تاریخ انتشار: ۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

تستهای کنکوری زیست‌شناسی رشته علوم تجربی با پاسخ تشریحی

hpn9gk

۱- در تشریح مغز گوسفند ……………..

۱) پرده‌ی شفاف سپتوم در جلوی لب بویایی دیده می‌شود.

۲)  بطن چهار در نزدیکی رابط سه‌گوش قرار دارد.

۳) اپی‌فیز و بطن سه در نزدیک یکدیگر دیده می‌شوند.

۴) رابط پینه‌ای در عقب برجستگی‌های چهارگانه دیده می‌شود.

 

۲- در تشریح چشم انسان ……………

۱) عدسی محدب‌الطرفین بوده و تحدب عدسی در دو سطح یکسان است.

۲)  عنبیه از ماهیچه‌های مخطط حلقوی یا تنگ‌کننده‌ی مردمک تشکیل شده است.

۳) اجسام مژگانی با کمک ماهیچه‌های آویزی به عدسی چشم متصل‌اند.

۴) اجسام مژگانی و عنبیه با هم به لایه‌های چشم در جلو متصل‌اند.

 

۳- در فردی نقص ایمنی ذاتی وجود دارد و این فرد به طور طبیعی تیموس ندارد. چند مورد از موارد زیر در این فرد می‌تواند وجود داشته باشد؟

الف( لنفوسیتهای  Tکشنده در این فرد وجود ندارد.

ب( امکان ابتلا به بیماریهای خودایمنی در این فرد افزایش مییابد.

ج( احتمالاً نقص ایمنی هومورال در این فرد وجود دارد.

د( از بین رفتن سلولهای سرطانی در این فرد کاهش می‌یابد.

۱)۱

۲)۲

۳)۳

۴)۴

 

۴- در انعکاس زردپی زیر زانو، نورون‌های ……………

۱) حرکتی ماهیچه‌های دو طرف ران با ترشح انتقال‌دهنده‌ی عصبی، سبب انقباض ماهیچه‌های ران می‌شوند.

۲)  عصبی که جسم سلولی آنها خارج از نخاع قرار دارند، نورون‌های رابط نخاعی را تحریک می‌کنند.

۳) رابط در این فرآیند توسط سلول‌های پشتیبان پوشش‌دار می‌شوند.

۴) حسی که پیام عصبی را به نورون‌های رابط انتقال می‌دهند، جزء اعصاب پیکری تقسیم‌بندی می‌شوند.

 

۵- کدام نادرست است؟

۱) آسیب به مخ باعث می‌شود که پردازش بیشتر اطلاعات حسی به‌درستی انجام نگیرد.

۲)  در انسان با تحریک اعصاب خودمختار قطر مردمک کم و زیاد می‌شود.

۳) سلول‌های مخروطی چشم در انسان با مصرف انرژی، سدیم را از سلول خارج می‌کنند.

۴) درک مزه‌ی شیرین غذاها توسط گیرنده‌های شیمیایی در نوک زبان صورت می‌گیرد

 

 

 

پاسخ:

۱- گزینه ۳ درست است

لطفاًبه تصویر صفحه‌ی  ۵۱ کتاب درسی در مورد تشریح مغز گوسفند توجه فرمایید.

 

 

۲- گزینه ۲ درست است

اگرچه عدسی چشم محدب‌الطرفین است، اما تحدب عدسی در دو سوی عدسی یکسان نیست. عنبیه از ماهیچه‌های صاف تشکیل شده است. تارهایی که اجسام مژگانی را به عدسی متصل می‌کنند، ماهیچه‌ای نیستند.

 

۳- گزینه ۴ درست است

جملات»الف«و»د«ممکن است در این فرد رخ دهد. چون لنفوسیت‌های  T کاهش می‌یابند، امکان بیماری خودایمنی کم مـی‌شـود و امکـان از بین رفتن سلول‌های سرطانی نیز کاهش می‌یابد.

 

۴- گزینه ۳ درست است

جمله‌ی اول نادرست است، چون فقط ماهیچه‌ی چهار سر ران در این انعکاس تحریک می‌شود. جمله‌ی سوم نادرست است، چون نـورون‌هـای رابط میلین ندارند و جمله‌ی چهارم نیز نادرست است، چون نورونهای حرکتی از اعصاب پیکری هستند.

 

۵- گزینه ۴ درست است

درک مزه‌ی شیرینی مربوط به قشر مخ است. در نوک زبان تعداد زیادی گیرنده‌های شیمیایی مربوط به شیرینی قرار دارد

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)