تاریخ انتشار: ۲۴ بهمن ۱۳۹۶

نمونه تستهای کنکوری زیست شناسی با پاسخ تشریحی

زیست شناسی (۱)

۱- کدام مورد برای کامل کردن عبارت زیر مناسب نمی باشد؟
«در هر دوره جنسی زنان، همزمان با ……….»
۱) بلوغ فولیکول، دیواره رحم ضخیم و پرخون می شود.
۲) افزایش ترشح پروژسترون، سلول تخم در طول لوله به سمت رحم حرکت می کند.
۳)  افزایش ترشح پروژسترون، ترشح FSH و LH  کاهش می یابد.
۴)  ترشح استروژن از فولیکول، اووسیت اولیه تقسیم میوز را ادامه می دهد.

 

۲-  کدام عبارت در مورد همه مورچه ها صدق می کند؟
۱) از شیره ای که از بدن شته خارج می شود تغذیه می کنند.
۲) هنگام انقباض قلب، منافذ دریچه دار آن بسته می شوند.
۳)  مواد زاید نیتروژن دار را به صورت اوره و اسیداوریک دفع می کنند.
۴)  قلب لوله ای شکل، مواد غذایی و گازهای تنفسی را به سوی سر و بدن می راند.
۳- کدام عبارت، در مورد مراحل تقسیم میوز هر سلول زاینده ۲n = 14   گیاه گل مغربی، نادرست است؟
۱) پس از متافاز II سانترومرها دوبرابر می شوند.
۲) درون هسته سلول، در مرحله تلوفاز I کروموزوم ها ناهمتا هستند.
۳)  تعداد کروموزوم های هسته در مراحل تلوفاز I و II با هم برابرند.
۴)  تعداد سانتریول های هر سلول در تلوفا I  و پروفاز II با هم برابرند.

 

۴-  زنبور عسل ملکه، همانند ……….
۱) همه بی مهرگانی که گردش خون باز دارند، فقط تنفس نایی دارد.
۲) بعضی از قورباغه ها، با تقسیم گامت ماده، فرد جدید تولید می کنند.
۳)  سایر زنبورها، معمولاً گرده افشانی گل های آبی، یا زرد را انجام می دهد.
۴)  عنکبوت بیوه سیاه، فقط بقای نیمی از ژن های خود را در تولید مثل، تضمین می کند.

 

۵- ترتیب تشکیل مولکول ها در مرحله گلیکولیز تنفس سلولی، کدام است؟
الف: مولکول ATP             ب: مولکول سه کربنی با دو گروه فسفات
ج: مولکول  NADH            د: مولکول سه کربنی با یک گروه فسفات

۱) الف -> د -> ب -> ج

۲) ب  -> الف  -> د  -> ج

۳)  د -> ب  -> ج   -> الف

۴)  د  -> ج  -> ب -> الف

 

 

 

 

 

پاسخ‌ها:

۱- گزینه ۲ درست است.

در هر دوره جنسی لقاح صورت نمی گیرد.  در اکثر دوره های جنسی در زنان، تخمک در طول لوله به سمت رحم حرکت می‌کند.

صفحات ۲۴۰ ، ۲۴۱ و ۲۴۲ کتاب سال سوم

 

۲-  گزینه ۲ درست است.

مورچه های نگهبان شته ها، از شیره خارج شده از بدن شته ها تغذیه می کنند.  مواد زاید نیتروژن دار را به صورت اسید اوریک دفع می کنند. دستگاه گردش مواد در انتقال گازهای تنفسی نقشی ندارد.

صفحات ۷۵ و ۱۰۳ کتاب سال دوم و ۱۴۴ کتاب سال چهارم

 

۳-  گزینه ۴ درست است.

سلول های گیاهان پیشرفته فاقد سانتریول اند. بقیه موارد درست اند.

صفحه ۳۲ کتاب سال دوم و ۱۴۱ کتاب سال سوم

 

۴-  گزینه ۲ درست است.

همه بی مهرگان فقط تنفس نایی ندارند، زنبورهای ملکه در گرده افشانی شرکت نمی کنند. عنکبوت بیوه سیاه ماده و نر در طول زندگی یک بار آمیزش کرده  و تعداد بسیار زیادی سلول تخم تولید می کنند. هر کدام برای تشکیل هر سلول تخم، نیمی از ژن های خود را به اشتراک می گذارند، و چون تعداد سلول های تخمی که تولید می کنند زیاد است، بیش از نیمی از ژن های خود را به نسل بعد منتقل می کنند. این توضیح در مورد زنبور ملکه نیز صدق می کند.

صفحات ۱۴۶و ۱۹۲ کتاب سال سوم و ۱۶۶ کتاب سال چهارم

 

 

۵-  گزینه ۴ درست است.

در گام ۲ مرحله گلیکولیز مولکول ۱ کربنی دو فسفاته شکسته شده و دو مولکول سه کربنی یک فسفاته حاصل می شود در گام ۳ دو مولکول NADH  حاصل و سپس به هر مولکول ۳ کربنی فسفات دار، یک فسفات دیگر منتقل می شود. در گام ۴ دو مولکول پیرووات و چهار مولکول ATP حاصل می شود.

صفحه ۱۹۵ کتاب سال چهارم

 

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)