تاریخ انتشار: ۲۶ فروردین ۱۳۹۷

تست علوم اجتماعی کنکور با پاسخ تشریحی

۱۰۹۸۵

۱- جهان اجتماعی برای تداوم حیات خود از چه طریقی به افراد آموزش می‌دهد و کنترل اجتماعی چیست؟
۱) نهادهای اجتماعی – استفاده از روشهای تبلیغ و تشویق و تنبیه برای انطباق افراد با آموزشهای جامعه است.
۲)  نهادهای فرهنگی – مسیری است که برای شکل‌گیری هویت اجتماعی افراد و انطباق با انتظارات جامعه طی می‌شود.
۳) نهادهای فرهنگی –مجموعه فعالیتهایی است که برای پذیرش فرهنگ و انطباق دادن افراد با انتظارات جامعه انجام می‌شود.
۴) نهادهای اجتماعی – فرآیندی که هر فرد برای مشارکت در زندگی اجتماعی دنبال می‌کند و مسیری که برای تکوین هویت اجتماعی افراد طی می‌شود.
۲- عبارت نادرست در مورد تشویق و تنبیه کدام است؟
۱) نسبت به پدیده‌های مختلف فرهنگی یکسان انجام می‌شود.
۲)  نسبت به پدیده‌های مختلف فرهنگی یکسان انجام نمی‌شود.
۳) شکل غیررسمی تشویق و تنبیه به‌وسیله عموم افراد جامعه انجام می‌شود.
۴) پاداش و مجازات رسمی بیشتر توسط مؤسسات اجتماعی صورت می‌گیرد.
۳- نوع تحرک اجتماعی این افراد به‌ترتیب چگونه است؟
»مستاجری که از خانه‌ای به خانه دیگر در همان منطقه نقل مکان می‌کند«، »دفترداری که معاون مدرسه می‌شود« و »مدیر کلی که در بخشهای دیگر به عنوان مدیر به کارش ادامه می‌دهد.«
۱) افقی – صعودی – نزولی

۲)  صعودی – افقی – نزولی
۳) صعودی – صعودی – افقی

۴) نزولی – صعودی – افقی
۴- آیا افراد می‌توانند هر نوع هویت اجتماعی را به دست آورند؟
۱) در یک جهان سکولار، هویت دینی و معنوی افراد می‌تواند در جامعه بروز و ظهور اجتماعی داشته باشد.
۲)  تحرکات اجتماعی صعودی برای صاحبان منابع ثروت در جامعه مبتنی بر ارزشهای نژادی وجود دارد.
۳) منبع قدرت، در جامعه شکل گرفته بر مدار ارزشهای اقتصادی، موجب تحرک اجتماعی صعودی است.
۴) هر جامعه به تناسب عقاید و ارزشهایی که دارد برخی تغییرات هویتی و تحرکات اجتماعی را تشویق و برخی دیگر را منع می‌نماید.
۵- نحوه پیدایش تعارض فرهنگی چگونه است؟
۱) هنگامی که جامعه و فرهنگ روشهای مناسبی برای تبلیغ، تشویق و تنبیه نداشته باشد و در معرض آسیبها و ناهنجاریهای بیشتری قرار گیرد و دوام آن تهدید شود.
۲)  تغییرات هویتی که از مرزهای مورد قبول یک فرهنگ فراتر رود و شیوه‌هایی از زندگی را که با عقاید و ارزشهای اجتماعی در تقابل هستند به دنبال بیاورد.
۳) زمانی که افراد جذب عقاید، ارزشها و آرمانهای جهان اجتماعی خود نمیشوند و نقشی را که سازمانها و بخشهای مختلف جامعه از آنها انتظار دارد، نمی‌پذیرند و رفتارهای مخالف انجام می‌دهند.
۴) اگر شیوه زندگی، ناسازگار با عقاید و ارزشهای اجتماعی یک فرهنگ تداوم پیدا کند و فرهنگ نتواند رفتارهای اجتماعی را مطابق با مبانی خود سازمان بخشد تضاد این دو بخش فرهنگی می‌تواند به تعارض فرهنگی منجر شود

 

 

 

 

 

 

پاسخ:

۱- گزینه ۳درست است.
جهان اجتماعی برای تداوم حیات خود، اعتقادات، ارزشها و هنجارهای زندگی مناسب با خود را از طریق نهادهای فرهنگی به فرد آموزش می‌دهد و به مجموعۀ فعالیت‌هایی که برای پذیرش فرهنگ و انطباق دادن افراد با انتظارات جامعه انجام می‌شود کنترل اجتماعی می‌گویند.
۲گزینه ۱درست است.
تشویق و تنبیه نسبت به پدیده‌های مختلف فرهنگی یکسان انجام نمی‌شود.
۳گزینه ۱درست است.
تحرک اجتماعی »مستأجر« افقی، »دفتردار« صعودی و »مدیر کل« نزولی است.
۴گزینه ۴درست است.
هر جامعه به تناسب عقاید و ارزشهایی که دارد برخی تغییرات هویتی و تحرکات اجتماعی را تشویق و برخی دیگر را منع می‌نماید

 

۵- گزینه ۲درست است.
اگر تغییرات هویتی در خارج از مرزهای مقبول فرهنگی واقع شود و شیوههایی از زندگی را که با عقاید و ارزشهای اجتماعی در تقابل هستند به دنبال بیاورد به تعارض فرهنگی منجر می‌شود.

 

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)