تاریخ انتشار: ۱۵ آبان ۱۳۹۷

تستهای کنکوری علوم اجتماعی رشته علوم انسانی با پاسخ تشریحی

علوم اجتماعی (۲)

۱- به ترتیب عبارت های غلط در رابطه با کنش اجتماعی و پدیده اجتماعی کدام است؟

۱) کنش هایی که با توجه به دیگران انجام می دهیم، کنش اجتماعی است  پدیده های اجتماعی مستقل از یکدیگر تحقق پیدا نمی کنند.

۲) شیوه کنش اجتماعی، ارزش اجتماعی است که مورد قبول افراد جامعه قرار گرفته است  نخستین پدیده اجتماعی، کنش اجتماعی است.

۳) ارزش اجتماعی که مورد قبول افراد جامعه است، شیوه کنش اجتماعی است  کنش های انسانی و پیامدهایی که به دنبال دارند همان پدیده های اجتماعی اند.

۴) کنش های اجتماعی و پیامدهایی که به دنبال دارند، همان پدیده های اجتماعی هستند  هر یک از پدیده های اجتماعی در تناسب با دیگر پدیده های اجتماعی شکل می گیرد.

+++++++++++++++++++++++++++++++

۲- کدام یک، فایده علوم اجتماعی نیست؟

۱) ظرفیت داوری درباره ارزش ها و هنجارهای رفتاری خود و دیگران وجود دارد  با فهم معانی کنش های دیگران، امکان همدلی و همراهی با دیگران را پدید می آورد  شناسایی کنش های اجتماعی انسان ها، قدرت بیش بینی نسبت به آثار فعالیت های اجتماعی را پدید می آورد.

۲) با فهم معانی کنش های دیگران، امکان همدلی و همراهی با دیگران را پدید می آورد  از کنش های ناپسند و ظالمانه انسان ها، انتقاد می کند  با داوری و انتقاد درباره کنش های اجتماعی، فرصت واکنش و موضع گیری اجتماعی مناسب را برای دانشمند فراهم می آورد.

۳) با داوری و انتقاد درباره کنش های اجتماعی، فرصت واکنش و موضع گیری اجتماعی مناسب را برای دانشمند فراهم می آورد  شناسایی کنش های اجتماعی انسان ها، قدرت پیش بینی نسبت به آثار فعالیت های اجتماعی را پدید می آورد  ظرفیت داوری درباره ارزش ها و هنجارهای رفتاری خود و دیگران وجود دارد.

۴) با فهم معانی کنش های دیگران، امکان همدلی و همراهی با دیگران را پدید می آورد  با داوری و انتقاد درباره کنش های اجتماعی، فرصت واکنش و موضع گیری اجتماعی مناسب را برای دانشمند فراهم می آورد  شناسایی کنش های اجتماعی انسان ها، قدرت پیش بینی نسبت به آثار فعالیت های اجتماعی را پدید می آورد.

++++++++++++++++++++++++++++++++

۳- جهان اجتماعی و نظم آن، چگونه پدیده ای است؟ آگاهی و شناختی که جهان اجتماعی بر اساس آن شکل می گیرد از چه نوع است؟

۱) ارادی و اعتباری است و طبیعی نیست  آگاهی عمومی و مشترک نیست و فردی و خصوصی است.

۲) هستی آن ناآگاهانه است و پدیده ای طبیعی است  آگاهی مشترک و عمومی است و فردی و خصوصی نیست.

۳) طبیعی و تکوینی است و هستی آگاهانه ای دارد  آگاهی فردی و مشترک نیست بلکه نوعی آگاهی خصوصی است.

۴) طبیعی و تکوینی نیست بلکه هستی آگاهانه ای دارد  آگاهی فردی و خصوصی نیست بلکه نوعی آگاهی مشترک و عمومی است.

+++++++++++++++++++++++++++++

۴- با تغییر جهان اجتماعی موجود و با ……………. جهان اجتماعی جدیدی شکل خواهد گرفت و به دنبال آن الزامات دیگری به وجود می آید که بر ……………. تأثیر می گذارد.

۱) برداشته شدن الزام های آن  فعالیت اجتماعی اعضای آن

۲) برداشته شدن الزام های آن  دگرگونی و گسترش جهان اجتماعی

۳) تغییر ارزش ها و هنجارهای آن  تداوم و توسعه این جهان

۴) تغییر ارزش ها و هنجارهای آن  بسط و گسترش جهان های اجتماعی دیگر

+++++++++++++++++++++++++++++++++

۵- کدام یک در ارتباط با شناخت علمی و شناخت عمومی، درست نیست؟

۱) وقتی شناخت عمومی با بخشی از شناخت علمی مخالف باشد یا شناخت عمومی جامعه تغییر می یابد و یا آن بخش از علوم انکار و طرد می شود.

۲) شناخت علمی از طریق تأمل و تفکر دنبال می شود. شناخت عمومی فهمی است که در جریان زندگی اجتماعی و استفاده از اندوخته معرفتی جامعه حاصل می شود.

۳) بسیاری از فرهنگ ها بر اساس شناخت عمومی خود، بخش هایی از شناخت علمی را انکار نموده و برخی فرهنگ ها با هر نوع شناخت علمی مخالفت ورزیده اند.

۴) شناخت علمی، اندوخته مشترکی از دانش ها است که هنگام تعامل بادیگران از آن استفاده م یکنیم و شناخت عمومی برای زندگی اجتماعی مانند هوا برای زندگی انسان ضروری است.

 

 

 

 

 

 

****************************

*****************************

پاسخ:

 

۱- گزینه ۳ درست است.

هنجار اجتماعی، شیوه کنش اجتماعی است که مورد قبول افراد جامعه قرار گرفته است. کنش های اجتماعی و پیامدهایی که به دنبال دارند، همان پدیده های اجتماعی اند.

۲- گزینه ۲ درست است.

فایده علوم انسانی، انتقاد از کنش های ناپسند و ظالمانه انسان ها است.

۳- گزینه ۴ درست است.

جهان اجتماعی و نظم آن، پدیده ای طبیعی و تکوینی نیست بلکه هستی آگاهانه ای دارد. به علاوه آگاهی و شناختی که جهان اجتماعی بر اساس آن شکل می گیرد، یک آگاهی فردی و خصوصی نیست بلکه نوعی آگاهی مشترک و عمومی است.

۴- گزینه ۱ درست است.

با تغییر جهان اجتماعی موجود و برداشته شدن الزام های آن، جهان اجتماعی جدیدی شکل خواهد گرفت و به دنبال آن، الزام های دیگری به وجود می آید که بر فعالیت اجتماعی اعضای آن تأثیر می گذارد.

۵- گزینه ۴ درست است.

شناخت عمومی، اندوخته مشترکی از دانش ها و آگاهی هاست که هنگام تعامل با دیگران، از آن استفاده می کنیم.

 

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)