تاریخ انتشار: ۲۲ فروردین ۱۳۹۸

تستهای کنکوری زیست‌شناسی رشته علوم تجربی با پاسخ تشریحی

Gene-Editing-1

۱- سلول‌های …………… توانایی ترشح …………… را ندارند.

۱) لنفوسیت T کمکی- اینترفرون

۲)  لنفوسیت  T کشنده- پرفورین

۳) ماکروفاژ- پروتئینهای مکمل

۴) ماکروفاژ- لیزوزیم

 

۲- در برخورد دوم بدن با یک آلرژن خاص، ……………

۱) درون شبکه‌ی آندوپلاسمی زبر ماستوسیت‌های خونی، مقدار زیادی هیستامین ساخته می‌شود.

۲)  وزیکول حاوی هیستامین از بازوفیل‌ها به فضای بین سلولی ترشح می‌شود.

۳) پادتن‌ها به سطح بازوفیل‌ها و ماستوسیت‌ها مانند برخورد اول متصل می‌شوند.

۴) لنفوسیت‌های  B خاطره، تعداد زیادی پادتن می‌سازند و به پلاسمای خون ترشح می‌کنند.

 

۳- چند مورد از موارد زیر در یک گرهی لنفی یافت میشود؟

الف( ماکروفاژ

ب( رگ خونی

ج( پلاسموسیت

د( مونوسیت

ه( لنفوسیت  B

۱)۵

۲)۳

۳)۴

۴)۲

 

۴- هر آگرانولوسیتی که …………… الزاماً ……………

۱) دیاپدز دارد- فاگوسیتوز را نیز انجام می‌دهد.

۲)  تقسیم می‌شود- عوامل بیگانه را توسط فرآیند فاگوسیتوز از بین می‌برد.

۳) فاگوسیتوز دارد- در دفاع غیراختصاصی شرکت دارد.

۴) در سطح خود پروتئین‌های غشایی دارد- در دفاع اختصاصی شرکت دارد.

 

۵- چند جمله از جملات زیر درست است؟

الف( در پستانداران مایع مغزی- نخاعی با گردش بین دو لایه‌ی مننژ موجب نرم شدن فضای اطراف مغز و نخاع می‌شوند.

ب( جسم پینه‌ای و مثلث مغزی از سطح مخ به طور طبیعی قابل مشاهده نیستند.

ج( گیرنده‌های نوری انسان گیرنده‌های الکترومغناطیسی هستند که توسط انرژی نوری تحریک می‌شوند.

د( گیرنده‌های درد در انسان یک گروه از دندریت‌های برهنه در پوست هستند.

۱)۱

۲)۲

۳)۳

۴)۴

 

 

 

 

پاسخ:

۱- گزینه ۴ درست است

ماکروفاژها، لیزوزیم ترشح نمی‌کنند. آنزیم لیزوزیم توسط سلول‌های پوششی ترشح می‌شود و در برخی مایعات بدن یافت می‌شود.

 

 

۲- گزینه ۳ درست است

ماستوسیت‌ها در خون یافت نمی‌شوند. وزیکول‌ها ترشح نمی‌شوند، بلکه محتویات وزیکول‌ها به بیرون از سلول ترشح می‌شوند. لنفوسیته‌ای  Bپادتن نمی‌سازند، بلکه این پلاسموسیت‌ها هستند که پادتن می‌سازند.

 

 

۳- گزینه ۱ درست است

تمام موارد نامبرده شده در گره‌ی لنفی یافت می‌شوند.

 

۴- گزینه ۳ درست است

مونوسیت‌ها از آگرانولوسیت‌ها هستند که فاگوسیتوز را انجام می‌دهند. این سلولها در دفاع غیراختصاصی شرکت دارند. لنفوسیت‌ها دیاپدز دارند، تقسیم هم میشوند، اما فاگوسیتوز ندارند (علت نادرست بودن جملات اول و دوم.) مونوسیتها پروتئین غشایی دارند، اما در دفاع اختصاصی شرکت ندارد

 

۵- گزینه ۴ درست است

هر چهار جمله درست میباشند

 

 

 

 

پاسخ:

 

 

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)