تاریخ انتشار: ۱۸ خرداد ۱۳۹۸

تستهای کنکوری عربی عمومی با پاسخ تشریحی

عربی (۳)

۱- «و الله یعدکم مغَفره منه و فضلا، و الله واسع علیم»:

۱)  خداوند شما را به آمرزش از خود و احسان وعده میدهد، و خدا گشایشگر داناست!

۲)   پروردگار، به شما بخشایش و بخشش خویش را بودیعه گذاشت، و خدا فراخ رحمت و داناست!

۳)  پروردگاری که شما را به آمرزشی از سوی خود و فزودن نعمت وعده میکند، همان خدای گشایشگر داناست!

۴)   خداوند، به شما بخشیده شدن از سوی خود و برتری یافتن را امانت گذاشت، و خداوند فراخ رحمت بسیار داناست!

 

۲- «عندما تستمعون إلی کلام الله فی القرآن اِخشعوا و أنصتوا !»:

۱)  آنگاه که به کلام خداوند که در قرآن آمده گوش فرا میدهید فروتن باشید و سکوت کنید!

۲)   اگر زمانی به کلام الله در قرآن گوشِ دل دادید فروتنی کرده سکوت پیشه کنید!

۳)  هنگامی که به کلام خدا در قرآن گوش میکنید خاشع باشید و سکوت کنید!

۴)   هر گاه به کلام الهی در قرآن گوش میدهید خشوع کرده ساکت باشید!

 

۳- »عندما کان رسول الله ینظر إلی الأطفال کان یبتسم لهم ابتسامه الأب الحنون! «

۱)  زمانی که فرستاده خداوند به کودکان مینگرد برآنان پدرانه تبسّم میکند!

۲)   هر گاه رسول الله أطفال را مینگریست به آنها لبخند میزد لبخندی مهربانانه!

۳)  وقتی پیامبر خدا به اطفال نگاه میکند به آنان میخندد همچون خنده پدر مهربان!

۴)   هنگامی که رسول خدا به کودکان نگاه میکرد چون پدر مهربان به آنها لبخند میزد!

 

۴- » کلام المؤمن یؤثّر فی الناس تأثیراً، لهذاً یحبون أن یستمع و إلیه بدقّه فیعملون به! »

۱)  مردم اثر کلام مؤمن را در خود دوست دارند، لذا با دقّت به آن گوش میکنند و به او عمل میکنند!

۲)   سخن مؤمن بر مردم تأثیر قطعی دارد، لذا دوستدار آنند که با دقّت به او گوش دهند و بدان عمل کنند!

۳)  کلام مؤمن بر مردم قطعا اثر میگذارد، لذا دوست دارند که با دقتّ به او گوش دهند سپس بدان عمل میکنند!

۴)   مردمی که سخن مؤمن بر آنان بسیار تأثیر میگذارد او را دوست دارند، لذا با دقّت به آن گوش میکنند سپس به آن عمل میکنند!

 

۵-» إنّ العلماء حصلوا علی اکتشافات حدیثه حول الشّعاع الضّوئیّ الذی یتکوَّن من ألوان مختلفه »

۱)  کشفیّات نور که علماء در مورد پرتو نوری بدست آوردند از رنگهای متعدّدی ایجاد شده است!

۲)   دانشمندان کشفیّات جدیدی پیرامون پرتو نوری که از رنگهای گوناگونی تشکیل میشود، بدست آوردند!

۳)  دانشمندانی که اکتشافات نو بدست آوردهاند در مورد شعاع نوریی بود که از رنگهای گوناگون تکوین یافته است!

۴)   اکتشافگران اکتشافات جدید بدست آوردند که پیرامون پرتوهای نوری است که از رنگهای مختلف تشکیل میشود!

 

 

 

 

 

 

 

پاسخ:

۱- گزینه ۱ درست است.

(۲  آمرزش طلب می کنم (س در سأتغفر ترجمه نشده)

۳) زود است … آمرزش بخواهم ()معادل ادقّ برای سأستغفر نیست-  (خداوند )ضمیر اضافی در ترجمه لحاظ نشده( – مهر و محبت دارد  )معادل ادقّ برای «کان … حفیًّا» نیست)

۴( آمرزشی طلب خواهم کرد  (س در سأتغفر ترجمه نشده) – بامحبت ….. به من مهر دارد )معادل ادقّ برای «کان … حفیًّا» نیست

 

۲- گزینه ۳ درست است.

۱) پیش از …. یادآور شو  )معادل ادقّ برای « ذکّر … أن یذکّرک الآخرون» نیست) –  سودرسان تو است (معادل صحیح برای « تنفعک» نیست)

۲) به نفع تو است (معادل صحیح برای « تنفعک» نیست)

۴) یادآور … باش )معادل اصحّ برای «ذکّر» نیست) – به دیگران یادآوری کنند (اولاً «الآخرون»  فاعل لا مفعول به! ثانیاً: معادل صحیح برای «یذکرک الآخرون» نیست(.

 

۳-  گزینه ۴ درست است.

۱)   پی برده اید )معادل أصحّ برای «تعلمون» نیست) – پاداش تحمل سختیها (اولاً  «جزاؤه» مسند است، ثانیاً معادل أدقّ برای «تحمّل … خیر» نیست)   – خودش )در عبارت عربی وجود ندارد(.

۲) می دانستید («کان» بر سر آن نیامده که معادل ماضی استمراری در فارسی شود) – سختی ( «الشّدائد» جمعٌ لامفرد) –  از نظر پاداش )معادل صحیح برای «جزاؤه» نیست)

۳) شما می دانستید («هل» در ترجمه لحاظ نشده) – سختی ( «الشّدائد» جمعٌ لامفرد)

 

۴- گزینه ۳ درست است.

۱) بدن («أبدان» جمعٌ لا مفرد!) – آرزوها  )ضمیر اضافی در ترجمه لحاظ نشده) – نو و تازه است … گذشت زمان )معادل صحیح برای « تجدّد … الزّمن» نیست

۲) بدن («أبدان» جمعٌ لا مفرد!) – با گذر زمان )مربوط به جمله دوم است) – پیر می شود )معادل ادقّ برای «تخلق» نیست)

۴) – پیر شده  )معادل ادقّ برای «تخلق» نیست) – طول زمان )معادل صحیح برای «مرور الزّمن» نیست(

 

۵گزینه ۲ درست است

۱) این («طبیبات» خبر یا مسند است نه مشارالیه، بنابراین «هؤلاء» معادل ضمیر اشاره فارسی است نه اسم اشاره، پس باید به صیغه جمع بباید. ص: اینان(

۳)  این («طبیبات» خبر یا مسند است نه مشارالیه، بنابراین «هؤلاء» معادل ضمیر اشاره فارسی است نه اسم اشاره، پس باید به صیغه جمع بباید. ص: اینان(

۴) …. هستند با مسؤولیت ( «مسؤولات» نعت لا مسند) –  برای آنان ….. است )معادل أدقّ برای «لأنّ لهنّ» نیست)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پاسخ:

 

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)