تاریخ انتشار: ۱۸ اسفند ۱۳۹۶

تستهای کنکوری عربی عمومی با پاسخ تشریحی

عربی (۱۱)

۱- إن الإنسان لفی ُخسر، إلاّ الّذین آمنوا و عملوا الصالحات:
۱) همانا انسان زیانکار است، بجز کسانی که با ایمان بودند و اعمال صالح انجام دادند!
۲) قطعاً انسان را در زیان قرار دادند، مگر آنانکه با ایمان باشند و اعمال صالح انجام دهند!
۳) همانا انسان را در خسران قرار دادهاند، بجز آنانکه ایمان بیاورند و صالحات را انجام دهند!
۴) قطعاً انسان در خسران و زیان است، مگر کسانی که ایمان آوردند و صالحات را انجام دادند!
۲- إن القرآن الکریم قد اعتبر ّ النعم ّ الإلهیه فی حیاه الإنسان وسیله لسیره نحو الکمال«:
۱) قرآن کریم مواهب الهی را در زندگی انسان، وسیلهای برای او قرار داده تا بسمت کمال حرکت کند!
۲) قرآن کریم نعمتهای الهی را در حیات انسان وسیلهای برای سیرش بسوی کمال بشمار آورده است!
۳) مسلّماً قرآن کریم نعمتهای خدایی را برای ادامه حیات انسان و برای حرکتش بسوی رشد وی قرار داده است!
۴) همانا قرآن کریم بخششهای خداوند را همچون وسیلهای برای زندگی انسان بخاطر سیر او بسوی رشد و کمال قرار داده است!
۳- من ّ تعرف علی حقیقه العلم لا ّ یضیع عمره إلاّ فی سبیل اکتسابه، و یغتنم الفرص للوصول إلیه!«:
۱) کسی‌که با واقعیت علم آشنا شود عمر خود را فقط در راه آن ضایع می‌سازد و برای رسیدن به آن از فرصتها استفاده می‌کند!
۲) آنکس که به حقیقت دانش آگاه شد، عمرش را تنها در بدست آوردنش زایل می‌نماید و فرصت را در رسیدن به آن از دست نمی‌دهد!
۳) هرکس با حقیقت علم آشنا گردد عمر خویش را جز در راه کسب آن تباه نمی‌سازد و فرصتها را برای رسیدن به آن غنیمت می‌شمرد!
۴) هرآنکس که واقعیت دانش را شناخت، عمر خود را جز در راه کسبش صرف نخواهد کرد و فرصت را برای دستیابی به آن غنیمت می‌شمرد

 

-٢۴حینما نشاهد ُکتب المسلمین تأخذنا ّ الدهشه بسبب وجود آراء و ّ نظریات ّ علمیه قد طُرحت ّ لأول ّ مره«:
۱) زمانی که کتب مسلمانان را مشاهده میکنیم، بدلیل وجود آراء و نظرات علمی که برای اولین بار در آنها مطرح شده، شگفتی مارا فرا می‌گیرد!
۲) در حالی ما کتابهای اسلامی را نظاره می‌کنیم که بعلّت وجود نظرات و آرای علمی که برای اولین بار طرح گردیده، ما را به تعجب وا می‌دارد!
۳) وقتی کتابهای مسلمانان را میبینیم، تعجب مارا در بر می‌گیرد و آن بخاطر وجود نظرات علمی است که برای اولین بار طرح می‌گردد!
۴) هنگامی‌که کتب اسلامی را می‌نگریم، آراء و نظرات علمی مطرح شده برای بار اول در آنها ما را به شگفتی می‌اندازد!
۵- إن أبناء هذه المرأه الکریمه ِاندفعوا إلی الحرب آملین الاستشهاد فی سبیل االله«. ّ عین الخطأ:
۱) اولاد این زن بلندمرتبه با آرزوی شهادت در راه خداوند بسوی جنگ روانه شدند!
۲) با امید به شهید شدن در طریق خداوند، پسران این زن کریم به سمت نبرد رفتند!
۳) به امید شهید گشتن در راه خداوند، فرزندان این زن بزرگ مرتبه رهسپار جنگ شدند!
۴) فرزندان این زن بزرگوار بسوی جنگ رهسپار گشتند در حالیکه او شهادت در راه خدا را برایشان آرزو می‌کرد

 

 

 

پاسخ:

۱. گزینه ۴درست است.
۱) زیانکارمعادل أدقّ برای »فی خسر« نیست ـ با ایمان بودند)معادل أدقّ برای »آمنوا« نیست.
۲) انسان را …. با ایمان باشند با ساختار جملۀ عربی متفاوت است ـ انجام دهند »اعملوا« ماضٍ لا مضارع.
۳) انسان را … بیاورند  ←توضیحات گزینۀ ۲
۲. گزینه ۲درست است.
۱) قرار داده معادل صحیح برای »اعتبر« نیست.
۳) ادامه … چنین عبارتی در متن عربی نیست ـ قرار داده  ← توضیحات گزینۀ ۱
۴) بخششهای معادل صحیح برای »النّعم« نیست ـ همچون چنین کلمهای در متن عربی وجود ندارد ـ قرار داده است  ← توضیحات گزینۀ ۱
۳- گزینه ۳درست است.
۱) کسی که »من« اسم شرط لا موصول ـ عمر خود را … ضایع میکند با ساختار عربی آن متفاوت است.
۲) آنکس که … آگاه شد معادل أدقّ برای »من تعرف علی حقیقه العلم« نیست ـ از دست نمیدهد )معادل صحیح برای »یغتنم« نیست.
۴) صرف نخواهد کرد )معادل صحیح برای »لا یضیع« نیست.

۴- گزینه ۱درست است.
۲) در حالی … وا میدارد با ساختار جملۀ عربی متفاوت است.
۳) در بر میگیرد معادل أدقّ برای »تأخذ« نیست ـ آن به خاطر در متن عربی چنین کلمهای وجود ندارد.
۴) کتب اسلامی معادل صحیح برای »کتب المسلمین« نیست ـ آراء و … میاندازد با ساختار عربی آن متفاوت است
۵- گزینه ۴درست است.
در حالی که او … صاحب حال »أبناء« است نه »المرأه«

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)