تاریخ انتشار: ۱۷ مرداد ۱۳۹۸

تستهای کنکوری عربی عمومی با پاسخ تشریحی

۱- کأنّ إرضاء الناس غایه لا تدرک». عیّن غیر المناسب للمفهوم:
۱) گل بی‌عیب وجود ندارد!
۲)  دهان مردم را نمیشود بست!
۳) کام و دم مار و نیش کژدم بستن /  بتوان، نتوان زبان مردم بستن!
۴)  خاطری چند اگر از تو شود شاد بس است  /  زندگانی به مراد همه کس نتوان کرد

۲- تو با اتّکا به پروردگار خویش می‌توانی مشکلات زندگیت را با گشودن گره‌های پیچیده آن حل کنی!».
عیّن الصحیح:
۱) أنت قادره بحلّ المشاکل فی حیاتک بفتح عقدتها الغامضه بالتوکّل علی ربّک!
۲)  أنت تقدرین أن تحلّی مشاکل حیاتک بفتح عقدها الغامضه متوکلّه علی ربّک!

۳) تستطیع أنت حلّ مشاکلک فی الحیاه و تفتح عقده غامضه للمشاکل متوکّلاً علی الله!
۴)  تستطیع أنت حلّ مشکلاتک فی حیاتک بوسیله فتح عقد الغامضه للمشکلات بتوکّل علی الله!
۳- «شما بدنبال موفقیّت هستید ولی راه صحیح آن را نمیپیمایید، و این غیرممکن است!».

۱) أنتنّ تطلبن الفوز ولکن لا تذهبن السّبیل الصحیح، فهذا محال!
۲)  ترجون التوفیق أمّا لا تمشون طریقا صحیحاً، و هذا لا یمکن أبداً!

۳) تطلبون أنتم النّجاح أما لم تقطعوا طریقه الصحیح، فهذا لیس ممکناً!

۴)  أنتم تبحثون عن النّجاح ولکنکم لا تقطعون طریقه الصحیح، و هذا غیر ممکن!

 

** اقرأ النصّ التالی، ثمّ أجب عن الأسئله بما یناسب النصّ

 

أیها الإنسان؛ علیک بتدبیر دینک کما تُدبّر دنیاک! لو تعلّق ثوبک بمسمار (میخ) رجعت إلی الوراء للخلاص منه! و هذا مسمار الإصرار و الطّمع قد تشبث بقلبک! فلو عُدت إلی النّدامه خطوه تخلّصت و نجوت!
لابدّ من عزم و إراده یؤخذان بالحزم. من صار قلبه رقیقاً لبکاء الطفل لا یستطیع و لا یتمکّن علی منعه من شیء. أیها الغافل؛ الذّنب سم قاتل، و الصغیر منه مهلک أیضاً!
الدنیا وراءک و الآخره أمامک، و الطّلب لما وراءک خسران عظیم. و إنّ دقّات قلبک تقول لک: إن الحیاه دقائق و ثوانٍ!
۴- کیف یتخلّص الإنسان من مسمار الإصرار و الطّمع؟
۱) عندما یرجع إلی الوراء لینجو منه!

۲)  إذا تشبت المسمار بقلبه و فکره!
۳) عندما یعود إلی النّدم و یصبح نادماً!

۴)  إذا استطاع أن یمنع الطّفل من شیء!
۵- متی تأتی الهزیمه للإنسان؟: تأتی الهزیمه ……
۱) إن مال إلی الأمام و ترک الوراء!

! ۲)  إذا یطلب الاُخری و یترک دار الدّنیا!

۳) عندما یطلب دار الدّنیا فقط!

۴)  لما یمیل إلی الوراء و یری أمامه!

 

 

 

 

پاسخ:

۱- گزینه  ۱درست است.
با توجه به مفهوم عبارت (گویی راضی کردن مردم هدفی است که حاصل نمیشود) گزینه غیر مناسب فقط همین است.
۲- گزینه ۲درست است.
۱) فی (نیازی به حرف جر نیست) – عقده («گره‌ها» جمع لامفرد)
۳)   مشاکلک فی الحیاه (ضمیر اضافی برای «الحیاه»  است نه «مشاکل»)– تفتح (معادل ادقّ برای «گشودن» نیست) – عقده (توضیحات گزینه ۱)  – علی الله (اولاً معادل ادقّ برای «پروردگار» نیست، ثانیاً: ضمیر اضافی در تعریب لحاظ نشده.)
۴)   مشکلاتک فی (اولاً نیازی به حرف «فی» نیست، ثانیاً ضمیر اضافی در این قسمت نیازی نیست) – بوسیله (در عبارت فارسی موجود نیست)  – علی الله -> (توضیحات گزینه۳ .)
۳- گزینه ۴درست است.
۱)  لاتذهبن (معادل صحیح برای «نمی‌پیمایید» نیست) – السبیل (ضمیر اضافی در تعریب لحاظ نشده.)
۲)   لاتمشون (توضیحات گزینه ،۱لاتذهبن) – طریقاً (توضیحات گزینه ۱ ،السبیل) – أبداً (چنین قیدی در عبارت فارسی موجود نیست.)
۳) لم تقطعوا (بسبب «لم» معنای فعل به ماضی تبدیل شده است.)

 

۴- گزینه ۳درست است.
با توجه به عبارت « فلو عدت إلی الندامه …».
۵- گزینه ۳درست است.
با توجه به عبارت « الدّنیا وراءک  … و الطّلب  لما خسران عظیم»

 

 

 

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)