرت اولیه مواد نفتی و استقرار در منابع، سنگها باید دارای تخلخل مناسب و از همه مهمتر نفوذپذیر باشند، که دیاژنز تأثیر مهمی در میزان این دو عامل در سنگها به عهده دارد.
۳- گزینه ۳درست است.
برشها از سیمان شدگی ذرات درشت و زاویه‌دار تشکیل شده‌اند، این ویژگی نشان می‌دهد که ذرات تقریباً مسافتی را طی نکرده‌اند و در همان محل به وجود آمدن به سنگ جدید تبدیل شده‌اند. به طور مثال در محل سطح شکستگی گسلها مقداری ذرات زاویه‌دار تشکیل شده و سپس آبهای فرو رو با ته‌نشین کردن سیمان در بین ذرات، آنها را به سنگی جدید تبدیل کرده‌اند.
۴گزینه ۳درست است.
محدوده‌ای که سنگها دگرگون می‌شوند، از پایان دیاژنز شروع می‌شود و در ابتدای ذوب سنگ خاتمه پیدا می‌کند.
۵- گزینه ۴درست است.
مهمترین سیالاتی که در دگرگون شدن سنگها نقش دارند، اول آب و سپس دی‌اکسید کربن، اکسیژن، گوگرد و اسیدها.

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)