تاریخ انتشار: ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

تستهای کنکوری علوم اجتماعی رشته علوم انسانی با پاسخ تشریحی

علوم اجتماعی (۲)

۱- کدام گزینه تعریف نظام اجتماعی کل را به‌درستی بیان کرده است؟

۱) مجموعه پدیده‌های گستره‌ی زندگی اجتماعی

۲)  چینش و ارتباط کلیه‌ی پدیده‌های اجتماعی

۳) نظام اجتماعی هنگامی که همراه با خرده‌نظام‌های درونی‌اش درنظرگرفته شود.

۴)  خرده‌نظام‌های تعیینکننده و اساسی نظام اجتماعی

 

۲- کدام گزینه درباره‌ی مفهوم جامعه و فرهنگ نادرست است؟

۱) فرهنگ شیوه‌ی زندگی گروهی از انسانهاست که با یکدیگر زندگی می‌کنند.

۲)  جامعه در حکم جسم و کالبد و فرهنگ در حکم جان و روح است.

۳) در مسافرت به یک شهر جدید آنچه به تدریج از شیوه و نوع زندگی افراد فرا می‌گیریم، جامعه است.

۴)  نوع خوراکیها، پوشش‌ها، گویش‌ها و آداب و رسوم عروسی و عزاداری از مصادیق فرهنگ است.

 

۳- جوامع مختلف شیوههای متفاوتی برای زندگی دارند و دلیل تفاوت آنها این است که ……………

۱) فرهنگ پدیده‌ی آموختنی است.

۲)  فرهنگ از راه آموزش و وراثت از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شود.

۳) فرهنگ همان آگاهی و شناخت مشترک است.

۴)  جامعه در حکم جسم و کالبد و فرهنگ در حکم جان و روح است.

 

۴- خرده فرهنگ‌هایی که درون یک …………… قرار دارند اغلب با …………… سازگار هستند. خرده‌فرهنگ‌های گروه‌هایی که انحـراف اجتمـاعی دارند …………… است و خرده‌فرهنگ‌های سازگار با …………… را خرده‌فرهنگ موافق می‌گویند.

۱) فرهنگ عمومی- فرهنگ واقعی- خرده‌فرهنگ مخالف- فرهنگ واقعی

۲)  فرهنگ عمومی- فرهنگ عمومی- ضد فرهنگ- فرهنگ عمومی

۳) فرهنگ خاص- آن فرهنگ- ضد فرهنگ- اصناف

۴)  جامعه- جامعه- خردهفرهنگ ناسازگار- فرهنگ آرمانی

 

۵- به‌ترتیب کدام عبارات درباره‌ی نهاد فرهنگی و نهاد اقتصادی درست و کدام نادرست هستند؟

-هر نهاد اجتماعی، علاوه بر استفاده از فرهنگ آرمانی جامعه، خرده‌فرهنگ مربوط به خود را دارد.

-در نظام سرمایه‌داری، افزایش ثروت از ارزشهای اصلی نهاد اقتصادی است و ربا از قواعد هنجارهای پذیرفته شدهی آن است.

-نهادهای اجتماعی ابعاد فرهنگی دارند، ولی همه‌ی آنها نهاد فرهنگی نیستند.

۱) درست- نادرست- درست

۲)  نادرست- درست- درست

۳) درست- درست- نادرست

۴)  نادرست- نادرست- درست

 

 

 

 

پاسخ:

۱- پاسخ: گزینه ۳ درست است

به نظام اجتماعی هنگامی که با خرده‌نظام‌های درونی آن در نظر گرفته شود، نظام اجتماعی کل می‌گویند.

 

۲- پاسخ: گزینه ۳ درست است

در مسافرت به شهر جدید، آنچه در نخستین برخورد مشاهده می‌کنیم، جامعه است و آنچه بـه تـدریج از شـیوه و نـوع زنـدگی افـراد فـرا می‌گیریم، فرهنگ است.

 

۳- پاسخ: گزینه ۱ درست است

جوامع مختلف شیوه‌های متفاوتی برای زندگی دارند و دلیل تفاوت آن است که فرهنگ پدیده‌ای آموختنی است و از راه آمـوزش و تربیـت از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شود.

 

۴- پاسخ: گزینه ۲ درست است

خرده‌فرهنگ‌هایی که درون یک فرهنگ عمومی قرار دارند اغلب با فرهنگ عمومی سازگار هستند و خرده‌فرهنگ‌های گـروه‌هـای منحـرف اجتماعی را ضد فرهنگ می‌گویند و خرده‌فرهنگ‌های سازگار با فرهنگ عمومی را خرده‌فرهنگ موافق می‌گویند.

 

۵- پاسخ: گزینه ۲ درست است

هر نهاد اجتماعی علاوه بر استفاده از فرهنگ عمومی جامعه، خرده‌فرهنگ مربوط به خود را دارد

 

 

 

 

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)