تاریخ انتشار: ۱۵ خرداد ۱۳۹۸

تستهای کنکوری زیست‌شناسی رشته علوم تجربی با پاسخ تشریحی

۵۷۷۷۳۹۰۳

۱- در فرایند فتوسنتز، برای تشکیل پیوندهای کربن  هیدروژن، یون های هیدروژن و الکترون های پرانرژی، به طور مستقیم توسط …………………. تأمین می شود.

NADPH )1 و  ATP

۲) آب و  NADPH

NADPH )3 و NADPH

۴) آب و کلروفیل

 

۲- کدام عبارت، در مورد همه گیاهان چوبی، درست است؟

۱) کامبیوم آوندساز، میان بافت های نخستین آوندی تشکیل می شود.

۲) چوب پسین، نتیجه فعالیت مریستم رأسی و کامبیوم آوندساز است.

۳) ضخامت پوست ساقه، بیش تر از پوست ریشه است.

۴) دهانه عناصر آوندی، گشادتر از تراکئید آن هاست.

 

۳- RNA  حاصل از رونویسی بخشی از یک مولکول DNA    دارای  ۳۰۰ نوکلئوتید است که ۷۰ نوکلئوتید آن سیتوزین دارو ۵۰ نوکلئوتید آن گوانین دار هستند. درصد باز آلی آدنین در این بخش از مولکول DNA  کدام است؟

۱) ۳۰

۲) ۴۰

۳) ۶۰

۴) ۷۰

 

۴- کدام عبارت، نادرست است؟

۱) در خرچنگ دراز، بیش از دو سرخرگ از قلب خارج می شود.

۲) در کرم خاکی، خون از قلب های لوله ای وارد رگ شکمی می شود.

۳) در کرم خاکی، عصب مجاور رگی است که خون را به سمت انتهای بدن می برد.

۴) در خرچنگ دراز، خون پس از عبور از آبشش ها وارد قلب های لوله ای می شود.

 

۵- کدام عبارت، درست است؟

۱) عامل بیماری جنون گاوی، سبب تغییر شکل نوعی پروتئین طبیعی در بدن می شود.

۲) پنی سیلین در درمان بیماری های ذات الریه و آبله مرغان، مؤثر است.

۳) آنتی ژن بیماریزایی هرپس تناسلی، در کپسید آن قرار دارد.

۴) توکسین عامل بیماری سل، سبب ناتوانی در تنفس می شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱- گزینه ۳ درست است.

در مرحله سوم فتوسنتز )چرخه کالوین( برای تثبیت  CO2 یون های هیدروژن و الکترون های پر انرژی هردو مستقیماً توسط NADPH تأمین می شود.

 

۲- گزینه ۱ درست است.

در همه گیاهان چوبی، چوب پسین نتیجه فعالیت کامبیوم آوندساز است. ضخامت پوست ریشه، بیشتر از پوست ساقه است. همه گیاهان چوبی عناصر آوندی ندارند.

 

 

 

 

 

 

۳- گزینه ۱ درست است.

 

۴- گزینه ۴ درست است.

خرچنگ دراز قلب های لوله ای ندارد و بیش از دو سرخرگ از قلب این جانور خارج می شود.

 

 

۵- گزینه ۱ درست است.

عامل بیماری آنفلوانزا نوعی ویروس است، که فرایندهای سلولی ندارد. آنتی ژن هرپس تناسلی، در پوشش بیرونی آن که از جنس غشاست، قرار دارد. عامل بیماری سل توکسین تولید نمی کند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)