تاریخ انتشار: ۱۶ بهمن ۱۳۹۶

تستهای کنکوری زیست شناسی رشته علوم تجربی با پاسخ تشریحی

زیست (۹)

۱- جانداری که ساده‌ترین دستگاه ……………. را دارد، …………….. ندارد.
(۱ گردش مواد ـ کیسه گوارشی

(۲ گردش خون بسته ـ تنفس پوستی
(۳گردش مواد ـ سلولهای خونی

(۴ گردش خون بسته ـ هومئوستازی
۲- در انسان، سرخرگی که خون را از گلومرول دور میکند، چه مشخصه‌ای دارد؟
(۱ فقط در بخش مرکزی کلیه یافت می‌شود

. (۲در اطراف لوله جمعکننده ادرار منشعب می‌گردد.
(۳در تشکیل شبکه اول مویرگی نقشی اساسی دارد

. (۴بخشی از NaClموجود در لوله هنله را دریافت می‌کند

 

۳- در انسان، ماهیچه‌های …………... در سطح …………….. بدن قرار دارند.
 (۱توأم و دوسر ران ـ پشتی

(۲ دو سر ران و دو سر بازو ـ شکمی
(۳چهار سر ران و توأم ـ پشتی

(۴ سه سر بازو و چهار سر ران ـ شکمی
۴کدام گزینه، عبارت زیر را بهطور مناسب تکمیل میکند؟
در همه جانداران ………………………
 (۱آبزی، محیط داخلی شامل خون و سلول‌های بدن است.
(۲ خشکی‌زی، مواد دفعی نیتروژن‌دار با صرف انرژی اندکی دفع می‌شود.
(۳ بی‌مهره کوچک، از بعضی از سلولهای سطحی بدن آمونیاک دفع می‌شود.
(۴پرواز کننده بی‌مهره، ترکیب شیمیایی ماده دفعی نیتروژن‌دار یکسان است.
۵کدام گزینه، در مورد گیاهان، نادرست است؟
 (۱آب می‌تواند از راه پوستکها و عدسک‌ها از گیاه خارج شود.
(۲ هر سلول پوست ریشه در اطراف خود یک لایه مومی دارد.
(۳ به دنبال خروج آب از روزنه‌های هوایی، آب در عرض ریشه حرکت می‌کند.
(۴ بعضی از سلول‌های روپوست ریشه، سطح وسیعی را برای جذب آب فراهم می‌کنند

 

 

 

پاسخ:

۱- گزینه ۳درست است.
کیسه‌تنان ساده‌ترین دستگاه گردش مواد را دارند. این جانوران، دستگاه گردش خون ندارند. ساده‌ترین دستگاه گردش خون بسته مربوط به کرم خاکی است. همه جانوران پرسلولی، برای حفظ پایداری محیط داخلی خود، اعمالی را انجام می‌دهند که هومئوستازی نام دارد.

 

۲- گزینه ۴درست است.
سرخرگی که خون را از گلومرول می‌برد یا سرخرگ وابران، در تشکیل شبکه دوم مویرگی نقش دارد. این سرخرگ در بخش قشری کلیه نیز یافت می‌شود. هیچگونه انشعابی از آن در اطراف لوله جمع کننده وجود ندارد.

۳- گزینه ۱درست است.
ماهیچه‌های توأم، دو سر ران و سه سر بازو در سطح پشتی بدن و ماهیچه‌های چهار سر ران و دو سر بازو در سطح شکمی بدن قرار دارند.
۴- گزینه ۴درست است.
حشرات، اوریک اسید دفع می‌کنند. دفع اوریک اسید نسبت به دفع اوره به انرژی بیشتری نیاز دارد. بعضی از بی‌مهرگان کوچک، از همه سلولهای سطحی بدن خود آمونیاک دفع می‌کنند. آمیب آب شیرین، یک جانور تک سلولی است و کارهای زیستی چنین جانداری درون همان سلول انجام می‌گیرد.
۵- گزینه ۲درست است.
درون پوست یا آندودرم، درونی‌ترین لایه پوست را تشکیل میدهد. سلولهای درون پوست ریشه، یک لایه مومی در اطراف خود دارند. بنابراین، در همه سلولهای پوست ریشه، این لایه یافت نمی‌شود.

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)