تاریخ انتشار: ۱۷ دی ۱۳۹۷

تستهای کنکوری زیست‌شناسی رشته علوم تجربی با پاسخ تشریحی

زیست (۱)

۱- کدام عبارت درباره انسان درست است؟

۱) حجم هوای مرده در دم عمیق و دم عادی تقریباً یکسان است.

۲) دو سوم هوای هر دم عمیق، به درون ششها وارد می‌شود.

۳) پس از هر بازدم، هوای ذخیره بازدمی درون شش‌ها باقی می‌ماند.

۴) همه سلولهای دیواره کیسه‌های هوایی در اواخر دوران جنینی سورفاکتانت می‌سازند.

 

۲- در انسان، خون غنی از اکسیژن که در تماس با سلولهای ………….. . است، ابتدا به …………. . حفره قلب وارد میشود.

۱) غیرماهیچه‌ای ـ یک

۲) ماهیچه‌ای ـ یک

۳) ماهیچه‌ای ـ دو

۴) غیرماهیچه‌ای ـ دو

 

۳- در یک فرد بزرگسال، سلولهای تشکیل‌دهنده کدام بخش، به صورت نامنظم در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند و تیغه‌هایی از ماده زمینه استخوانی در بین آنها وجود دارد؟

۱) تنه استخوان ران

۲) بخش خارجی استخوان لگن

۳) دو سر استخوان بازو

۴) بخش خارجی استخوانهای جمجمه

 

۴- کدام عبارت، درباره دیواره نای در انسان درست است؟

۱) همانند دیواره نایژکها، حلقه‌های غضروفی زیادی دارد.

۲) همانند دیواره نایژه‌ها، سلولهای پوششی مژکدار دارد.

۳) برخلاف دیواره نایژکها، ترشحات مخاطی چسبناکی تولید می‌کند.

۴) برخلاف دیواره کیسه‌های هوایی، بافت پوششی یک لایهای دارد.

 

۵- کدام عبارت، درباره گیاهان نادرست است؟

۱) تعریق و تعرق از نشانههای بارز فشار ریشه‌ای است.

۲) در پی خروج آب از آوندهای چوبی، کشش تعرقی ایجاد می‌شود.

۳) ترکیب شیمیایی دیواره سلولی به گونه‌ای است که به مولکول‌های آب اجازه عبور می‌دهد.

۴) به دنبال کاهش پتانسیل آب در سلول تار کشنده، آب به درون سلول مجاور آن رانده می‌شود

 

 

 

 

 

 

 

 

پاسخ:

۱- گزینه  ۱درست است.

در بازدم عمیق، هوای ذخیره بازدمی درون ششها باقی نمی‌ماند. نزدیک به دو سوم هوای جاری دمی به شش‌ها میرسد. سورفاکتانت از برخی سلولهای دیواره کیسه‌های هوایی ترشح می‌شود.

صفحه  ۷۰کتاب دوم

 

۲-  گزینه  ۱درست است.

مطابق با شکل  ۵-۶ خون غنی از اکسیژن، توسط سیاهرگهای ششی ابتدا به دهلیز چپ وارد می‌شود. خون با سلولهای پوششی یا سلولهای غیرماهیچه‌ای سرخرگها در تماس است.

صفحات  ۸۱و ۷۷کتاب دوم

 

۳-  گزینه  ۳درست است.

در بافت استخوان اسفنجی، سلولها به صورت نامنظم، در کنار یکدیگر قرار دارند و تیغه‌هایی از ماده زمینه در بین آنها وجود دارد. استخوان اسفنجی در دو سر استخوانهای دراز و بخش میانی استخوانهای کوتاه و پهن یافت می‌شود.

صفحه  ۱۱۹کتاب دوم

 

۴-  گزینه  ۲درست است.

حلقه‌های غضروفی زیادی در دیواره نای و نایژه‌ها وجود دارد. سطح داخلی دیواره مجاری هوا، از بینی تا نایژک‌های انتهایی از یک بافت پوششی مژه‌دار پوشیده

شده است و ترشحات مخاطی روی این سلولها، لایۀ چسبناکی را به وجود می‌آورد. بافت پوششی سنگفرشی یک لایه‌ای، دیواره کیسه‌های هوایی را می‌پوشاند.

صفحات  ۷۱و  ۴۴کتاب دوم

 

۵-  گزینه  ۴درست است. به دنبال افزایش پتانسیل آب در سلول تار کشنده، آب به درون سلول مجاور آن رانده می‌شود.

صفحه  ۹۴کتاب دوم

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)