تاریخ انتشار: ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

تستهای کنکوری زیست‌شناسی رشته علوم تجربی با پاسخ تشریحی

hpn9gk

۱- کدام گزینه عبارت »در طول مدت ……………« را به‌درستی کامل می‌کند؟

۱) پتانسیل آرامش یک نورون حسی، پتاسیم برخلاف شیب غلظت از سلول خارج می‌شود.

۲)  پتانسیل عمل یک نورون حرکتی، سدیم همواره وارد سلول می‌شود.

۳) فعال بودن پمپ سدیم- پتاسیم در یک نورون رابط، کانالهای دریچه‌دار پتاسیمی بسته‌اند.

۴) باز بودن کانالهای دریچه‌دار پتاسیمی یک نورون حرکتی، پمپ سدیم- پتاسیم غیرفعال است.

 

۲- هر جانوری که …………… را دارد، فاقد …………… می‌باشد.

۱) ساده‌ترین چشم- سر و مغز

۲)  آنزیم‌های لیزوزومی- اندام‌های حسی در سر

۳) ساده‌ترین دستگاه عصبی- سلول‌های عصبی

۴) چشم مرکب- لنفوسیت‌های B

 

۳-گیرنده‌های ……………. که نورون‌های تمایزیافته می‌باشند، …………..

۱) چشایی زبان- گیرنده‌های شیمیایی هستند.

۲)  تعادلی در گوش داخلی انسان- گیرنده‌های مکانیکی هستند.

۳) نوری در مشیمیهی چشم انسان- گیرنده‌های بینایی هستند.

۴) بویایی در بالای حفرات بینی انسان- گیرنده‌های شیمیایی هستند.

 

۴- چند جمله از جملات زیر در مورد انسان درست است؟

الف( هیپوتالاموس، مرکز اصلی تنظیم دمای بدن است که در ساقه‌ی مغز قرار دارد.

ب( در بیماری پیرچشمی، عدسی چشم کدر و سفت می‌شود و انعطاف آن کمتر می‌شود.

ج( در دیواره‌ی همه‌ی رگهای خونی انسان، گیرنده‌های مکانیکی حساس به فشار خون وجود دارد.

د( سطح خارجی نخاع با لایه‌ای از مننژ در ارتباط است که مویرگ‌های خونی زیادی در آن یافت می‌شود.

۱)۱

۲)۲

۳)۳

۴)۴

 

۵- در جاندارانی که …………… دارند، پرده‌ی مننژ نیز حتماً وجود دارد.

۱) پژواک‌سازی

۲)  دفاع غیراختصاصی

۳) چشم مرکب

۴) آنزیم‌های لیزوزومی

 

 

 

 

 

 

 

 

پاسخ:

۱- گزینه ۲ درست است

هم در حالت آرامش و هم در حالت پتانسیل عمل یک نورون، سدیم در جهت شیب غلظت وارد سلول می‌شود و برخلاف شیب غلظت نیـز در نتیجه‌ی فعالیت پمپ سدیم- پتاسیم از سلول خارج می‌شود.

 

۲- گزینه ۴ درست است

ساده‌ترین چشم در پلاناریا دیده می‌شود که این جانور سر و مغز دارد. هیدر فاقد سر و مغز است. ساده‌ترین دستگاه عصبی در هیدر به صورت شبکه‌ی عصبی دیده می‌شود که این شبکه‌ی عصبی نیز دارای سلول‌های عصبی است. چشم مرکب در خرچنگ و حشرات دیده می‌شـود. در بی‌مهرگان فقط دفاع غیراختصاصی دیده می‌شود.

 

۳- گزینه ۴ درست است

سلولهای چشایی زبان گیرنده‌های شیمیایی هستند اما این سلولها نورون نیستند. سلولهای مژک‌دار گوش نیـز نـورون نیسـتند. اگرچـه گیرنده‌های نوری نورون هستند اما در مشیمیه دیده نمی‌شوند.

 

۴- گزینه ۱ درست است

جمله‌ی »الف« نادرست است، چون هیپوتالاموس در ساقه‌ی مغز قرار ندارد. جمله‌ی »ب« نادرست است، چون در پیرچشمی، عدسـی چشـم کدر نمیشود. جمله‌ی »ج« نیز به علت عبارت »همه‌ی رگ‌های خونی«، نادرست است و فقط جمله‌ی »د« درست می‌باشد.

 

۵- گزینه ۱ درست است

پستانداران پرده‌ی مننژ دارند. خفاش‌ها، دلفین‌ها و وال‌ها پژواک سازی دارند و این جانوران از پستانداران می‌باشند

 

 

 

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)